آیا جنگ ایران و امریکا سودی هم دارد؟

آیا جنگ ایران و امریکا سودی هم دارد؟

آیا جنگ بین ایران و امریکا به سود منطقه خاورمیانه و جهان هست؟

در روزهای گذشته با توجه به تنش ها و تحریم های اعمال شده از طرف دولت زورگو و ستمگر امریکا به ایران و ایرانی روز به روز تنش ها بین ایران و امریکا شدید تر میشود و در این میان فرقه تروریستی وخود فروخته رجوی نیز با شارلاتان بازی و دستمال به دستی بیشتر و بیشتر بر طبل تو خالی جنگ بین ایران و امریکا میکوبد و در این میان روسیه و اروپا هم از ترس و وحشت جنگ دیگر در خاورمیانه روز بروز بیشتر و بیشتر سعی میکنند که خودشان را کنار بکشند که مبادا آتش این جنگ جهانسوز دامن گیر آنها بشود

در همینجا باید به این نکته اشاره کنم که بسیاری از جوامع حقوق بشری هم بدنبال این هستند تا مانع تنش و در گیری بین ایران و امریکابشوند و تا جای ممکن میخواهند که مسئله این در گیری ها با مسالمت حل و فصل بشود بنظر من اگر بین ایران و امریکا جنگی صورت بگیرد این جنگ همانند عراق و افقنستان نخواهد بود و این جنگ بسیار بسیار بزرگتر و خانمان سوز تر خواهد بود از تغییرحکومتهایی همچون صدام، قذافی و حسنی مبارک و جنگ با القاعده ایران کشوری هست هم با قدرت در خاورمیانه و هم بسیار خطر ناک بدلیل ساختار حکومت اسلامی در منطقه و جهان و این به مراتب وضعیت را برای امریکا و منطقه دشوار میکند

در این میان فرقه ابله و وامانده ای هم به بدنامی فرقه رجوی وجود دارد که خودش را برای رسیدن به قدرت آلت دست هر کس و ناکسی قرار داده و میدهد تا شاید که روزی خودش را در ایران بر منصب قدرت ببیند اما باید اینگونه موضوع را مورد بررسی قرار داد که اگر بین ایران و امریکا جنگ شود تکلیف منطقه و جهان چه میشود؟ بسیاری از تحلیل گران سیاسی و نظامی بر این باور هستند که جنگی بین ایران و امریکا هرگز رخ ندهد چرا که این جنگ به ایران و منطقه خاور میانه محدود نخواهد شد و آتش این جنگ جهان را در بر خواهد گرفت. من بعنوان یک ایرانی هرگز نمیخواهم جنگی رخ دهد و خون و خون ریزی دوباره گریبان گیر ملت من شود چرا که من جنگ ایران و عراق و جنگ عراق و امریکا و جنگ امریکا و افغانستان را دیدم. من وضعیت دولتهای جدید را بعد از سرنگونی و حملات امریکا درعراق وغیره دیدم. هنوز که هنوز هست بعد از گذشت سالیان ملتهای این کشور ها و زنان و کودکان و سالمندان آرام وقرار ندارند و شبها امنیت و آسایش ندارند. براستی چگونه میتوان در دنیای امروز تصور کرد که هنوز بوزینه گانی هستند همچون فرقه تروریستی رجوی برای رفاه خود و برای به تاج و تخت رسیدن حاضر هستند زنان و مردان و کودکان و سالمندان زیر مهیب ترین بمب بارانها جان بدهند و کشور به خاک و خون کشیده شود. باید بگویم در همینجا باید به همه جنگ طلبها و آنهایی که به طبل جنگ میکوبند بگویم که هر جنگی که در خاورمیانه شروع شود دودش اول تو چشم خودتان خواهد رفت و آتش جنگ نیز دامن گیر خودتان خواهد شد پس باید که خیلی محتاطانه جلو بروید که مبادا در آتش خود ساخته بسوزید

سید امیر موثقی

آلمان کلن

آیا جنگ ایران و امریکا سودی هم دارد؟
(لینک به منبع)

***