دو مقاله از آقایان سعید ناصری و همایون کهزادی

دو مقاله از آقایان سعید ناصری و همایون کهزادی

۱- خوابهای پنبه دانه مریم رجوی

سعید ناصری انجمن یاران ایران
لینک به منبع

سعید ناصری

سعید ناصری

مریم رجوی فکر میکند با پیام دادن های الکی ودروغین خود به مردم ایران وبخصوص سیل زدگان میتواند در دل مردم ایران جایی باز کند وخود را از این همه جنایات مبرا سازد اما قافل از اینکه نه جایی دارد ونه میتواند خودش را مبرا سازد زیرا جنایاتی که این فرقه انجام داده است بخصوص در رابطه با مردم ایران وایرانی در هیچ جایی قابل بخشش نبوده ونیست واین پیامها فقط بخاطر به قدرت رسیدن خودش میباشد زیرا نه ایران ونه ایرانی برای این فرقه مهم نبوده ونیست زیرا اگر مهم بود برای نابودی ایران وایرانی این همه دروغ وتلاش و دادن پولهای کلان خرج تحریم های بیشتر و اطلاعات دروغین به دشمنان ایران وایرانی نمیکرد پیامهای دروغین ودلسوزیهای سوری برای مردم ایران تنها یک هدف دارد وانهم به قدرت رسیدن واستفاده از نام ایران وایرانی است تا بتواند به هدف شوم خود برسد استفاده از سیل طبیعی که شاید دامن گیر خیلی‌ها شود ودر همه جای جهان اتفاق می‌اوفتد برای این فرقه دیدگاه دیگری دارد همانطور که از خون اعضای خودش که بانی کشتن آن‌ها خودش است استفاده سیاسی میکند واز خون آن‌ها سکویی برای بالا رفتن خودش میسازد اما مردم ایران میدانند که این فرقه نه تها دوست مردم ایران نبوده و نیست بلکه بزرگترین دشمن اصلی ایران و ایرانی است زیرا اگر این چنین نبود این همه اطلاعات این همه دروغ این همه پول برای جنگ افروزی در ایران خرج نمیکرد. اگر غیر از این بود با دشمنان ایران دست به یکی نمیشد اگر غیر از این بود زمان جنگ ایران وعراق نیروی اصلی صدام برای سرکوب وکمک به عراق نمیشدند مردم ایران این را میدانند که مریم رجوی وسازمانش دشمن اصلی ایران وایرانی بوده واین پیامها تنها دروغی بیش نبوده ونیست وکسی فریب  حیله گریهای این فرقه را نخواهد خورد پیامهای مریم رجوی و دلسوزی برای ایران و ایرانی فریب و دروغ بوده و هست و هدفش تنها به قدرت رسیدن است زیرا ماهیت این فرقه از روز اول این را به تمام دنیا نشان داده که فرقه رجوی یک سازمان تروریستی بوده و هست که میخواهد با استفاده از اسم مردم ایران به اهداف خود برس واین را بدانند که شتر در خواب بیند روزی این فرقه به قدرت برسد واز ایران وایرانی استفاده کند تا مثل زمان صدام بعنوان پاداش قسمتی از شهرهای ایران را بعنوان کادو به صدام ببخشد وخاک ایران را به تارج دهد

سعید ناصری انجمن یاران ایران

۲- آیا فرقه رجوی حتی میتواند مثل سال گذشته باشد یا خیر؟

همایون کهزادی، انجمن یاران ایران
لینک به منبع

همایون کهزادی

همایون کهزادی

 اگر به یاد داشته باشید واخبار وموضوعات این فرقه را دنبال کرده باشید میدانید که هر ساله این فرقه با دروغ ونیرنگ در ورود به سال جدید پیشرفتها وکارها خود را با دروغی چند برابر به بیرون منتشر میکنند البته جنایات وخیانتهایی که به مردم ایران کرده وطوری وانمود میکند که هیچ مشکلی ندارد وهمه کارها طبق مراد آن‌ها پیش می‌رود هرچند که بطور واقعی فعالیتهای زیادی برای جنگ وخونریزی وهرچه بیشتر تر کردن تحریمها علیه ایران کرده است اما هیچ‌گاه حتی برای یکبار هم هیچ اسم واخبار وگزارشی از ریزشهای درونی نبرده وهمه چیز را خوب آرام جلوه میدهد اما باید گفت هر سال نسبت به سال گذشته تعداد ریزشها در این فرقه دوبرابر می‌شود بخصوص سال جدید که سران فرقه دادشان درآمده است ونمیتوانند جلوی این ریزشها را بگیرند اما به بیرون از خود وبخصوص به همدستانشان طوری وانمود میکنند که گویی حتی یک نفر هم از این فرقه جدا نشده است اما امروزه وبخصوص همین روزها شاهد ریزشهای بیشتری هستیم وهر روزه تعدادی از دوستانمان از این فرقه جدا می‌شوند بطوری که حتی حیله‌های رجوی هم سران فرقه نمیتواند کاری از پیش ببرد وعده‌های عربستان وامریکا هم نتوانست جلوی ریزشها را بگیرد که مریم رجوی مجبور شد دروغ دیگری برای آن‌ها سرهم کند وانهم مثل همیشه امسال همه چیز تموم می‌شود وسال سرنگونی رژیم است وبه وطن خودمان برمیگردیم دروغهایی که بیست سال پیش مسعود رجوی برای فریب ما هرساله اعلام میکرد وتا همین امروز ادامه دارد وهیچ خبری نشد این دروغهای همیشگی این فرقه بوده وهست وتا زمانی که این فرقه وجود دارد باز هم ادامه دارد سران فرقه چونکه نمیتوانند کاری کنند مجبور هستند به آن‌ها مارک مزدو وخائن بزنند تا با این کار شاید بتوانند جلوی فرار وریزشها را بگیرد اما اسیران دربند دیگر گوششان بدهکار این حرفها نیست ومیدانند هم مردم ایران وهم مجامع بین‌المللی میدانند این فرقه پایه هایش روی دروغ ونیرنگ سوار است وسران فرقه باید بدانند که دیگر نمیتوانند مثل قبل با این اسیران برخورد کنند وباید بدانند دیگر آن دوران گذشت وتاریخ مصرفشان تمام شده است ودیگر نمیتوانند به این وضع ادامه دهند زیرا دیگر کسی حاضر نیست تحت هیچ شرایطی در این فرقه بماند وبه حرفهای دروغین این فرقه گوش دهد بطوری که بعضی از شخصیتهای سیاسی هم این را به زبان آورده که دیگر پایان این فرقه نزدیک است وبه زودی اشرف سه تعطیل خواهد شد وفقط سران فرقه باقی خواهند ماند پس بنابراین این فرقه دیگر نمیتواند مثل سابق باشد وهیچگاه به آن دوران باز نخواهد گشت

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

(پایان)