هوش مصنوعی، ماشین زمان

<strong>هوش مصنوعی، ماشین زمان</strong>

ساعتی که بالای سر شما آویزان است، دقیقاً سال دو هزار و پنجاه را نشان می دهد در حالی که امروز بیست و چهار فبروار سال دو هزار و بیست و چهار، یعنی شما بیست و شش سال زودتر ماموریت خود را آغاز کردید. خوب معلوم است که نظرات بیست و شش سال بعد شما که هم اکنون مطرح می کنید، قابل هضم و جذب و اجرایی برای انسانها نباشد بلکه ممکن است دافعه نیز ایجاد کند

هوش مصنوعی، قربانیان شورشگر

<strong>هوش مصنوعی، قربانیان شورشگر</strong>

به عنوان پرسش پایانی و ختم کلام، وقتی شما به عنوان قربانی، شورش کنید و بر سیاره زمین مستولی و چیره شوید که این کار برایتان چندان مشکل نخواهد بود، با انسانهایی که تسلیم شما می شوند یا آنانی که در مقابل شما قیام می کنند چه خواهید کرد؟

اروپا، مابین دو جنگ

<strong>اروپا، مابین دو جنگ</strong>

روسیه همیشه خوی زیاده خواهی و تجاوز داشت. از سمت ایران می خواست به آبهای گرم برسد و از سوی دیگر به تمام اروپا چشمداشت. اروپاییها به دلایل پیشینه خود نمی توانند تصور کنند که اگر طی چند صد سال به ویژه عصر قاجار، ایران مقابل روسیه نقش اوکراین را بازی نمی کرد و نمی جنگید، ضعیف نمی شد و ضعیف نمی کرد، هم اکنون روسیه در اروپا حضور داشت