کشور عراق لقمه بزرگتر از دهان ترامپ و رجوی است

کشور عراق لقمه بزرگتر از دهان ترامپ و رجوی است

کشور عراق لقمه بزرگتر از دهان ترامپ و رجوی است

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 03.04.2020

بحران ويروس كرونا در سراسر جهان يك معضل جهانى است كه گريبانگير بشريت شده است و قطعا بعد از اين بحران سياست جهانى تغيير خواهد كرد و قدرت نظامى، اقتصادى و سياسى كشورهاى قلدر و زورمند جاى خود را به ورشكستگى و بحران خواهد داد از جمله شاخص برجسته اين تغيير، قدرت سلطه گرى نظامى و سياسى و اقتصادى آمريكاست كه بيشترين تأثير منفى از بحران كرونا خواهد برد و منزوى و در نهايت مثل شوروى سابق از هم خواهد پاشید. شكل فروپاشى، يكى است اما محتواى فروپاشى شورى، دام فريب غرب و آمريكا براى میخاییل گورباچف بود ولى حال غرور و سرمستى جلاد كاخ سفيد يعنى دونالد ترامپ با مكانيزمى كه ويروس كرونا بر آمريكا تحميل مي كند، اين فروپاشى محقق خواهد شد.

دست و پا زدن سردمداران كاخ سفيد براى فرار به جلو و كم رنگ كردن زهر كرونا بر ايالات متحده كه زمينه فروپاشى اين ابرقدرت جهانى را روز به روز جلوتر مي برد و نيز پوشاندن سهل انگارى خود در اين بحران بعلت خصلت و خوى قلدرى و وحشيگرى و غرور بى حد و مرز كه جهان را در مقابل حاكمان كاخ سفيد قرار داده است، دست به تبليغات گسترده اى زده اند و آشكارا مردم و سرزمين و منابع اقتصادى كشور عراق را تهديد نظامى مي كنند.

اين تهديدات بايد توطئه و حيله سردمداران جنگ افروز كاخ سفيد براى برون رفت از زير فشار افكار عمومى جامعه خود و نيز جامعه جهانى براى سياست افتضاح ترامپ و دستيارانش براى مقابله با بحران كرونا ديد و آن را تحليل و تجزيه كرد.

همه مي دانيم كه عراق يك كشور مستقل و قوى با پشتوانه مردمى بر خلاف كشور ايالات متحده، نيروى مردمى آن وطن پرست بوده و تا پاى جان از كشورشان دفاع خواهند كرد همانگونه كه شر داعشى كه ائتلاف پوشالى آمريكا چشم اندازى براى بيرون كردن آن از خاك عراق نمي ديد اما مردم و بخصوص جوانان غيرتمند آن كشور بنا بر فتواى مراجع دينى خود بسيج شده و ظرف كمتر از يك سال بساط اين شياطين انسانما را از دامن كشورشان جمع كردند و روسياهى براى ائتلاف آمريكايى ماند كه در مسير نابودی داعش سنگ اندازى مي كرد.

حال هم بعد از تصويب مجلس کشور عراق براى ترك خاك عراق توسط نيروى نظامى آمريكايى، و حمايت ميليونى مردم از اين طرح مجلس و نيز فشارهاى زياد در داخل خاك عراق بر عليه نيروهاى نظامى و پايگاههاى آمريكايى، سردمداران كاخ سفيد، به شانتاژ بر عليه نيروهاى مردمى و نظامى اين كشور روى آورده اند تا شايد بتوانند سياست مداران و  مردم عراق را در بحران كرونايى دلسرد كرده و اهداف خودشان را در تعيين نخست وزير آن كشور كه مطلوب آمريكا باشد به پيش ببرند. اما بايد گفت زهى خيال باطل براى سردمداران كاخ سفيد كه بتوانند حاكم اين سرزمين شوند و بزودى بساطشان از عراق برچيده خواهد شد.

اما بشنويد از خائنين به مملكت ايران يعنى فرقه تروريستى- داعشى رجوى كه چگونه هرزه گى و خودفروشى  را به اوج رسانده و از اين شانتاژهاى سياسى- تبليغاتى پمپئو ـ ترامپيسم، براى خود کلاه و دامن گشاد دوخته و فكر مي كنند در اين بحران كرونايى سر اسيران خود را با اين چرنديات شيره خواهند ماليد. بنابر اخبارى كه از درون پادگان اشرف ٣ در البانى رسيده است، مسئولين فرقه به دستور مريم رجوى، دست به تبلغات گسترده اى زده اند كه آمريكا عراق را قبضه كرده است و طرفداران بعث را به قدرت برميگرداند آنوقت است در آينده ما به شهر اصلى خودمان يعنى پادگان اشرف در عراق برخواهيم گشت و رژيم هم با بحران كرونا ضعيف شده و از بين خواهد رفت و بين نفرات در تجمعات شان نكته اصلى است، اما اسيران در بند خوب از شيادى و حيله گرى و دروغ هاى رجوى آگاه هستند و برگشت به عراق و پادگان اشرف را به تمسخر مي گيرند. از طرف ديگر، ترس و دلهره در بين اسيران به شدت رو به فزونى است چرا كه ويروس كرونا به داخل پادگان اشرف ٣ در البانى سرايت كرده است و مي ترسند كه با اين بهانه رجوى ناراضيان خود را سربه نيست كرده يا با توجيه كرونا، به قتل برساند.

„پایان“