دست و پا زدنهاى مريم رجوى از سر استيصال است

دست و پا زدنهاى مريم رجوى از سر استيصال است

دست و پا زدنهاى مريم رجوى از سر استيصال است

 

عبداکریم ابراهیمیِ/ ایران فانوس/ ۱۸.۰۷.۲۰۱۹

سرمايه گذارى مريم رجوى روى ترامپ براى حمله به ايران و مانور عجوزه پير براى فريب افراد اسير در تشكيلات مخوف و ضد انسانى اش و سور و سات راه انداختن در البانى و برپا كردن جلسات و نشستهاى زياد و تكليف براى اسيران كه بايد مسئوليت پذيرفته و وارد فاز سرنگونى و تعهد صد برابر شوند، بعد از سرنگونى پهباد فوق پيشرفته آمريكا در خليج فارس توسط ايران و عقب نشينى ترامپ از تهديدات به حمله تا دست دراز كردنهاى سران كاخ سفيد به سوى ايران براى آغاز مذاكره بدون پيش شرط، يك آوار بس سنگينى بود كه بر فرق مريم رجوى وارد شد و رؤياى فريبنده اش كه در مخ افراد تشكيلاتش كرده بود و تسكينى موقت بر الامِ  نارضايتيها، فرارها و سرپيچيها از دستورات تشكيلاتى  نهاده بود به يك باره فرو ريخت و موج فرار و هرج و مرج در تشكيلات پوسيده فرقه رجوى در اشرف ٣ در كشور البانى به دنبال داشت، بصورتى كه تمام توان تشكيلاتى و ايدئولوژيكى مريم رجوى در مهار اين معضل به ناكامى انجاميده و  با فشار روحى و روانى آن بيمارى لاعلاج مريم رجوى عود كرد تا جايى كه افراد درون تشكيلات به اين وضعيت بيمارى و ضعف جسمى مريم رجوى در اشرف ٣ در البانى پى برده و علت را از مسئولين خود جويا شده، اما كسى بدرستى جواب نداده است و علت را كم خوابى و مشغوليت زياد مريم رجوى قلمداد كرده اند، اما واقعيت همان است كه مريم رجوى بيمارى لاعلاج دارد و اينرا از بقيه مخفى نگه ميدارند.

اشاره كردم به موج فرار و سرپيچى تشكيلاتى در فرقه رجوى در يك ماهه اخير، اين مشكل اينقدر حاد است و تشكيلات رجوى را در فروپاشى كامل سوق داده است كه مريم رجوى تمام انرژى خود و مسئولينش را صرف اين كرده است كه هر طور شده موقتا حتى شده به خاطر افكار عمومى جلوى آن را سد كرده و افكار عمومى را به سمت  وجود تشكيلاتش در البانى سوق دهد و بگويد تشكيلاتش هنوز سر پاست.

اولين اقدام مريم رجوى در كاستن و مهار نارضايتى و فرار افراد اسير در تشكيلاتش، كم كردن فشارهاى يدى از كارهاى روزمره و مشغول كردن افراد به نشستن پشت كامپيوتر كه نسبتا فشارجسمى آن كمتر است. اين حيله و نقشه هاى فريبانه نتيجه تجارب طولانى عمر تشكيلاتى رجوى است كه براى بقاء خود و فرقه اى نگهداشتن تشكيلاتش به آن نياز داشته و آن را بكار ميگيرد.

در مرحله دوم اسارتگاه اشرف ٣ در كشور آلبانى  را روى آنتن برده و نمايشهاى مسخره اى حول آن به اجرا گذاشته است كه اين شورى بى اندازه و زياده روى بيش از حد مريم رجوى براى فريب افراد تشكيلات بر ضد خودش در درون و فقط تبليغات پوچ در بيرون ما حصل آن بوده است بطورى كه گفته ميشود مريم رجوى نيمى از دارايى مالى فرقه را براى تبليغات جهت بزك كردن چهره خود و ژست ابراز وجود اختصاص داده است.

