هوش مصنوعی و جنگ

<strong>هوش مصنوعی و جنگ</strong>

ولی در کنار همان درخت سیبی که مثال زدید، درخت دیگری قرار دارد که پیر و فرسوده است و موریانه ها همه شاخ و بالش را خورده و تنها تنه ی پوسیده اش باقی مانده که یک کلاغی هم رویش نشسته است، آیا او هم بازدهی و بازدهی مثل درخت سیب دارد؟