زندانیان جداشده در آلبانی را آزاد کنید

زندانیان جداشده در آلبانی را آزاد کنید

در اوج این شامورتی بازی، زندانیان سال 1365 در ایران قرار دارند که مجاهدین خلق در راستای پیشبرد خط ارتش آزادیبخش در عراق، هوادارانی که در ایران به سر می بردند و مخالف آمدن به عراق و پیشبرد خط جدید بودند، آنان را به روش مختلف لو می دادند تا از انبوه زندانی بتوان استفاده مختلف کرد و پس از آزادی تعدادی را به عراق کشاند

فرقه رجوی آخرین تیری که در چنته داشتند

فرقه رجوی آخرین تیری که در چنته داشتند

چنین تئوری و تفکراتی جز از مغز پوسیده سران جانی مجاهدین خلق که تمام راه های خباثت و فریب و دریوزگی را طی کردند که شاید چند صباحی بر عمر نحس شان بیفزایند، در نیامده است. واقعیت این است که نفرت مردم ایران از سران این جانیان به حدی است که بر هیچ ایرانی و حتی خارجی که مسائل ایران را دنبال می ‌کند، پوشیده نیست. لذا تنها نیرنگ و فتنه ای که بر علیه ملت ایران تست نکرده بودند با بسیج همگانی و توسط سالیان

چرا کسانی جذب فرقه ها می شوند و باقی می مانند

چرا کسانی جذب فرقه ها می شوند و باقی می مانند

بنابراین، آنچه که عضو فرقه را در مناسبات غیر استاندارد و غیر عرفی باقی می دارد، تنها اهداف و آرمان و آرزوهای فرقه ای نیست، بلکه فرقه ها خارج از مناسبات و قانونمندی های جهانشمول به رسوم و عادات و ادبیاتی منحصر به فرد دست می یابند که مختص خودشان است و عضو فرقه ضمن اعتیاد به مواد افیونی یا همان اهداف و آرمان و ارعاب سازمانی همچنین به جمع معتادین نیز اعتیاد می یابد