تقلاى پوچ براى سرپا نگهداشتن تشكيلات رجوى

تقلاى پوچ براى سرپا نگهداشتن تشكيلات رجوى

تقلاى پوچ براى سرپا نگهداشتن تشكيلات رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 27.11.2017

فرقه رجوى در سرفصل كنونى چنان خود را به آب و آتش ميزند و گرد و خاك و هياهوى تبليغاتى راه انداخته است كه تا كنون كم سابقه بوده است. آويزان كردن خود به ترامپ، اسرائيل و آل سعود و هيستريك وار واقعيتها را وارونه نشان دادن، به زعم خود ميخواهد شكست كامل نظامى دولت خودخوانده داعش يا همان عشاير انقلابى مريم رجوى كه مردم كشورهاى سوريه و عراق را به خاك و خون كشيد و توسط همين اربابانش تأسيس و تأمين مالى و تسليحاتى و لجستيكى ميشد و نيز شكست طرح سعودى براى ايجاد بحرانى ديگر در خاورميانه و لبنان، بعد إز شكست داعش با مجبور كردن نخست وزير كشور لبنان به استعفاى اجبارى، و شكست سعودى در وارد كردن اسرائيل در جنگ با  لبنان، خواب شيطانى سران سعودى تعبير نشد و بر عكس، بحران به رأس قدرت در حكومت سلطنتى سعودى كشيده شد و أين بحران ديگر محال است آل سعود را به آرامش حكومت دارى بكشاند بلكه ميرود كه به تدريج ريشه أين ديكتاتورى را إز بن بركند و بحرانى كه گريبانگير خاندان سلطنتى شده است، ديگر مهار پذير نيست و بايد به رهبران و سران فرقه رجوى گفت، باشيد كه صبح دولتتان مثل اربابتان صدام حسین بردمد.

مريم رجوى كه سخت با بحران فرار و جدايى أفراد إز تشكيلاتش گريبانگير است و براى فريب اذهان نيروهاى اسير، چنان شيادانه به وارونه گويى واقعيتهاى موجود رو آورده است انگار إز گذشته و سرنوشت خود عبرت نگرفته و فكر ميكند با اين قلب واقعيتها ميتواند چند صباحى دل پر درد و ناراضى أفراد در تشكيلات آلبانى را تسكين دهد.

مريم رجوى، يادش رفته است كه البانى اشرف نيست و دولتمردان آلبانى نيز صدام حسین و بعث عراق نيستند تا او بتواند به قول شوهر فرارى اش با مشت آهنى هر گونه شك مخالفتى و يا داشتن زاويه اى با سركوب مطلق و شكنجه و تهديد چنان سر جاى خود بنشاند و مورد سركوب قرار دهد كه درس عبرتى براى ديگر افراد باشد تا جرأت ابراز عقيده و خواست خود را نداشته باشند.

خانم رجوى! گذشت آن زمان كه با بهانه انقلاب لجنزارتان خواسته هاى نامشروع خود و شوهرت را بر أفراد تشكيلات تحميل ميكرديد و با دروغ وعده هاى پوچ ميداديد و تحليل هايى إز وضعيت ايران و منطقه به خورد ماها داده ميشد كه در تمام موارد عكس آن اثبات ميشد.

يادتان هست در هر سرفصلى مسعود و شما سرنگونى حكومت ايران را در سه تا شش ماه نويد ميداديد اما نه تنها سرنگونى محقق نشد، بلكه حامى و ارباب اصلى كه موجوديت ارتش به اصطلاح آزاديبخش تان به آن وابسته بود به زباله دان تاريخ پيوست و تحليلهايتان بر عكس از آب در آمد.

خانم مريم رجوى، يادتان است بعد از سرنگونى صدام حسین و با وجود سيل نظاميان آمريكايى در عراق و كنار مرز ايران، چه تحليل هايى به خورد ما افراد تشكيلات ميداديد كه عنقريب آمريكا ايران را از آخوند براى ما پاكسازى خواهد كرد و ما با تانك هاى آمريكايى در ايران حكومت را قبضه خواهيم كرد! ديدى كه چگونه نظاميان آمريكايى با چه خفتى و با صرف هزينه ميلياردى دم خود را روى كول گذاشته و بلادرنگ با خواست ملت و دولت تازه تأسيس شده عراق آنجا را ترك كردند و پوز شما و شوهرتان به خاك ماليده شده و تحليلتان از وضعيت موجود خلاف از آب در آمد.

خانم رجوى، يادتان هست بعد از بيرون رفتن آمريكاييها، دنبال فتنه جديدى بوديد كه بتوانيد حضور خود را در عراق تداوم دهيد و آنهم گردآورى سران بعث در اشرف و ارائه راه حل هاى تروريستى در برابر دولت قانونى عراق و بحث اختلاف شيعه و سنى راه انداختن و كشتار و قتل عام در شهرهاى عراق، آيا دردى از دردهاى لاعلاج شما دوا كرد و آيا توانستيد با آن همه شعارهاى تو خالى „اشرف ناموس مجاهد خلق“ و „اشرف بود و نبود مجاهدين و ظرف استراتژيك مبارزه براى سرنگونى“ و اينكه در أين ظرف ما حكومت ايران را سرنگون خواهيم كرد و شعار“اگر جهان بجنبد اشرف از جا نجنبد“ را يادتان هست!؟ آيا اين وعده هاى تو خالى و پوشالى تان محقق شد!؟ شما اشرف را نه براى مبارزه بر عليه آخوند، بلكه براى اجراى ديكتاتورى خود بر تشكيلات ميخواستيد و با چنگ و ناخن و دندان به آن چسبيده بوديد كه به وضعيت اسفبار امروز در آلبانى گرفتار نشويد و چه جوانهايى از اين مملكت را برای مطامع جنايتكارانه خود قربانى شعارتان در پادگان اشرف كرديد؟ آنهمه جنايت در حق اعضاء بى پاسخ نخواهند ماند، خانم رجوى! مطمئن باش تاوان جناياتتان را پس خواهيد داد.

