صفی تا تهران یا صفی تا قبرستان

صفی تا تهران یا صفی تا قبرستان

مریم عضدانلو به اسرائیل ، اعضای مجاهدین به قبرستان

1- صفی تا تهران یا صفی تا قبرستان

مریم عضدانلو درسال72شورای رهبری را که معرفی کرد بعدا چند تاازخانمها رابالای سن برد وهمه دست بدست هم داده درحالیکه عضدانلو وسط ایستاده بود همه دستها را بهم داده ودرحینی که دستهای همه بالا بود گفت این صفی ست تا تهران با خودم فکرمیکردم که ایا ما با شرایطی که دران قرارداریم واتش بس شده وعملیاتهای داخله هم درانسال شکست سنگین خورده وصدام هم رادیو رابست وراهگشایی را منتفی کرد که باعث شد کلی ازنفرات  کشته بشوند وراه بجایی نبرد چگونه وازکجا میخواهد به تهران برود درحالی که هیچ چشم اندازی نیست وایا با چهارنفرخانم میشود به تهران رفت طبق معمول ازهرراهی رفتم وفکروبررسی کردم به بن بست رسیدم وصفی تا تهران درذهنم بعنوان شعارجا گرفت که هیچ واقعیتی درصحنه عمل وواقعیتهای سیاسی ندارد عضدانلو مجبوربود ازاین شعارها بدهد وادا وادوار دربیاورد زیرا که صحنه تغیرکرده وزنان درراس قدرت قرارگرفته وهمه چیزرا مصادره کرده بودند وهمین چند روز پیش دوباره مریم عضدانلو مطرح کرده که زنان حاکمیت را سرنگون میکنند ولی معلوم نیست جایگاه نیمی ازجامعه که مردان باشند درتفکرات واندیشه زن سالار وجامعه مادرسالاری رجوی وعضدانلو کجاست

 

اشکال ندارد مردها میروند کنارببینم چگونه با نیمی از جامعه سرنگون میکنید ..انها مثل کسی شده اند که روی خرپریده ولی بند پالان محکم نبود وبا چرخش از انطرف افتادند وقتی میگوییم رهبرعقیدتی همان ولایت مطلقه فقیه است گزاف نگفتیم ومارک واتهام نیست رجوی میگفت ما رودرروی ولی فقیه هستیم دو ایدئولوژی ودو اسلام متفاوت ومتضاد را نمایندگی میکنیم وهرکاری خمینی بکند قانونمند عملکرد ما رودرروی او قرارمی گیرد راست میگه وکاملا درست ولی ایا این رودررویی بنفع منافع ملت است وباعث رهایی جامعه میشود ویا اینکه جامعه را دوقطبی میکند ولایت فقیه حاکمیت مردسالاررا تحمیل کرده ونیمی ازجامعه که زنان باشند را نادیده میگیرد رهبرعقیدتی هم همین ریل را میرود منتهی فرقش دراین است که او نیمی ازجامعه یعنی مردان را نادیده میگیرد

 

این دوتفکرچه فرقی با هم دارند ماحصل حذف نیمی ازجامعه است  ان یکی مرد واین یکی زن را درالویت قرارداده ودیگری را حذف میکند فرقی باهم ندارند ولایت برزنان ستم ورجوی وعضدانلو برمردان ستم میکنند وفردا درجامعه رجوی اگربه حاکمیت برسد مردان باید مثل امروز زنان درایران برای حق وحقوق اولیه خود بجنگند ای مرده شورببرد چنین تفکرات ظالمانه ونابود کننده جامعه را ، اینهم شد دواسلام ودوتفکرمتضاد وروبروی هم خلاصه کلام رجوی وعضدانلو با علم کردن زنان حق مردان رادرجامعه خود نابود کردند وما درحال جنگ برای حق وحقوق مصرحه درقوانین بین المللی وحقوق بشری خود بودیم که به شکلهای مختلف خودش رانشان میداد میخواهد همین ظلم وستم را به جامعه تحمیل کند ،  دردوسه روز گذشته درفیس بوک دیدم که دونفرفوت کرده اند این چه صفی تا تهران است که هرروز یک نفرمی میرد ؟ اینطورکه ازشواهد وقراین برمی اید باید اسمش را تغیروبگوییم صفی تا تهران تبدیل شده به صفی تا قبرستان وجاها عوض شده است ایا باز مریم عضدانلو دستها را درسالن بالا میبرد ودم ازصفی تا تهران میزند ؟ فکرنکنم ، زیرا کسی دیگربرای چنین حرفهای بی سروته وعوامفریبانه تره خرد نمی کند وبهتر است که ماهم اسمش را عوض کرده همان صفی تاقبرستان بنامیم زیرا که شکل ومحتوا دیگرمتضاد ومتاقض نیست وروی هم افتاده وبین شکل ومحتوا وحدت ماهوی برقرارشده است ونفرات درکهنسالی ومریضی پشت سرهم ازاین جهان میروند ونمیتوانند صف راتا تهران امتداد بدهند وتشکیل صفی تا قبرستان براشون دردسترس ودرتوان وظرفیت انهاست بقول قران الا ما سعی وسعها بله وسع وسعی انها همین رفتن به قبرستان است تا از فشار وتوهین وتحقیرهای صفی تا تهران رهایی یابند وبدنبال بدست اوردن حقوق اولیه خود ندوند

