باز هم سرنگونى، اين بار اما با ترامپ

باز هم سرنگونى، اين بار اما با ترامپ

باز هم سرنگونى، اين بار اما با ترامپ

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 30.10.2017

در يك ماهه اخير مريم رجوى و ديگر سران فرقه كه با ريزش نيرو و فروپاشى مواجه هستند، به شدت و تمام عيار خودشان را به آمريكا و متحدان او قلاب كرده اند و „شال“ خيانت و مزدورى را به قول معروف از رو بسته اند تا شايد فرجى بيابند و دستآويز و توجيهى قرار دهند براى افراد مأيوس و وامانده از دنياى پيشرفته امروزى كه توسط سران جنايتكار فرقه ايزوله شده و دسترسى به دنياى آزاد و زندگى انسانى را ندارند. اين نوع  خباثت و دغلكارى و فريب و مغزشويى افراد در سياست و ايدئولوژى مرتجع و قرون وسطائى و من درآوردى خانم و اقاى رجوى كه فقط و فقط براى در اسارت نگه داشتن افراد تشكيلات است، از مخ پوسيده اين جانيان تروريست( منظور مسعود و مريم رجوى) بيرون ميزند تا چند صباحى بيشتر بر بقاء زندگى و عمر خفت بار و رذالت كش خود بيفزايند و غير از اين نبوده و نيست.

اين روزها شاهد فعاليتهاى جنون آميز و ديوانه وار مريم رجوى چه در درون تشكيلات البانى و چه در بيرون از تشكيلات و در دنياى سياست هستيم كه ميخواهد به زعم خود و شوهر زيرزمينى اش از ريزش نيرو و فروپاشى تشكيلات در آلبانى جلوگيرى كند و به همين دليل با تمام قوا و با تمام امكانات و  با طناب هاى پوسيده و صد بار مصرف شده به ميدان آمده كه شايد مثل گذشته موقتاً فرجى براى جلوگيرى از تداوم ريزش نيرو بيابد. بنابر اين، بعد از موضع گيرى ترامپ كه خود آمريكائيها هم وقعى براى سياست و مواضع جنون آميز او قائل نيستند، فرقه رجوى و شخص مريم رجوى با هياهوى تبليغاتى و شدت بخشيدن به لابيگرى و جلسات و كنفرانسهاى پوچ و بى محتوا با خرج هاى ميليونى كه  با آوردن افراد از آمريكا و ديگر كشورهاى اروپايى و آلت هاى دست آنها در خاورميانه و در ميان بعضى از دول عربى همانند تركى فيصل معروف “ خبرگوى به درك واصل شدن مسعود رجوى“ رئيس اسبق سازمان جاسوسى سعودى، زمينه مخ خورى و فريب افراد تشكيلات را فراهم ميكند كه مدتى با اين اميد سر افراد را شيره بمالد كه سرنگونى در دسترس قرار گرفته است. از طرف ديگر هم، پيام رهبر زير زمينى و فرارى فرقه براى افراد خوانده ميشود مبنى بر اينكه تا بهمن ماه سال آينده شمسى يعنى همزمانى با انقلاب ضد سلطنتى مردم ايران، با جمبوجت از البانى راهى ايران شده و لشكرها و تيپ هاى رزمى و آماده شده در البانى با تمام تجهيزات مدرن سرنگونى و نفرات ورزيده و جوانى كه بدنه اصلى تشكيلات و سازمان رزم را تشكيل ميدهند،  هر كدام طبق تقسيم بنديهاى استانى مستقيماً در زمين فرودگاه استان محل مأموريت خود پياده شده و كنترل كشور را در دست خواهند گرفت.

زهى فريب و خيال باطل كه با اين ترفندها به مدت سى سال رجوى جانى بهترين سالهاى جوانى ما را گرفت و عمر خود را در اين فرقه هدر داديم، در كنار خاك ميهن هيچ غلطى رجوى نكرد الان كه يك مشت بيمار و پير و ناتوان در اختيار دارد و آنهم قريب به اتفاق ناراضى و روند جدا شدن از فرقه را طى ميكنند، ميخواهد سرنگونی را محقق نمايد.

الان خطابم به دوستانم در آلبانى است كه هنوز موفق به جدايى از اين فرقه نشده اند و همچنان رجوى و خانمش ميخواهند شما را در اسارت خود نگهداشته و از اربابان خود مزد و پاداش دريافت كنند.

