تأثير قدرت پوشالى آمريكا بر تشكيلات رجوى

تأثير قدرت پوشالى آمريكا بر تشكيلات رجوى

تأثير قدرت پوشالى آمريكا بر تشكيلات رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 04.07.2019

حال كه هيمنه قدرت پوشالى ارباب رجوى يعنى هيأت حاكمه كاخ سفيد و از جمله جان بولتون، جنگ طلب و حامى تروريسم و مايك پمپئو وزير خارجه دروغگو و رسواى ترامپ بى تعادل، براى مردم جهان روشن و واضح شد به خصوص بعد از قدرت نمايى مرزبانان ايران در سرنگونى هواپيماى فوق پيشرفته آمريكا در خليج فارس، وضعيت براى سران رجوى و بخصوص شخص مريم رجوى بسيار دردناك و نااميد كننده شده است، بطورى كه براى سرپوش گذاشتن بر اين واقعيت شخص مسعود رجوى مجبور شد از سوراخ موش خود پيامى خطاب به تشكيلات فرقه صادر كند و چرنديات هزار بار نشخوار شده اش جهت روحيه دادن به وضعيت فلاكت بار تشكيلات و در رآس آن شخص مريم رجوى و ديگر مسئولين ولو شده و وارفته اش براى كنترل بر تشكيلات صادر نمايد كه صد البته براى افراد رده پائين و حتى مسئولين تشكيلات پر واضح است كه پشيزى اهميت نداشته و ديگر توان نگهداشتن افراد بسيار سخت شده و بهاى بالايى مي طلبد كه ديگر محال است مريم رجوى خارجه نشين و تشكيلاتى در قلب برژوازى، چنين آرزو و هدفى محقق شود.

دستور مريم رجوى به سران تشكيلات براى تبليغات دروغين و شيطان سازى  و سياه نمايى از وضعيت ايران و بلاطبع بالا بردن جنبه تبليغى مثبت از وضعيت  تشكيلات پوسيده در البانى كه رمقى براى بقاء در وجودشان باقى نمانده است و فقط به خاطر سال ها مغزشويى در گذشته و اينكه زندگى در بيرون تشكيلات برايشان متصور نيست و فضاى پيچيده سركوب و بى هويتى افراد توسط مسعود و مريم رجوى و قيد و بندى كه ايدئولوژى مريم بر دست و پاى تك تك آن ها تنيده شده است، مأيوسانه آن جا هستند، اما بايد به مريم رجوى يادآورى كرد كه با نمايش هاى ظاهرى در اشرف ٣ و تبليغات پوچ، دردى از دردهاى لاعلاج شما حل نخواهد شد تا الان از ظاهر سازى و تبليغات غير واقعى چه عايد تشكيلات شما جز بدبينى بين افراد و روى آوردن  به محفل و بريدگى و فرار، داشته است؟

خانم رجوى! خوب ميدانيد كه نه ارباب بزرگت آمريكا و نه اربابان كوچكت در منطقه خاورميانه هيچ غلطى در برابر عزم و وطن پرستى ملت ايران نمي توانند بكنند و سرمايه گذارى كذايى پوچ روى اين مقولات و مانور براى فريب اذهان در بند تشكيلاتت هم راه به جايى نخواهد برد و شما به قطع و يقين نمي توانيد جلوى فروپاشى تشكيلاتت را بگيريد. به خوبى به ياد داريد كه در شرايط ديكتاتورى مطلق تان بر پادگان  اشرف در عراق و پشتيبانى همه جانبه ارباب تان صدام حسين در برقرارى خفقان و ترس و وحشت در آنجا باز مردانى و زنان دلير بودند كه پيه مرگ را به تن خود ماليده و آنجا را ترك كرده و فرار نمايند، شما در آن وضعيت نمي توانستيد آرزوى تان که به بند كشيدن افرادتان است را صد در صد محقق كنيد، چگونه الان در البانى ميتوانيد با همان شيوه و با همان فريب افراد را ملزم به پيروى بدون قيد و شرط از راه غير انسانى خود بكنيد و مانع فروپاشى تشكيلات پوسيده البانى شويد!؟

دوستانم در پادگان اشرف سه در البانى،  وضعيت بسيار شكننده اى دارند و كلاً يآس و فضاى سرد و نااميد كننده اى در تشكيلات حاكم است و علیرغم نشست و تبليغات دروغين مسئولين، كسى حاضر نيست براى آماده سازيهاى تبليغى براى بازديد خبرنگاران يا افرادى كه به اشرف سه آورده مي شود، بروند.

طبق گفته افرادى كه در تشكيلات هستند و مريم رجوى را ديده اند، اظهار داشته اند كه مريم رجوى بسيار افسرده و مريض حال به نظر می رسد و روحيه سابق در او ديده نميشد به احتمال زياد مريم رجوى به يك بيمارى لاعلاج مبتلا شده كه در البانى كمتر با توجه به وضعيت بحرانى تشكيلات، ديده ميشود.

نكته آخر اينكه موج فرار در تشكيلات البانى شدت گرفته است و سران رجوى مستأصل از جلوگيرى اين معضل تشكيلاتى هستند و در آنجا ديگر كنترل از دست شوراى رهبرى فرقه خارج شده و بحث محفل و پچ پچ كردن افراد همه گير شده است به احتمال زياد در آينده اى نزديك يك تحولى در فرقه رجوى به وجود اید كه به قطع و يقين اين تحول برايشان مثبت نيست و جام زهرى است كه بالاجبار ناراضيان به سران فرقه و رهبرى آن  بر مريم و مسعود رجوى تحميل خواهند كرد.

به اميد آزادى تمام دوستانم از قيد و بند تشكلات تروريستى و مخرب فرقه رجوى.

„پایان“