لینک به منبع

2- آیا رجوی وعضدانلو و شورا در جهت منافع اسرائیل قدم برنمیدارند ؟

بنده همیشه گفته ام که مجاهدین و شورای آنها درجهت بیگانه قدم برداشته ومنافع انها را تامین میکنند وتیز ومشخص گفته ام درجهت منافع امریکا واسرائیل وعربستان حرکت میکنند چه بخواهند وبه ان اگاه باشند وچه ناخواسته وازروی نااگاهی باشد درصورتی که معتقدم اگاهانه مسیرضد ایران وایرانی را انتخاب کرده اند درباره گذشته بسیارنوشته ام میخواهم به موضوع دیگری واززاویه دشمنان به موضوع نگاه وبررسی کنم

میدانیم که رجوی وعضدانلو همیشه خواهان نابودی برجام بوده و خواهان تحریم ایران بوده اند بنده هم مخالف برجام وانرا بارها بدترازقراردادترکمن چای شمردم زیرا که منافع ملی راتامین نکرده ووضعیت اسفبارامروز کشوربیانگراین حقیقت است ومعتقد بودم که تحریم درزمان اوباما درحال فروپاشی بود ودولت روحانی وبقیه سران نظام دربدترین شرایط برای امریکا وبهترین شرایط برای ایران که درحال فروپاشی دیوارتحریم بود به این قرارداد تن دادند ومنافع ملی راقربانی کردند اگرمقاومت را یکسال دیگرادامه داده بودند امروز دراین وضعیت نبودیم ولی مخالفت رجوی براین مبنا بود که اوباما باعث ماندگاری حاکمیت میشد که حرفی کاملا اشتباه وبیانگرتحلیل غلط وهمیشگی رجوی وعضدانلو بوده است زیرا حاکمیت با این مسایل نه به ثبات میرسد ونه سرنگون میشود اگررجوی یادش باشد درسال 69 روزی که صدام به کویت حمله کرد درگزارش بالابلندی که فرستادم انجا نوشتم رژیم خمینی بدلیل ماهیت ضد انقلابی وضد مردمیش هرگزبه ثبات نخواهد رسید وعملکردهایش باعث سرنگونی خودش خواهد شد ایا شرایط امروز بیانگر ان نیست رجوی فکرمیکرد بمحض برجام تمام جهان حامی وکمک کارحاکمیت خواهد بود وبابرجام به ثبات میرسد درصورتی که اگربه قراردادهای امریکا واروپا نگاه کنیم همیشه درحال خیانت بوده اند وبه قراردادهای خود پایبند نبوده ونیستند ودیدیم که اوباما بمحض امضای قرارداد بلافاصله ایران را دوباره تحریم کرد ونقض برجام را انجام داد درحقیقت برجام یکی ازعوامل بی ثباتی ست ، اگربنده بودم همانموقع بلافاصله ازبرجام خارج میشدم اینکه دولت نولیبرال خارج نشد بخاطرمنافع باندی وفروش مملکت بود زیرا نولیبرال داخلی جاده صاف کن ودروازه ورود بیگانه به کشوراست اما برویم سراصل موضوع چند هفته پیش ملاقاتی بود بین ترامپ وجورج سوروس که معرف حضورهمه هست یا بهترودقیقتربگوییم ارباب ترامپ ودولت درسایه امریکا ، ترامپ درانجا میگوید من برای اسرائیل کارهای مهمی کردم قدس وجولان را به اسرائیل دادم جورج سوروس درجواب میگوید مهمترین کمک تو به اسرائیل خارج شدن ازبرجام این قرارداد فاجعه بار وبازگرداندن تحریمها بود پس برای امریکا ودولت درسایه وارباب ترامپ برجام وتحریم مهمترین وبالاترین کمک به اسرائیل بوده است ازطرف دیگر رجوی وعضدانلو با لابی های خود دریکسالی که برجام پابرجابود وبا هزینه وخرج پولهای کلان به بولتون و جولیانی وسایرادمخواران مهمترین خواسته اش خروج ازبرجام وتحریم بوده وهیچ ابایی هم نداشته وندارد که بگوید من کردم واگرسایتها ومقالات وتلویزیون وشبکه های او وهوادارانش را دردنیای سایبر بخونیم بیانگرهمین واقعیت است

