!چرا امسال از برنامه ويلپنت مريم رجوى خبرى نيست

!چرا امسال از برنامه ويلپنت مريم رجوى خبرى نيست

!چرا امسال از برنامه ويلپنت مريم رجوى خبرى نيست

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 27.05.2019

در آستانه مراسم پر طمطراق موسوم به سالگرد سى خرداد و رياست جمهورى خودخوانده مريم رجوى بر مردم و سرزمين موهوم اجنه هاى  ساخته و پرداخته ذهن رهبرى فرقه رجوى در ويلپنت پاريس كه هر ساله برگذار مي شد، هستيم . اما امسال بر خلاف سال هاى گذشته كه چندين ماه قبل، شروع به تبليغات و خريد افراد از مليت هاى مهاجر براى شركت در اين مراسم مي كردند تا به اسم ايرانى به اربابان خود غالب كنند، خبرى نيست.

 انگار كه مريم رجوى اين چهره بسيار منفور و شياد، تمركز و تمام توان خود را در تشويق جان بولتون اين خونخوارترين درنده انسان نما در دستگاه حاكميت آمريكا، گذاشته است تا شايد بتواند ترامپ خودسر و ديوانه را متقاعد به بمباران ايران نمايد اما مثل هميشه اين خانم فرنگ نشسته و فريبكار، نمي داند كه قدرت ملى و نظامى ايران آن قدر هست كه ارباب او با تمام توانايى اش جرأت حمله به سرزمين پاك ايران و بمباران مردم با فرهنگ و متمدن آن را نداشته باشد.

بايد به اين عفريته جهل و واپسگرا يعنى مريم رجوى، يادآورى كرد كه در تمام تحليل هاى خودش و شوهر آنورمال اش كه معلوم نيست در چه گورى خفته است، از ابتداى انتخاب مبارزه مسلحانه از سى خردداد تا كنون بلااستثناء خلاف آن چه كه در پى آن هستيد و تبليغ آن را مي كنيد بوده است و جز بر روند نزولى و رو به اضمحلال و فروپاشى تشكيلات، نبوده و نيست.

اما چون به مردم و كشور خود پشت كرده ايد، براى دشمنان اين مرز و بوم و مردم آن، فعلا جنس قابل استفاده اى هستيد و قيمت مناسبى براى اين خود فروشى خودتان دريافت مي كنيد و دلتان فقط و فقط به همين خوش است كه چند صباحى بيشتر به اين زندگى خفيف و خائنانه تان ادامه دهيد ولا غير.

بنابر گفته دوستانى كه در درون تشكيلات هستند و به بيرون منتقل كرده اند مسئولين سازمان در نشست هاى تشكيلاتى به افراد گفته اند كه چون در اين ماهها مسئله خطير است و سرنگونى بيش از هر زمان ديگر در دسترس قرار دارد، مراسم سالگرد سى خرداد و رياست جمهورى خودخوانده مريم رجوى، را برگذار نمي كنيم و تمام توانمان را براى آمادگى  سرنگونى گذاشتيم بنابراين بايد در اين فرصت بسيار كم خودمان را بلحاظ ايدئولوژيكى صيقل بزنيم و بلحاظ بدنى هم خودمان را آماده كنيم.

 با اين ترفند، مدتى ديگر مي خواهند افراد را سرگرم نگه داشته و از فرار و بريدگى آن ها بكاهند. اما اين تجويز و نوشادرى كه مريم رجوى مي خواهد به بدنه تشكيلات تزريق نمايد، بجاى تسكين دمل چركينى كه براى تك تك افراد بوجود آورده اند، سر باز كردن بيشتر و به بيرون زدن خونابه درون دمل مي انجامد وهيچ كس به ياوه هاى مريم و دل بستنش به آمريكا و بولتون، وقعى نمي نهد و مي دانند كه اين وعده سرنگونى همان وعده هاى دروغينى است كه تا حال در طى اين سى سال  بلغور كرده اند و بعنوان تسكين مغز و شستشوى آن بخورد افراد تشكيلات مي دادند و أوج آن در بحث هاى تحليلى مسعود رجوى مربوط به جرقه و جنگ ميان آمريكا و ايران، بود كه آمريكا در مسئله كويت و عراق به خليج فارس ناو جنگى و أدوات رزمى فرستاد تا ارباب رجوى را سرنگون نمايد اما رجوى شياد با تمام فن حيله گرى خود بحث جنگ ايران و آمريكا را پيش مي كشيد و مي گفت اين لشكر كشى فقط و فقط براى سرنگونى ملاهاى حاكم بر ايران است و تابلوهايى رسم مي كرد و بحث جرقه و جنگ، موضوع اصلى و آمادگى تشكيلاتى بود كه چيزى جز فريب اذهان و مشغوليت دادن و سرسپارى افراد نبود.

حالا هم روز به روز اهرم هاى مغزشويى افراد و نيز سياست های پيش برنده خط رجوى در بيرون تشكيلات به پوچى ختم شده اند بلكه بيشتر دست رجوى را در فريب و انحراف اذهان از روى واقعيت هاى موجود بسته است و هر روز جنايات و ترفندهاى اين جانى و تروريست، روشن تر شده است و كشورى مثل فرانسه كه پايگاه اصلى فرقه رجوى است به احتمال زياد فعاليت اين فرقه را در خاكش محدود كرده و امسال به قطع يقين مريم رجوى براى پوشاندن اين واقعيت در پاريس فقط به تجمعى ده نفره اكتفا کرده و لابد در تبليغات خود راهپيمايى هزاران نفره به خورد تشكيلاتش خواهد داد.

و نكته آخر هم اين كه مريم رجوى بداند كه آخرين نفس هاى تشكيلاتى اش را مي كشد و اين بحران و گرد و خاك كردن ارباب شان حاكمان كاخ سفيد براى مردم ايران به زودى به شكست خود ارباب در سياست شكست خورده شان در مقابل مردم ايران خواهد إنجاميد و شما با شوهر فرارى تان و با اقاى بولتون عزيزتان به قعر پيسى و فلاكت كشيده خواهيد شد و شكى در اين امر نيست.

قطعا ملت ايران پيروز اين جنگ سياسى – اقتصادى، خواهند بود و تحريم و  تهديد كارساز نخواهد بود. به اميد آن روز كه شما را ذليل و خوار ببينيم. البته كه شما ذليل و خوار و نفرين شده ملت ايران هستيد و بايد در سياست هم مرگ شما را شاهد باشيم.

„پایان“