چرا جهان نا آرام است

<strong>چرا جهان نا آرام است</strong>

بیش از سی سال است، یعنی بعد از فروپاشی دیوار برلین، جهان تک قطبی شده است. بسیاری از دولتها و احزاب و گروهها که سابقاً به دلایل مختلف به قطب شرق گرایش و وابستگی داشتند، در اثر منافع و مطامع و تبلیغات و وعده و وعید به غرب تمایل پیدا کردند. اما تجربه جهان تک قطبی که چه بر سر کشورهای فقیر آورد و بروز منابع جدید که اخیراً در جبهه شرق اتفاق افتاد، منابعی مانند سوخت و جمعیتی که قبلاً مصرف کننده و حال تولید کننده اند

!دوباره آواز بخوان پسرم

!دوباره آواز بخوان پسرم

مدتی است از نوشتن مایوس و دلسردم. آخرین بار که دست به تاستاتور بردم و نوشتم، یک ماه پیش و اوایل جنگ اسراییل و غزه، بود که تحلیلی در این رابطه ارائه دادم و سپس آن را محض احتیاط به یکی از نزدیکان نشان دادم و او پس از مطالعه مقاله، پاسخ داد که این مقاله مناسب نشر نیست چون که اینجا هر روز می گذرد آزادی ها محدودتر می شوند و نشر چنین مطالبی برای اقامت و زندگی ما دردسرساز است