شرکت جداشدگان فرقه رجوی در جلسه پارلمان اروپا دربروکسل

شرکت جداشدگان فرقه رجوی در جلسه پارلمان اروپا دربروکسل

 کانون آوا – 7 دسامبر2016

روزسه شنبه 6 دسامبر 2016 برابر با 16 آذر 1395 یک هیأت از اعضای جدا شدۀ فرقۀ رجوی شامل آقایان رضاصادقی ، داود باقروندارشد، ادوارد ترمادو و علی اکبرراستگو بادعوت قبلی در جلسه پارلمان اروپا تحت عنوان “ آزادی عقیده“ شرکت کردند.

در این جلسه دو نماینده پارلمان اروپا و بنامهایDennis de Jong   از هلند و Miltiadis   از یونان، آقای Bob Churchill  از سازمان بین المللی هومانیستها و خانمFauzia Ilyas  از پاکستان بعنوان سخنران شرکت داشتند.

در این جلسه آقای باقروند دررابطه با نادیده گرفتن مسئله حقوق بشر در سازمانها و فرقه های تروریستی از جمله داعش و فرقه مجاهدین از جانب جامعه جهانی صحبت کردند و از پارلمان اروپا خواستار کنترل اینگونه گروه ها که در اروپا ازادانه عمل می کنند، شدند.

در ملاقات خصوصی که باآقای Dennis de Jong   در حاشیه جلسه برگزارشد، ادواردترمادو ضمن معرفی خود بعنوان عضوارامنه ایران توضیح داد که  در جنگ ایران وعراق توسط نیروهای عراق اسیر شده و به سازمان مجاهدین تحویل داده شده بود. وی گفت که درطول اسارت جدیدش در تشکیلات فرقه اسلامی مجاهدین در عراق بعنوان یک مسیحی مورد آزار و توهین فراوان قرارگرفته بود. این موضوع بشدت آقای Dennis de Jong   نماینده مجلس اروپا را مورد تاثیر قرارداد.

اعضای هیئت جداشده درادامه جلسه نفرات شرکت کننده را که از کشورهای مختلف اروپایی آمده بودند، در جریان اندیشه ها و عملکردهای رهبری فرقه مجاهدین قراردادند. برای حضارقابل تصورنبود که در قرن 21 هنوز فرقه های مخربی وجوددارند که دراروپا آزادانه مشغول اشائه نظرات خودشان می باشند و حتی از طرف بعضی از نمایندگان اروپا مورد حمایت نیزقرارمی گیرند.

جلسه „آزادی عقیده“ مدت یکساعت ونیم بطول انجامید.

در زیر عکسهایی از روند جلسه را ملاحظه می فرمایید:

DSC 0926

DSC 0924

DSC 0949

IMG 2976

IMG 2979

IMG 2982

IMG 2981

IMG 2989

Flyer