 

حتی علیرضا جعفرزاده وسونا صمصامی وشاهین قبادی درمصاحبه با تلویزیونهای بی بی سی وسی ان ان وفاکس نیوز به صراحت گفته اند کارما بوده وطلبکاربودند که چرا به اسم انها تمام  وبپای انها نوشته نمیشود وچرا دستمزد انها انطورکه باید پرداخت نشده ونمیشود اینجا سوالی پیش میاید ایا این حرکات بنفع اسرائیل همانطورکه سوروس به ترامپ گفته مهمترین کمک به اسرائیل نبوده است ؟ وایا رجوی وعضدانلو چه مستقیم وچه توسط لابی ها وادمخواران امریکا با سوروس درارتباط نبوده اند ؟ ایا خط اورا پیش نبرده وخواسته اورابراورده نکرده اند ؟ اگراینطورنیست چرا دربرابرتهدید نتانیاهو به بمباران اتمی ایران وکشتارملت هیچ موضع ای نگرفته است ؟ مگرهمین سوروس نبود که رسما گفت اول یک بمب اتم به بیابونهای ایران بزنید اگرتسلیم نشدند بمب اتمی بعدی را به تهران بزنید چرا رجوی وعضدانلو وشورای فاسد اندرفاسد وفاحشه سیاسی انها هیچ حرفی نزدند وکاملا درسکوت ازکناران گذشتند ومحکوم نکردند ؟ ایا معنی بمب اتم درتهران قابل فهم نبود ؟ ایا نمیدونستند که زدن بمب اتم به تهران یعنی کشتن 15 میلیون ایرانی ونابودی شهری به وسعت تهران وازدورخارج وغیرقابل سکونت شدن ان برای دهه ها می باشد ؟  چرا چشمانشون را می بندند ایا مخالفت با اخوند وسرنگونی با این قیمت گزاف قابل قبول است ؟ ایا به قدرت رسیدن با این شیوه درست وانسانی وانقلابی واسلامی ست ؟

 

گرچه بنده هیچ اعتقادی به اسلام سیاسی ندارم  دربررسی هایی که توسط دانشمندان هسته ای صورت گرفته قوم لوط توسط وسیله اتمی بمباران شده که درقران ازان بنام نوریاد میشود نکنه رجوی وعضدانلو ملت ایران را قوم لوط وخود را هم پیامبران قوم یعنی لوط میدانند که درسکوت هستند وغیرمستقیم بمب باران اتمی را تائید میکنند ؟ سوال سرتیتر رادوباره مینویسم ایا رجوی وعضدانلو وان طفل نامشروع وفاحشه سیاسی یعنی شورا بالاترین کمک را به اسرائیل وجورج سوروس نکردند ؟ رجوی میگفت خارجی چکارمیخواهد بکند که حکومت خمینی نکرده حال فهمیدی خارجی چکارمیکند میخواهد 15 میلیون را یکجا بکشد تا ایران را تسلیم کند همانطورکه انگلیس با ایجاد قحطی 10میلیون ایرانی را کشت وهلوکاست واقعی وبی بدیل را بوجود اورد که اثاران یک قرن است که ازپیکرایران پاک نشده است که رجوی وعضدانلووشورا هلوکاست یهودی رابارها محکوم کرده اند ولی درباره هلوکاست انگلیس درایران تا بحال حتی تصور محکوم کردن را هم نکرده است این مواضع درراستای منافع کیست ؟ کارکرد خارجی بدبختی دوقرن ملت خاورمیانه است که انگلیس وامریکا بوجود اورده اند رجوی وعضدانلو اینها را نمی بینند نکنه کورگشته اند

لینک به منبع

(پایان)