زندانیان جداشده در آلبانی را آزاد کنید

زندانیان جداشده در آلبانی را آزاد کنید

در اوج این شامورتی بازی، زندانیان سال 1365 در ایران قرار دارند که مجاهدین خلق در راستای پیشبرد خط ارتش آزادیبخش در عراق، هوادارانی که در ایران به سر می بردند و مخالف آمدن به عراق و پیشبرد خط جدید بودند، آنان را به روش مختلف لو می دادند تا از انبوه زندانی بتوان استفاده مختلف کرد و پس از آزادی تعدادی را به عراق کشاند

چرا کسانی جذب فرقه ها می شوند و باقی می مانند

چرا کسانی جذب فرقه ها می شوند و باقی می مانند

بنابراین، آنچه که عضو فرقه را در مناسبات غیر استاندارد و غیر عرفی باقی می دارد، تنها اهداف و آرمان و آرزوهای فرقه ای نیست، بلکه فرقه ها خارج از مناسبات و قانونمندی های جهانشمول به رسوم و عادات و ادبیاتی منحصر به فرد دست می یابند که مختص خودشان است و عضو فرقه ضمن اعتیاد به مواد افیونی یا همان اهداف و آرمان و ارعاب سازمانی همچنین به جمع معتادین نیز اعتیاد می یابد