دوستان من، اى كسانى كه ربع قرن با هم بوده و در كنار هم چه سختيهايى كه از دست رجوى  كشيديم و به اميد سرنگونى برده مطلق و تمام عيار رجوى شده بوديم و با چرندياتى به اسم انقلاب ايدئولوژيك چه تحقير و شكنجه هايى كه نشديم، شما بهتر ميدانيد كه مسعود رجوى و مريم رجوى در عراق و اشرف در هر سر فصلى از همين بامبولها و ترفندها به خورد ما ميدادند و وعده سرنگونى، بياد آوريد زمان مرگ خمينى كه وعده سرنگونى ميداد و اعلام آماده باش و اينكه عنقريب راهى خاك ميهن خواهيم شد،

بياد آوريد بعد از حمله عراق به كويت و تهديدات بوش عليه ايران و باز نشست هاى جرقه و جنگ و بحث سرنگونى كه در دسترس قرار گرفته براى اينكه بتواند نفرات را با اين ترفند و اهرم انقلاب خود ساخته، شخصيت همه را خرد كرده و برده و بنده خود كند، آيا سرنگونى محقق شد؟ يا اينكه جز جو پليسى و محدوديت بر افراد و سختگيرى و شكنجه و دشنام و كتك كارى، عايد ديگرى داشت.

 دوستان من! بياد آوريد دوران رياست جمهورى خاتمى و بحث جام زهر و آوردن ترفندى به اسم مريم با نام رئيس جمهور خود خوانده در مقابل فضاى بازى كه در ايران در حال شكلگيرى بود. بياد داريد كه چه سرنگونيهايى رجوى در چشم انداز ميديد و بخورد ما براى فريب خوردگان ميداد، آيا در آن زمان جز محدوديت و اجراى فرامين بدون چون و چرا و نشستهاى قرون وسطايى ديگ، عايدى ديگر داشت؟

دوستان من در البانى، كه هنوز هم نتوانستيد از طلسم رجوى خلاص شويد، بياد آوريد كه رجوى در زمان عملياتهاى تروريستى به اسم راهگشايى چگونه وعده سرنگونى ميداد و حتى ميگفت نوك دكل سرنگونى پيدا شده و چند ماهى به سرنگونى باقى نمانده است آيا سرنگونى محقق شد؟ و آيا ارتش به اصطلاح آزاديبخش حتى پيشرفتى در سازمان رزم داشت كه سرنگونى محقق كند؟ و آيا به گفته رجوى كه ايران در ضعيف ترين نقطه تاريخى خود رسيده، درست بود يا ايران داشت پله هاى پيشرفت نظامى طى ميكرد و رجوى با اين ترفند و فريبها مخ ما را كار ميگرفت و مشغوليت ميداد كه به چيز ديگرى جز ياوه هاى او فكر نكنيم.

دوستان من در البانى! بياد آوريد دوره أحمدى نژاد و بحث اتمى كه رجوى چه هياهويى راه انداخته بود و نشستهاى مستمر هفته اى و دوره اى سياسى كه در اين مورد مسئولين سازمان و خود رجوى به صورت كال كنفرانس صوتى ميگذاشتند و سرنگونى را سه ماه به سه ماه عقب ميانداختند، آيا آن مزخرفات و پوشالهاى رجوى گره اى از سرنگونى باز كرد كه خود سرنگونى باشد؟

دوستان من!  شما از من بهتر با اين فريبهاى رجوى آگاه تر هستيد، الان هم كه بازى ترامپ ديوانه به ميان ميكشد و مثل قبل كنفرانس پشت كنفرانس و نشست پشت نشست و دعوت پشت دعوت در برنامه دارند، همان خط فريب و حقه را پيش ميبرند كه شما را حتى يك روز بيشتر در اسارت خود نگهدارد، باور نكنيد، مطلق رجوى در ميان مردم ايران پايگاهى ندارد و تمام حرفهاى مريم و مسئولين سازمان در اين رابطه كه مردم با ما هستند دروغ است و براى فريب افراد در آنجا كارايى دارد. آمريكا هم مطلقاً قدرت و توان گذشته را ندارد و خيلى نسبت به زمان بوش و حمله به عراق، ضعيف تر شده است، اصلا بحث ترامپ و ربط دادن سرنگونى و وعده و وعيدهاى مريم رجوى در اين رابطه را قبول نكنيد و بدانيد براى در اسارت نگهداشتن شماست و حرف آخر هم اينكه باور كنيد، حتى اگر آخوندها سرنگون شوند مردم مطلقاً نميگذارند رجوى قدرت را در ايران در دست بگيرد و مريم و مسعود رجوى فقط بايد به حسرت گندم رى عمر شما را هم تلف كنند. بنابر اين، تا دير نشده است اين تور طلسم شده بر دست و پاى خود را بگسليد و به دنياى آزاد و زندگى با شرافت روى آوريد، به اميد رهايى همه شما از اسارت رجوى.

„پایان“