آوردن شخصيتهاى لابى و حقوق بگير قديمى به اشرف ٣ براى روحيه دادن به اسيران در تشكيلات يك هزينه هنگفتى طلب ميكند كه شرايط بغرنج كنونى و فرار و نارضايتيهاى درونى بر مريم رجوى تحميل كرده است. اوج اين  „شو“ هاى مسخره، گردهمايى سالانه فرقه رجوى در اشرف ٣ در كشور البانى است كه اين خود فلسفه جداگانه اى از فريب و ريا براى تأثير بر روحيه نداشته اسيران و براى ابراز وجود در افكار عمومى دارد، بگذريم كه با پرداخت پول به شخصيتهاى لابى خود و روانه كردن آنها در اين مراسم و مراسمات ديگر فرقه فقط و فقط جنبه تبليغاتى داشته و مطلق تا جايى كه من سراغ دارم و تجاربى كه بيش از ربع قرن از تشكيلات داشته ام اينگونه كارهاى رجوى نتوانسته علاج درد تشكيلاتش از نارضايتى و فرار شود. مريم رجوى در اين مراسم قبل از ياوه سرايى خودش كليپ هاى به اصطلاح از داخل ايران براى حضار پخش كرده كه كانونهاى شورشى نداشته اش در ايران فعالين آن هستند و حول اين كليپ هاى كذايى كه خنده هاى هر بيننده اى را بر مى انگيزد ميگويد كه لشكريان شورشى ما در داخل ايران آماده قيام هستند و مجاهدين بايد به وظائف خود عمل كرده و از آنها عقب نمانند!. چه پر رو و وقيح اين مريم رجوى تشريف دارند، فكر ميكند با اين اباطيل گفتنها خريدارى هم دارد. نه خانم عقب مانده قرون وسطى، اينطور نيست، شما پول هنگفتى كه به اين لابيهاى خودت ميدهى قطع كن ببين كيا كنارت خواهند نشست و به چرندياتت گوش خواهند داد چه برسد كه حرفهاى دروغ و پوچ ات را باور كنن.

شما بدون پرداخت پول حتى يك حامى نخواهيد داشت چون ديگر پر و بالى براى عرض اندام نداريد و نه خودت را فريب بده و نه بيرون از خودت آدمها را خَر حساب كن. دوران شما بسر آمده است،  خانم عجوزه „مريم رجوى “ قدرى به خودتان بيائيد، با پرداخت پول در دنياى ارتباطات امروزى و جمع كردن پنج نفر و در دست گرفتن عكس منفورتان آنهم خارج از ديد عمومى كه با احتمال زياد توسط همين مجاهدين صديقتان در اشرف ٣ ضبط گرديده، كار شاقى نيست همانگونه كه در قرارگاه اشرف در عراق چنين سناريوهايى  راه ميانداختيد و در آنجا ضبط ميكرديد و روى آنتن ميبرديد و حول آن تبليغات دروغ و شيطان سازى راه ميانداختيد! آيا برايتان جز افشاى چهره فريبنده و مُزٓوٓر خود و شوهرتان، دست آورد ديگرى در پى داشت!؟

با چهره پنهان چند تا محتاج پول نميشود رژيم را سرنگون كرد. در ايران اگر حتى صد نفر هوادار ايدئولوژيكى سازمان داشت حتما اقدامى از آنها بر عليه رژيم با اين وضعيت نسبتاً باز سياسى ديده ميشد، من مطمئن هستم كه ملت ايران از رجوى و سرانش بشدت متنفر هستند و رجوى مطلق پايگاهى در بين مردم ايران در خارج چه رسد در داخل ايران ندارد و اين همه تبليغات و سر كوبيدن به سنگ مريم رجوى دست و پا زدن قبل از غرق شدن است.

پایان