خروج آمریکا از برجام و واکنش های جهانی

خروج آمریکا از برجام و واکنش های جهانی

مجاهدین خلق از درد و رنجی که مردم ایران متحمل شده اند و قرار است که متحمل شوند، شاد و مسرور هستند. در یکی از جلسات شستشوی مغزی مجاهدین در قرارگاه(شکنجه گاه) باقرزاده، مسعود رجوی در پاسخ به پرسشی که تحریم های اقتصادی مردم ایران را تحت فشار قرار می دهد، گفت درست است که مردم ایران تحت فشار قرار خواهند گرفت، ولی مردم ایران نیز باید سهم خود از مبارزه با خمینی را این چنین بپردازند

خروج آمريكا از برجام و سرنوشت تشكيلات رجوى

خروج آمريكا از برجام و سرنوشت تشكيلات رجوى

در ميان وطن فروشانى كه در خارج كشور از تصميم ترامپ حمايت كرده اند فرقه رجوى مثل گذشته گوى سبقت را در خيانت و وطن فروشى از ديگران ربوده است و با فاصله نجومى در خضوع و سرسپردگى خود به هيأت حاكمه جنگ طلب آمريكا، خود را در صدر اين قمپوزيسيون قرار داده است، واقعيت اين است كه اين فرقه تروريستى كه در خدمت صدام بر عليه مردمش در گذشته بوده و مسير رو به افول ارباب و خود و حاميان خود

روابط مجاهدین با جنگ طلبان آمریکایی از چه جنسی است؟

روابط مجاهدین با جنگ طلبان آمریکایی از چه جنسی است؟

مجاهدین که پیش از ترامپ و بیش از او بدنبال پاره کردن برجام بودند، ظاهرا در نهایت به آرزوی خود رسیده و از تصمیمی که دونالد ترامپ علیه منافع مردم ایران گرفته، در آمریکا، فرانسه و آلبانی به جشن و شادی برخاستند

پیام روشن فرقه رجوی به آمریکا تحت پوشش کنوانسیون آزادی

از داخل فرقه و ادعاهای پوچ و توخالی مریم رجوی و سیستم تبلیغاتی فرقه که بگذریم آنها ملتمسانه اخبار را دنبال می کنند و دست به دعا شده اند تا جنگ بشود و به ایران حمله بشود و کسی بیاید حکومت را سرنگون کند تا رجوی و همسر روانپریشش بار عظیم رسیدن به قدرت را به دوش بکشند

زیستن در شکاف و مزدوری برای بیگانگان

زیستن در شکاف و مزدوری برای بیگانگان

دوستان عزیر در آلبانی ! دقت کنید. فریب تبلیغات و دجال بازی رجوی و استراتژی زیستن در شکاف را نخورید. خوب معلومه که همه جهان پر از تضاد و شکاف است، ولی چه ربطی به منافع مردم ایران و یک خلق دارد. اینها همه عوامفریبی از سوی رجوی است تا بن بست های استراتژیک خودش را پنهان کند

سوپر تروریسم

سوپر تروریسم

دیوانه اگر سنگ زدنش سیاسی باشد، ظرف یک هفته جملگی همه جهان را فتح می کنند. در حالی که دیوانه سنگ زدنش برای ابراز وجود و جلب توجه دیگران است که سنگ می زند. تروریسم، اگر می خواست کار سیاسی انجام دهد می بایست در فرانسه باقی میماند و به عراق نمی رفت و نیمه سوز خود را تمام سوز نمی کرد. اما به هر حال تروریسم توان کار و فعالیت سیاسی نداشت و این را خود بهتر از دیگران می دانست

روز جهانی کارگر گرامی باد

روز جهانی کارگر گرامی باد

مریم رجوی در یک ویدئو، رهایی کارگران را در سرنگونی رژیم ایران می داند، فرض بر این که چنین می شد و جمهوری اسلامی سرنگون می شد و مجاهدین بر سر قدرت می آمدند اولین کسانی که در این میان بیشترین آسیب را خواهند دید همین کارگران هستند، سران مجاهدین هرگز برای قشر کارگر اهمیتی قائل نبودند و نیستند و آنها بر اساس تفکرات بسیار عقب مانده ای که دارند بیشترین استثمار را بر علیه کارگران انجام خواهند داد

سوءاستفاده مجاهدین از کارگران جویای کار در عملیات نظامی

سوءاستفاده مجاهدین از کارگران جویای کار در عملیات نظامی

از چند دهه پیش تا کنون و در ۵۲ سالگی سازمان که نقش سندان بعنوان طرفداران نیروی کارگری در آرم سازمان مجاهدین حک شده، تقریبا نه تنها هیچ کاربرد مفیدی نداشته بلکه علیه کارگران و زحمتکشان ایران تمام شده است. نقشی که بدون پشتوانه عملی بوده و جز شعار و فریبکاری، کاربرد دیگری نداشته است