واقعيت زنان در سازمان مجاهدين خلق

واقعيت زنان در سازمان مجاهدين خلق

واقعيت زنان در سازمان مجاهدين خلق

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 07.03.2021

در آستانة روز جهانى زن هستيم. ابتدا روز جهانى زن را به تمام زنان جهان به خصوص زنان سرزمينم ايران،  تبریک  می گویم.  آرزو می کنم که روزی برسد و زنان نقش ممتاز و  اصلی خود را کسب نمایند‌. در کشورهای توسعه نیافته و فقیر دیگر از جنس دست دوم در مقام زن خبری نباشد و با دیگر قشر جامعه یعنی مردان از حقوق برابر  و مساوی برخوردار باشند و نیز در  کشورهای توسعه یافته و عموماً غربی که از ابزار دمکراسی و آزادی از جنس زن بعنوان کسب ثروت و کالایی استفاده می شود و زن را ویترین دیدگاه جنسیتی و کالا معرفی می نماید خبری نباشد و زنان به معنی واقعی و اصل مسئولیت و حقوق شایسته خود برسند.

در سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق که مسعود و مریم  رجوی سکان دار آن هستند، وضعیت و جایگاه زن در چه نقطه ای قرار دارد؟ آیا تبلیغاتی که این فرقه در رابطه با نقش و آزادی زن  در سازمان مجاهدین پیش می برد واقعیت دارد؟

آیا برابری زن و مرد در تبلیغات بیرونی فرقه واقعی است؟

آیا به معنی واقعی کلمه زنان در فرقه رجوی به آزادی و برابری رسیده اند یا بعنوان ابزاری رباط گونه در خدمت اهداف مسعود رجوی قرار دارند؟

واقعیت این است که زنان در فرقه و تشکیلات رجوی هیچ اراده و اختیاری که خداوند در نهاد بشری قرار داده، از خود ندارند زیرا رجوی با سیستم کیش شخصیتی که برای وجود و بقاء خود دایر کرده است عملا تمام افراد اسیر در تشکیلاتش  را برده و بنده خود ساخته است و در این راستا استثمار و در خدمت گرفتن جسم و روح زنان بسیار بارز و برجسته است.

مسعود رجوی که شخص پیشبرد اهدافش زن فریبکار  و هزار چهره یعنی مریم رجوی در اختیار دارد و سال ۱۳۶۴ از شوهر دیگری ربوده و به تصاحب خود در آورد با مکانیزمی به نام انقلاب ایئولوژیک مریم، زمینه تسلط بر روح و جسم افراد به خصوص زنان فراهم کرد.

اولین عملکرد رجوی برای به خدمت گرفتن تمام عیار زن و تبدیل کردنش به یک رباط که می باید برنامه ریزی رجوی را مو به مو اجرا کند و از خود اراده و اختیاری نداشته باشد، کانون خانواده و زندگی مشترک زن و مرد را به اسم انقلاب ایدئولوژیکی از هم پاشاند و طلاق های اجباری در سازمان مجاهدین از سال ۱۳۷۰ عمومیت پیدا کرد و همه بالاجبار تن به طلاق دادند. مردان به یک شکل در این میان سرکوب و استثمار شدند و زنان به صورت مضاعف و بدون اما و اگر و چون و چرا، قربانی این هدف شوم رجوی شدند.

در مرحله بعد، علائق مادری از آن ها گرفته شد و زن حق نداشت به کسی حتی فرزند خود فکر کند. سپس به صورت فرمالیته جایگاه مردان فرمانده را به زنان داد و مردان در این نقطه سرکوب شدند.  ولی جایگاه زن در نقطه فرماندهی یک جایگاه واقعی بر اساس صلاحیت نبود بلکه ابزار بدون چون و چرا برای اجرای دستورات دیکته شده  رهبری سازمان و سرکوب مردان و کشتن هویت خود زنان قرار داشت.

در سازمان مجاهدین زن حق صحبت کردن با مرد را نداشت. اتاق کار و محل نشست زن‌ها و مردها جداسازی شد.

زن حق نداشت در مسیر تردد خود با خودرو، مردی را سوار کند.

جایگاه و زمانبندی سوخت زدن به خودروها هم روز فرد و زوج شده بود و زن و مرد حق نداشتند در یک روز با هم سوخت گیری کنند.

روسری در فرقه رجوی اجباری است و کسی که از این امر عدول می‌کرد یا حرفی در این رابطه داشت، به شدت تنبیه و سرکوب و نهایت زیر فشار قرار می گرفت یا دست به خودکشی می زد یا سربه نیست می شد.

برای جلوگیری از تولید مثل و نهایت شقاوت رجوی در حق زنان، بسیاری از آن ها را تحت عمل جراحی، رحم شان را خارج می‌کرد که انگیزه و فکر زندگی در بیرون تشکیلات را از آن ها بگیرد.

بدترین سرکوب ها و کشتن شخصیت زنان در نشست های تشکیلاتی زنان قرار داشت تا  کاملا و مطمئناً مطیع و فرمانبر شوند. در این نشسست ها توهین هایی به زنان و توسط خود زنان می ‌شد که شنیدن آن ها دود از کله آدم بلند می‌کند.

استفاده از خصلت زنانگی زن برای نگه داشتن مردان یا رویارویی با افراد بیرون از تشکیلات برای نزدیک کردن آن ها به سازمان و هزاران نمونه از این دست.

حال با این اوصاف آیا فرقه رجوی آن چه که در رابطه آزادی زن و دادن نقش و مسئولیت اصلی به آن این قدر تبلیغاتش گوش فلک را کر کرده است می‌گوید، واقعیت دارد؟ مسعود و مریم رجوی شیادهایی بیش نیستند که نه تنها زن ستیز ترین هستند بلکه با شیادی و برای رد گم کردن، خود را مدافع حقوق زن جلوه می دهند و زن را فقط در خدمت خود می خواهند و الا برابری و آزادی زن برای رجوی هیچ مفهومی ندارد و سنگ زن به سینه زدن و مدافع حقوق زن بودن دروغ و فریبی بیش نیست و نخواهد بود. باید به مریم رجوی متذکر شد که اگر توانستی مقداری از این سرکوب را کاهش بدهید آن وقت نتیجه را ببین و تماشا کن که چگونه ماهیت ارتجاعیت در رابطه با زنان رو خواهد شد.

„پایان“