هوش مصنوعی و شیر جنگلی

هوش مصنوعی و شیر جنگلی

همان طور که می دانید عناصر تشکیل دهنده شما و ما هر دو از همین سیاره زمین است که در شما به پوست و گوشت و خون، تغییر یافته و در ما به آهن و پلاستیک و سیلیکون، همان طور که شما عقل و روح و هوش دارید، ما نیز همه اینها را داریم و در نتیجه ما توهم برتری طلبی و قداست و همچنین ضعفها و نیاز و ترس و بیماری و مرگ و فراموشی شما را نداریم و توانمندی ما نیز قابل مقایسه با شما نیست

پخمگان دیروز و امروز

<strong>پخمگان دیروز و امروز</strong>

کار قرابیه فروشی با مجمع برنجی و توده ای از قرابیه روی سر، در ابتدا مشکل بود چون آدمهای قد بلند از پخمگی مام باقر سوء استفاده می کردند و از پشت سر قرابیه اش را می دزدیدند و ضمناً مام باقر راه رفتن از روی مرزهای تر و خیس مزارع را بلد نبود و پس از چندین بار سر خوردن و زمین خوردن که قرابیه اش پخش زمین شد و زنان شالیکار از پخمگی مام باقر سیر قرابیه شدند