جنگ اوکراین و قیاس مع الفارق

جنگ اوکراین و قیاس مع الفارق

جنگ اوکراین و قیاس مع الفارق

ایران فانوس، 02.03.2022

نجار، وقتی چکش به دست می گیرد همه چیز را میخ می بیند. میخی که باید بر سرش کوفت تا فرو برود. میخ باید فرو برود، چون که نجار جز چکش و میخ چیزی نمی بیند و نمی شنود و نمی داند و نمی فهمد و قابلیت و استعداد و توان دیگری نیز ندارد. حالا این حکایت جنگ اوکراین و برداشت کسانی است که از یک طرف برای خوشامد ارباب، جنگ را محکوم می کنند و از طرف دیگر جهت ترویج خشونت و نفرت، هر آنچه خود می خواهند از جنگ استنتاج می کنند.

طی یک هفته ای که از جنگ اوکراین می گذرد، مجاهدین خلق که معمولاً اکثر جنگ های ارباب را با سکوت معنادار تایید و یا در پشت پرده مانند جنگ داعش علیه مردم عراق و سوریه، همکاری کرد این بار اما در ابتدا با قاطعیت روسیه را علیه اوکراین، محکوم کرد و سپس به موارد دیگر جنگ پرداخت تا کجا می تواند در ارتباط با این جنگ ابتدا موقعیت خود را در ارتباط با ایران، توجیه کند و همچنین رضایت اربابان خود را جلب نماید.

مردم اوکراین به جای تسلیم شدن، مسلح می شوند

آنچه در بالا دیده شد، عکسها و نوشته هایی در ارتباط با کشور اوکراین به نام „مردم اوکراین، به جای تسلیم شدن مسلح می شوند“؛ مجاهدین خلق، با این نوع شعر و شعار و گزینش های یکجانبه و قیاس مع الفارق کشور اوکراین با ایران، می خواهند ضمن توجیه موقعیت خود جنگ روسیه و اوکراین، را برای مردم ایران تشبیه سازی کنند بدون این که تشریح کنند که کشور اوکراین مورد تجاوز قرار گرفته در حالی که ایران در اشغال کشور دیگری نیست و همچنین در چنین شرایطی استفاده از کودکان در جنگ و آموزش ساخت سلاح و ترویج خشونت و نفرت، مغایر با حقوق بشر و سایر قانونمندی های جوامع عادی است.

مجاهدین خلق، با نشان دادن چنین عکس هایی می خواهند استفاده کودکان و زنان و مردان پیر و سالخورده خود را در ارتباط با جنگ شان مشروعیت ببخشند و تبلیغ کنند در حالی که موقعیت کنونی کشور اوکراین با ایران، فرق اساسی دارد.

مجاهدین خلق در تبلیغات خود در ارتباط با جنگ اوکراین همه مظاهر زشت جنگ را دستاویز موقعیت پلشت خود قرار داده و برای نیروها و مردم گزارش کردند الا موقعیت میدانی رهبری اوکراین و شرایط همیشه فراری رهبر خود را مورد قیاس قرار ندادند. مجاهدین مدت هاست که در هر رابطه و تبلیغاتی موقعیت و شرایط رهبر خود را کتمان می کنند و فاکتور می گیرند. اما در مورد جنگ.

طبیعی است که جنگ اصالت ندارد و صلح اصالت دارد. آرزومندیم هر چه زودتر جنگ اوکراین به صلح بدل شود چون این جنگ جز ویرانی و کشت و کشتار و خسارت های مادی و معنوی برای دو کشور روسیه و اوکراین، چیز دیگری ندارد. اگرچه می بینیم و می شنویم که جنگ اوکراین، دارد به انقلابی در راستای حقوق بشر و کمک به پناهجویان و کمک های غذایی و بهداشتی و تسلیحاتی و مادی و معنوی به نفع مردم اوکراین، بدل می شود. اگر همین حمایت ها از سایر جنگ های خاورمیانه و کشورهایی که مورد هجوم قرار گرفتند، می شد بی شک ما امروز شاهد جنگ روسیه و اوکراین، نبودیم. یا اگر بودیم، به هر دو طرف سلاح می رساندند و جنگ را فرسایشی و به قول خودشان، مهار دو جانبه می کردند. ولی چون یک طرف جنگ اروپایی و خودی است، طبعاً طرف مقابل جنگ می شود غیر خودی و باید با همه ابزارهای فشار به جنگش رفت. با این وجود، مجدداً از طرف های جنگ اوکراین و روسیه و سایر کسانی که از فرصت جنگ استفاده کرده و مقاصد خود را دنبال می کنند، انتظار آتش بس و صلح و آشتی داریم چون در غیر این صورت و ادامه سوء استفاده از جنگ و فشار حداکثری به طرف مقابل، می تواند جنگ روسیه و اوکراین، را از کنترل خارج نماید و به جنگ اتمی و جهانی بکشاند.

کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس