نامۀ 48 نفر از جداشدگان سازمان مجاهدین به رئیس جمهور آلبانی

نامۀ 48 نفر از جداشدگان سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) به رئیس جمهور آلبانی

جناب آقای ایلیر متا Ilir Meta رئیس جمهور محترم آلبانی 

با درود؛

ما گروهی از اعضا و مسئولان و فرماندهان سابق سازمان مجاهدین خلق MEK از بخشهای مختلف آن از جمله نظامی، سیاسی، تبلیغات، روابط خارجی، لجستیک، تدارکات، حفاظت، امنیت و انتشارات مقیم کشورهای مختلف اروپا، حضور شما در قلعۀ شبه زندان سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) در کشورتان آلبانی و دیدار با رهبر تروریست و فرقه گرای آن مریم رجوی را ناشی از بی اطلاعیتان از ماهیت و عملکردها و میزان انزوا و بی پایگاهی این فرقه و رهبرانش نزد ایرانیان داخل و خارج کشور می دانیم؛ از این رو لازم دانستیم که موارد زیر را به اطلاع آنجناب برسانیم:

 

این سازمان اکنون دیگر از یک گروه سیاسی به یک فرقۀ مذهبی خاص تبدیل شده و در نهایت انزوای داخلی و خارجی است بطوریکه ایرانیان داخل و خارج و حتی نیروها و جریانات و شخصیتهای اپوزیسیون ایران هم از این سازمان متنفرند و این سازمان به تأکید همۀ تحلیلگران و سیاستمداران حتی وزارت خارجۀ آمریکا که اخیرا سخنگوی آن اعلام کرد فاقد هر گونه جایگاهی در میان ایرانیان می باشد.

ما اعضا و مسئولان جدا شده از این سازمان که هر یک بین ده تا چهل و پنج سال در تشکیلات این سازمان حضور داشته و دارای مسئولیتهای مختلف در آن در کشورهای مختلف اروپا و آمریکا و عراق و آلبانی بودیم با انواع دروغها و شگردهای فریبکارانۀ این سازمان برای جلب حمایت و نجات از انزوای مطلق به خوبی آشنایی داریم.

آقای رئیس جمهور؛

ما اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق که هریک به نوعی توانستیم از زندان تشکیلات فرقه ای و سرکوبگر این سازمان نجات پیدا کنیم به اطلاع شما می رسانیم که سران این فرقه که دارای اعتقادات مذهبی اسلامی به عنوان ایدئولوژی آن از نوع داعش می باشد مرتکب انواع نقض حقوق بشر در داخل تشکیلات خود در عراق وآلبانی شده اند که از جملۀ آنها زندان و شکنجه و قتل و شکنجه های روزانۀ روحی روانی افراد با انواع نشستهای تفتیش عقاید و فحش و فحاشی و کنگاش ذهنی از جمله افکار جنسی و مجبور کردن بیان آنها در برابر افراد دیگر و قطع ارتباط افراد با بیرون از جمله با افراد خانواده و ممنوعیت و محدویت هر گونه تماس و ارتباط و دیدار با افراد خانواده حتی در داخل تشکیلات و انواع کنترلها و تعقیب و مراقبتها برای صحبتهای افراد با همدیگر و طلاقهای اجباری و ممنوعیت ازدواج و… را می توان نام برد.

جناب آقای ایلیر متا Ilir Meta رئیس جمهور آلبانی؛

علت جدایی ما از این سازمان رهبری منفرد و سکتاریستی مادام العمر یک فرد و نبودن دموکراسی در داخل تشکیلات این سازمان و تبدیل شدن آن به یک فرقه مغایر با اصول و موازین دموکراتیک و انسانی و حقوق بشری و نرمهای امروز جهانی بود به علاوۀ سیاستهای غلط مسعود رجوی مبنی بر تروریسم و خشونت طلبی، سکتاریسم و تفتیش عقاید روزانه، عدم وجود آزادی بیان حتی در داخل تشکیلات و انحرافات متعدد دیگر آن که ذکر کردیم می باشد.

سازمان مجاهدین خلق نخستین سازمانی است که دست به عملیات تروریستی و ترور و انفجار و عملیات انتحاری که آنها را عملیات مقدس می نامد در دهه های هشتاد و نود میلادی زد و این سازمان سر افراطی گری و بنیادگرایی و تروریسم زیر پردۀ دین و اسلام و مبتکر و الهام دهندۀ چنین عملیات خشونت و تروریسم به نام مذهب در منطقه می باشد.

از این رو هر گونه خواسته و دعوت از سوی سران این فرقۀ خطرناک از شما و دولتمردان دیگر آلبانی برای حمایت از این فرقه تنها به منظور سوء استفاده از مقام و موقعیت شما نزد مردم آلبانی برای پایین آوردن فشار ناشی از موج نارضایتی مردم کشورتان از حضور این فرقه در آنجا و پیشبرد اهداف گروهی و فرقه ای خودشان می باشد از جمله فشار روزافزون مالی و روانی و انواع تهدیدها و توطئه ها علیه جداشدگان از این فرقه که در آلبانی زندگی می کنند.

گروهی از اعضا و مسئولان سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

در کشورهای مختلف اروپا از جمله آلبانی

10 اکتبر 2019

آن خدابنده

احسان بیدی

ادوارد ترمادو

بتول سلطانی

پرویز حیدر زاده

حسن حیرانی

حسن شهباز

حسن عزیزی

حمید رضا بی کس

حمید رضا سیستانی

حمیرا محمد نژاد

رحمان محمدیان

رضا صادقی جبلی

زهرا معینی

سعید ناصری

شهروز تاج بخش

شیرزاد جلیلی

صبا شکر بیگی

عادل اعظمی

عبدالکریم ابراهیمی

علی اکبر راستگو

علی جهانی

علی شیزاد

علی هاجری

علیرضا نصر اللهی

علیرضا نصر اللهی

عیسی آزاده

غفور فتاحیان

غلامرضا شکری

غلامعلی میرزائی

قربانعلی حسین نژاد

کبری خوشخوی

کریم غلامی

مالک بیت مشعل

محمد رزاقی

محمد عظیم میش مست

محمد کرمی

محمود سپاهی

محمود سپاهی

مسعود خدابنده

منصور نظری

مهدی خوشخال

مهدی سجودی

موسی دام رودی

میر باقر صداقی

نادر کشتکار

هادی ثانی

همایون کهزادی

Honorable President of Albania, Mr. Ilir Meta

We are a group of former MEK members and officials and commanders from various sectors including military, political, propaganda, foreign relations, logistics, defense, security and publications in various European countries.

Concerning your recent visit of MEK compound (Rajavi sect) and meeting with its terrorist leader, we would like to inform you that mek not only has no support among Iranian both inside and outside Iran but also consider to be the most hated group within Iranian Society and opposition group, therefore, we would like to inform you about the true nature of Rajavi and her cult:

 Mek has now become a religious and a political cult and is been externally isolated within Iranians inside and outside Iran and consider to be the most hated within Iranian society and even recently the US State Department Spokeswoman, recently announced, mek lack of any support among Iranians.

We are members and officials, each with about ten to forty-five years, experiences with various responsibilities in various countries in Europe, America, Iraq and Albania, are familiar with all kinds of lies and deception methods for gaining support from absolute isolation both among Iranian people and opposition group.

Dear Mr. President

We are group of former members of the Mojahedin Khalq Organization, each of whom were able to escape the imprisonment of this repressive cult, inform you that the leaders of this sect share the same ideology as the Islamic State.

 Mek committed constant human rights abuses among their members in Iraq and also in Albania, including daily imprisonment, torture, murder and  physical, psychological and mental pressure.

A variety of brainwashing sessions, intolerance of different opinion including the expression of their sexual thoughts to insult and humiliate them. Family separation, disconnected from outside world, forced divorces and marriage bans are another type of pressure exerted by Rajavi herself and ..etc.

Mr. Ilir Meta, President of Albania

The reason we separated from mek was lifelong leadership of Rajavi and lack of democracy within the organization and mek becoming a cult contrary to the principles of democracy and human rights which is the norms of today’s world, in addition, Razavi’s misguided policies and raging terrorist acts of violence not only in Iran but also In Camp Ashraf and among his own members as well as intolerance of different opinion and lack of free speech that we mentioned earlier and many more.

Mojahedin Khalq is the first organization to carry out terrorist operations, assassinations, explosions and suicide operations in the 1980s and 1990s, under slogan of “ Holly Operation“.

Mek is engaged  to extremism, fundamentalism and terrorism under the auspices of religion and Islam and the innovator and inspires such acts of violence and terrorism in the name of religion in the region.

Therefore, any request or invitation from the leaders of this dangerous sect and other Albanian authorities to support only this cult will result in misuse of your position by MEK to incite the Albanian people to reduce the pressure and discontent created by its presence in your country.

Respectfully,

Former MKO Members and Officials (Rajavi Cult) In various European countries including Albania.

10  Octobre 2019

Abdul Karim Ebrahimi

Adel Aazami

Ali Akbar Rastgou

Ali Hajari

Ali Jahani

Ali Shirzad

Alireza Nasrollahi

Alireza Nasrollahi

Anne Khodabandeh

Betul Sultani

Edward Termado

Ehsan Bidi

Ghafour Fattahian

Gholam Ali Mirzaei

Gholamreza Shakari

Ghorban Ali Hossein Nejad

Hadi Sani

Hamid Reza Bikas

Hamid Reza Sistani

Hasan Shahbaz

Hassan Azizi

Hassan Heirani

Homayoun Kohzadi

Homeyra Mohammad Nejad

Issa Azadeh

Karim Gholami

Kobra Khoshkhouy

Mahmoud Sepahi

Mahmoud Sepahi

Malek Beyte Mashaal

Mansour Nazari

Masoud Khodabandeh

Mehdi Khoshhal

Mehdi Sujoudi

Mir Bagher Sadaghi

Mohammad Azim Mish Mast

Mohammad Karami

Mohammad Razzaghi

Musa Dam Rudi

Nader Keshtkar

Parviz Heydarzadeh

Rahman Mohammadian

Reza Sadeghi Jebelli

Saba Shakar Beygi

Saeed Naseri

Shahrouz Tajbakhsh

Shirzad Jalili

Zahra Moeini