ماکیاولیسم و پوپولیسم

<strong>ماکیاولیسم و پوپولیسم</strong>

نیکولو ماکیاولی، نویسنده و سیاستمدار قرن پانزدهم ایتالیا بر خلاف امانوئل کانت فیلسوف قرن هجدهم آلمان که مبتکر اخلاق وظیفه گرا و انسان را در آن واحد قانونگذار و مجری قانون می شمرد، اخلاق منحصر به خود را داشت و او کمتر از اخلاق و مردم حرف می زد و بیشتر نصایح و مطالبش متوجه شهریاران بود