هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدى

هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدى

هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 01.11.2020

رجوى و سردمدارانش در طى يك ماه گذشته تا الان بعد از اين كه عيان شد از ارباب( آمريكاى تراپيسم – بولتونيسم) بخارى براى نجات فرقه اش بر نخواهد خاست و تمام آمال و آرزوهاى خودشان را بر باد رفته مي بينند، طبق معمول رو به حيله گرى و دغل بازى و جفنگ گويى آورده اند تا شايد از فشارهاى درون تشكيلاتى ناشى از اين معضل بكاهند و چند صباحى به عمر فرقه وارفته شان اضافه كنند.

اول، برجسته كردن موضوع اعدام فردى به نام نويد افكارى و سلسله پيام هاى رجوى در حمايت از يك قاتل و ربط دادن آن به كانون هاى شورشى نداشته رجوى در داخل كشور كه جنگ مسلحانه راه بيندازند و رژيم را سرنگون كنند و نتيجه آن همه لشكر مسلح و كانون شورشى داخل كشور هم بعد از پيام اين رجوى مخ پوسيده و شياد، ديديم كه تك تك شهرهاى ميهن به تصرف كانون هاى شورشى رجوى درآمده و ارتش قيام فرودگاه تهران را براى تشريف فرمايى خانم و آقاى رجوى با جمبوجت شخصى مايك پمپئو آماده كرده اند و صف طولانى مستقبلين علياحضرت رجوي ها با وجود بحران كرونا قابل وصف كردن نيست.

واقعيت اين است كه رجوى با اين هياهوى تبليغاتى نه تنها ماهيت ضد انسانى و تروريستى خود را در اين قضيه هر چه عيان تر و برملاتر كرده بلكه پوچى و تهى بودن مسير و مشى در پيش گرفته اش هم به بن بست خورده است و راهى جز فروپاشى و از هم گسستگى تشكيلاتش ندارد و نخواهد داشت.

هر چه بر طبل دروغ كانون هاى شورشى بدمد، جز رسوايى بيشتر حاصلى برايش نخواهد داشت و اگر رجوى حتى صد نفر جنگجو در داخل كشور داشت با فضايى كه در ايران حاكم است حتما خودش را نشان مي داد و حتما رجوى بيش از اين با عملكرد آن مانور مي داد، پس هارت و پورت رجوى و دستگاه رباتيك تحت امرش بدانند با اين بازي ها ديگر نه مي توانند افكار بيرون از خودشان را قانع كنند و از همه مهمتر نه افكار درون تشكيلات را سمت و سو دهند و از اين سوغاتى جز ريزش نيرو و فروپاشى تشكيلاتى عايدى ديگر براى فرقه در گل نشسته رجوى نيست و نخواهد بود.

رجوى در پيام هاى مكرر اين روزها از سرنگونى با ترامپ و بدون ترامپ دم مي زند، وه چه وقيح! حال كه كشتى اش تا عرشه در گل نشسته و از ارباب هم برايش آبى گرم نشده و خود آمريكا در لبه پرتگاه جنگ قدرت داخلى قرار دارد و قدرت نظامى ايران شاخ ابرقدرتى اربابش را شكسته است، مدعى مي شود بدون ترامپ هم رژيم را سرنگون مي كنيم.

بايد به اين شياد گفت اين سى سال است كه نعره سرنگونى در عرض چند ماه سر مي دهيد و با اين دروغ ها سر نفرات خودت را شيره ماليده و بيشتر برده و بنده خود مي كرديد اما بترس و بترس از اينكه الان آن نعره هاى شياد صفتى سرنگونيت ديگر در تشكيلاتت هم خريدارى ندارد و صفت چوپان دروغگو به خود گرفته ايد. پس خودت بترس كه يك دفعه گرگ واقعى كه همان آگاهى نفرات تشكيلاتت از اين همه شياديت است به تشكيلات منفعل و پاسيو ات هجوم برده و نارضايتى و فرار و سرپيچى همه گير شود و فروپاشى تشكيلات تروريستى ات را رقم بزند و اين واقعى ترين چشم انداز آينده نزديك شماست.

دوم، جنگ با خانواده و مسئله اسراى جنگى است كه با فريب رجوى به مجاهدين پيوسته بودند.

واقعيت اين است كه خانواده اين افراد نگران سلامتى عزيزان خود هستند كه از اسارتگاهى به اساراتگاه ديگرى به مدت بيش از ٣٠ سال برده شده اند و رجوى لعنتى مانع ديدار آن ها با خانواده خود شده است.

الان كه خانواده اين افراد از مجامع بين المللى استمداد و كمك براى تماس و ديدار با عزيزانشان خواستار هستند رعشه بر اندام رجوى و تشكيلات نداشته اش افتاده است و با به صحنه آوردن مصاحبه هاى اجبارى و از پيش آماده شده توسط سران رجوى مي خواهند جلوى اين واقعيت كه منجر به سقوط و از هم پاشيدگى زودرس در تشكيلات رجوى مي شود را بگيرند، اما همين تشبثات مريم رجوى و سران تشكيلاتش، سنگدلى و بيرحمى غير قابل باورى كه از مريم رجوى و سرانش براى سركوب و در اختيار گرفتن جسم و روح افراد در اساراتشان را نشان مي دهد به نمايش مي گذارد و اثبات افشاگرى جدا شده ها از مجاهدين به عيان در معرض ديد قرار مي دهد.

سوم، بحث افشاگرى اتمى كه رجوى در آمريكا رسانه اى كرد.

اين مسئله هم بايد از دريوزگى رجوى دانست كه ديگر هيچ اميدى به نفس كشيدن ندارد و با وجود نااميدى از ارباب „آمريكا و اسرائيل“ فقط كمان بدون تير و خدنگ به سمت ميهن عزيز ايران نشانه رفت و در چنته رجوى و اربابش جز دروغ و ريا چيزى يافت نمي شود و اين فيل هوا كردن اتمى نه خريدارى داشت و نه كسى وقعى به آن نهاد فقط رجوى مي خواست خواست اربابش را اجرا كند كه براى خود و اربابش جز رسوايى هر چه بيشتر سودى نياورد.

نتيجه اين كه رجوى به آخر خط خود رسيده و تشكيلات پوسيده اش بيش از هر زمان ديگر منفعل و ناكارآمد شده است.

نارضايتى افراد، بيداد مي كند. انتخابات آمريكا و زوال قدرت اين شيطان هم روى روحيه افراد تأثير منفى بسيار خواهد گذاشت و از اين به بعد شاهد ريزش بيشتر نيروى تشكيلات و در نهايت فروپاشى تام و تمام تشكيلات رجوى خواهيم بود.

„پایان“