يادتان هست با بوجود آمدن بحران سوريه، شما چه كارها و چه تبليغاتى بر عليه دولت قانونى اين كشور و در حمايت از تروريستهاى وحشى كه به سوريه سرازير شده بودند و توسط اربابانتان  و سران مرتجع برخى از كشورهاى عربى بخصوص حكومت ديكتاتورى سعودى ساپورت ميشدند، چه شلوارهاى دهان گشادى براى خود دوخته بوديد و خاورميانه را در چنگ آمريكا و اسرائيل و عربستان ميديديد و با وجود اينكه دولت عراق قرارگاه اشرف را از شما با قدرت تمام پس گرفت و ما را آواره بيابان هاى أطراف فرودگاه بغداد به اسم ليبرتى كردند با چه شيادى اذهان أفراد را فريب ميداديد و باز شعار سرنگونى در دسترس را به خورد تك تك ما داده تا اذهان را از روى  موضوع اصلى كه شكست سياست بيست و اندى ساله حضورتان در عراق بود را دور كنيد، آيا با اين سياست اشتباه و غير انسانى كه در اين مدت داشتيد الان در البانى باز هم نميخواهيد تاوانش را پس دهيد!؟ بخوريد كه تشكيلات خودتان طناب دور گردنتان شده است و از فشار دق مرگ شويد، بحران جدايى و نارضايتى و فرار در البانى، به حق قسمتى از آن تاوان است كه به عينه پس ميدهيد.

خانم رجوى يادتان هست ورود داعش به عراق و تصرف موصل و ديگر شهرهاى عراق با به راه آنداختن جنايت وحشتناك و راه انداختن حمام خون از مردم بيگناه، شما ورود آنها را جشن گرفته و عشائر انقلابى خطاب ميكرديد و اذهان تشكيلات را به اين پديده ناميمون و ترور، مشغول كرده و سرنگونى حكومت ايران را به آن ربط داديد و تماما نشست هاى شما با أفراد شده بود اين موضوع كه عنقريب مسير رفتن فرقه به داخل ايران باز خواهد شد و همراه اين جرثومه وحشى تاريخ بشريت در بيرحمى و سنگدلى و كشتار يعنى داعش به ايران خواهيد رسيد، آيا آن خواب هايتان تعبير شد!؟

خانم مريم رجوى! بساط داعش در سوريه و عراق به لحاظ نظامى برچيده شد و كشور سوريه و عراق با قدرت سرنوشت مملكت خود را در دست دارند. اين ارباب قرون وسطی و قلدرمآب شما، حكومت عربستان است كه رو به سراشيبى گذاشته است و سرنوشتى محتوم همانند اربابتان صدام حسین در انتظارش است، اينقدر خودتان را در برابر آمريكا و اسرائيل بزك نكنيد، باور بفرمائيد نيات آنها براى براى افزودن بر قدرت اسرائيل در خاورميانه عكس از آب در آمده است و بجاى اينكه حكومت ايران تضعيف شود، روز به روز بر اقتدار ملى و نفوذ منطقه اى آن افزوده ميشود. ائتلاف روسيه و ايران و تركيه، حرف اول را خواهد زد و الان ميبينيم روسياهى به زغال مانده است و آمريكا و اسرائيل و عربستان، مستأصل و نا اميدانه ميخواهند در منطقه خاورميانه بحران آفرينى مجدد داشته باشند اما ديگر تركش تيرهايشان مؤثر نيست و نخواهد بود و برد با ائتلاف واقعى مبارزه با تروريسم در خاورميانه، يعنى ائتلاف روسى ميباشد و تركشهاى بحران آفرينى مانند طرح اسرائيلى – آمريكايى در منطقه كردى عراق و مسئله بحران آفرينى در لبنان با اجبار سعد حريرى به استعفاء، ديگر هيچ تأثيرى نخواهد داشت و افكار منطقه ديگر اجازه چنين بحران آفرينيهايى را نخواهد داد و شما اى خانم رجوى، ميبايد به اين واقعيت تن بدهيد كه در ايستگاه پايانى عمر تشكيلاتى تان قرار گرفته أيد. ديگر نميشود با هر ترفندی براى تشكيلات ات عمر بخريد و تقلاى اخير شما براى دور نگه داشتن افراد تشكيلات از جامعه در البانى و درست كردن سرنوشتى همانند قرارگاه اشرف، محال است و افكار اندك باقى مانده افراد تشكيلات هم اجازه چنين زندانى نخواهد داد و مطمئن باشيد كه براى اين كشتى به گل نشسته شما ساحلى متصور نيست. پس لطفا بيشتر از اين مرتكب جنايت در حق افراد اسيرتان نشويد، چنان كه در آينده نزديك مجبورهستيد تاوان بيشترى در برابر عدالت پس بدهيد.

„پایان“