ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا براى مردم ايران است

ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا براى مردم ايران است

ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا براى مردم ايران است

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 08.03.2020

بحران کروناویروس که تا الان جان بسیاری از انسان‌ها را در یک ماهه اخیر در سراسر جهان گرفته است قلب و وجدانهای بشری را به درد مى آورد و هر کسی که یک ذره انسانیت در وجودش باشد هیچوقت این مسئله را نه سیاسی و نه دستآویزی براى اهداف خود ميكند.

كشورم ايران اينروزها سخت درگير اين ويروس است و تا الان شمار زيادى از هموطنانم قربانى آن شده اند و كادر بهداشت و درمان سخت در تلاش شبانه روزى هستند تا اين بلا را كنترل نمايند و الحق از وجود و جان خود مايه ميگذارند. به نوبه خود از چنين انسانهاى مسئوليت پذير و فداكارى سپاسگذارى ميكنم و دست مريزاد ميگويم. قطعا ملت شريف ايران، سرافراز از اين بلا بيرون خواهند آمد و روسياهى براى خودفروختگانى خواهد بود كه منافع شخصى شان در بحرانى شدن اين معضل و مرگهاى بيشتر است.

رسانه هاى مزدور كه با پول عربستان اداره ميشوند و مزدورانى كه با پول اين كشور در اين رسانه ها بر عليه مردم و كشور خود سم پاشى و هراس افكنى ميكنند هيچوقت ملت ايران آنها را نخواهد بخشيد به كاسه ليسى خود براى وهابيت عربستان كه تاريخاً ضد مردم ايران بوده ادامه دهند و تاريخ در باره اين خودفروختگان قضاوت خواهد كرد. اما نگاهى بيندازيم بر فرقه جهنمى و مزدور رجوى كه در اين بحران كرونايى كه بر ملت ايران رفته است چطور ميخواهد مزورانه و شيادانه از مصيبت و درگذشت و ناراحتى مردم سوء استفاده كند و در ايران، هراس افكنى نمايد و همبستگى و مسئوليت پذيرى كادر پزشكى و درمانى  بخصوص كادر پرستارى هميشه سخت كوش و فداكار و سرافراز را با آحاد مردم فهيم و فداكار ايران زير سؤال ببرد و جو يأس و نااميدى در بين مردم حكم فرما نمايد تا از اين طريق بهتر بتواند از آب گل آلود ماهى صيد كند و از اين طريق به أهداف شوم خود برسد. اما مثل خودفروشى و مزدورى و دسيسه و توطئه چينى گذشته ننگين خود جز روسياهى و رسواى هر چه بيشتر نزد مردم ايران دستاوردى براى مريم و مسعود رجوى نخواهد داشت و جز بر نفرت ملت ايران از اين جرثومه هاى ضد بشرى نخواهد افزود و دسيسه خودشان به خودشان برميگردد.

خبرها از درون كمپ اشرف ٣ در البانى حكايت از آن دارد كه ترس و نگرانى و شورش اسيران، لايه هاى وسط و پائين تشكيلات به يك معضل براى مريم رجوى و فرماندهان رده بالاى او تبديل شده است، بطورى كه افراد خواهان اين هستند كه اخبارى از خانواده و بستگان خود در ايران كسب نمايند و مسئولين سازمان به دستور مريم رجوى پاسخ مثبتى به كسى نداده اند و زمينه ارتباط با خانواده و فاميل در ايران را براى آنها ميسر نميكنند، اين همان نقطه اى است كه مريم رجوى به شدت از آن ترس و دلهره و نگرانى داشته و دارد و براى دورى از اين معضل(عدم ارتباط افراد اسير با خانواده) چه خفقان و سركوبى كه در تشكيلات راه انداخته و براى جلوگيرى از ارتباط نفرات با خانواده شان، خانواده ها را كانون فساد و فاميل الدنگ ميناميد و به كسى اجازه ارتباط با خانواده خود نميداد، الان موقعيت خوبى براى افراد اسير در چنگ مريم رجوى بوجود آمده است و آنچه كه „نميبايد“ گريبانگير رجوى ها شده است و زمينه اعتراض فراهم آورده است از اينرو اكثر افراد در كمپ البانى معترض مسئولين خود هستند. خبرهايى كه از كمپ البانى بيرون درز كرده است حكايت از دستپاچگى مسئولين و مريم رجوى از اين قضيه دارد. به همين دليل، مريم رجوى در بين أعضاء چند روزى است آفتابى نشده است و شايعاتى وجود دارد كه مريم رجوى مبتلا به ويروس كرونا شده است. خبر ديگر اينكه بعلت محدوديت و ترس از سفر كادرهاى تشكيلاتى خارج از البانى فضاى نااميد كننده اى در بين آنها بوجود آمده است و احتمال ريزش نيرو روند فزونى داشته باشد. يكى از دوستانى كه در مقر فرقه در يك كشور اروپايى است گفت همه مسئولين سازمان به شدت ترسيده اند و از اينكه البانى و تشكيلات را از دست بدهند بسيار نگران هستند. بايد در روزهاى پيش رو شاهد فرار و جدا شدن افراد از كمپ البانى و ديگر مقرات فرقه در كشورهاى اروپايى بخصوص کشور فرانسه باشيم.

خبر از پادگان اورسورآواز در فرانسه هم حكايت از دلهره و ترس و نگرانى دارد و روحيه افراد به شدت پائين آمده و احتمال فرار افراد وجود دارد.

„پایان“