قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوى

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوى

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 23.04.2019

تحريم يك جانبه كاخ سفيد و شخص دونالد ترامپ بر ضد مردم ايران و قرار دادن نيروى نظامى اين كشور در ليست تروريستى، از عجائب شق القمر تاريخى است كه با هيچ معيار و سنجش قانونى قابل سازگارى نيست و نخواهد بود آن هم به بهانه هاى واهى كه خود سردمداران كاخ سفيد، حامى و بوجود آورنده ترور و تروريسم در خاورميانه بوده و هستند تا بيشتر بتوانند مردم منطقه را در جنگ و دشمنى و كشت و كشتار همديگر قرار دهند و خود فروشنده انواع تجهيزات نظامى كارتل هاى اسلحه سازى ايالات متحده باشند و به واضح ترين بيان خود آمريكايى ها „شيره“ اين كشورها را دوشيده و وارد اقتصاد خود كنند. به همين دليل، براى حفظ منافع خود به هر خباثت و جنايتى دست ميزنند و به ادعاهاى دروغ و پوچ روى ميآورند و واقعيات را عكس جلوه ميدهند. سر زمين و ملك يك كشور را به كشور تحت حمايت خود هديه ميدهند و قلدرمأبانه مي خواهند اقتدار ابرقدرتى آمريكا را مجدداً أحيا نمايند، اما نمي دانند آب رفته به جوى دگر باز نخواهد گشت.  زمان لشكر كشى به كشورها، پايان يافته است و شاخ ابرقدرتى آمريكا هم خيلى وقت است كه شكسته است و با سمباده كارى نمي شود ريشه بر جامانده را تيز و برنده نمود بلكه هر چه بيشتر سردمداران كاخ سفيد عربده بكشند و تهديد كنند و قوانين بين المللى را ناديده بگيرند، ريشه شاخى كه روى سرشان باقى مانده است نيز بيشتر مي پوسد و اين پوسيدگى به بدنه سرايت كرده و يك دفعه مي بينيد كه آمريكا همانند شوروى زمان آقاى گرباچف شده است. در اين اصل، شكى نيست و دوران زوال دوناد ترامپ و كاخ سفيد، سر رسيده است. هارت و پورت كردن سردمداران جنگ و جنايت همچون پمپئو و جان بولتون و ….نشان از اقتدار آمريكا نيست، بلكه نشان غرق شدن اين قدرت جهانى است كه ناخداهاى اين كشتى غول پيكر كاملا به اين واقعيت واقف هستند كه كشتى شان در سراشيبى غرق شدن قرار دارد و تهديد و تشر و قلدرى و زير پا گذاشتن قوانين بين المللى، ناشى از اين است كه اين ضعف ايالات متحده كه در حال غرق شدن است، موقتاً پوشيده شود. اما اين واكنش هاى جنون آميز و تصميمگيري هاى قلدرمأبانه آقاى دونالد ترامپ و همدستان جنگ طلب اش در روند رو به افول اين قدرت در حال اضمحلال فرج آفرين نخواهد بود.

در اين راستا، عده اى مزدور و خودفروش و قلاده به گردن ايرانى نما، چنان عنان از كف داده اند كه گويا با فشار و تحريم بر مردم ايران، عنقريب است كه اقاى دونالد ترامپ و پمپئو آن ها را سوار بر جمبوجت نموده و در تهران پياده كرده و روانه اريكه قدرت مي نمايد. اين شامل افرادى است كه وزارت خارجه آمريكا اجازه داده كه با آن ها ديدار داشته باشد اما ببينيد رهبران مجاهدين بخصوص شخص مريم رجوى كه در پاريس جلوس فرموده اند و دو آتشه تر از بقيه به اصطلاح اپوزيسيون خود فروش چنان براى دونالد ترامپ و پمپئو دم تكان ميدهد و خوشرقصى مي کند و چنان بر ضد مردم ايران است كه گويا تنها پديده و تافته جدا بافته اى است كه فقط او و شوهر فرارى اش حق نشستن بر صدارت ايران را دارا مي باشند.

اين در صورتى است كه اين جانى و شوهر بى ريشه اش نه تها جايگاهى در بين مردم ايران ندارند بلكه مورد نفرت عموم ايرانيان و فارسى زبانان داخل و خارج كشور هستند.

 اين عفريته جهل و جنايت (مريم رجوى) چنان خود را در برابر بولتون و پمپئو، براى تحريم ملت ايران حقير و پست نشان مي دهد و خوشرقصى مي كند كه همين پمپئو اين قاتل كودكان مظلوم يمن، حاضر نيست با مريم رجوى ديدارى داشته باشد و در يك موضع گيرى رسمى مجاهدين را فاقد مشروعيت دانسته و ارتباط خود با آن ها را تكذيب كرد.

 با اين موضع گيرى، پوزه مريم رجوى را هدف شليك خود قرار داد و بيش از پيش مريم رجوى بور شد، مريم رجوى خود فروش، هنوز كه هنوز است از اين مزدورى و خيانت به ملت ايران دست برنداشته و از گذشته عبرت نگرفته است و خود را نخود هر آشى مي بيند در صورتى كه او و شوهرش، متوهم از پول هاى دريافتى از حق مزدورى، فكر مي كنند اربابان شان براى آن ها اهميتى قائل هستند.

مريم و مسعود رجوى بدانند كه تفاله اى بيش نيستند و كسى به زوزه هاى شما كفتاران و گرگان حيات آدميت، اهميتى نمي دهد. بنابراين، گذشته خود را در مزدورى براى صدام حسین يادآورى كنيد، ببينيد چى شديد؟

حمايت خود را از  تروريسم در سوريه مرور كنيد، ببينيد به كجا رسيديد؟

حمايت خود را از كشتار مردم يمن و حمايت از عربستان سعودی را يادآورى كنيد و ببينيد چى شدید و به كجا رسيديد؟

حمايت شما از تروريسم لجام گسيخته داعش در قتل و عام و كشت و كشتار وحشيانه مردم عادى و دادن لقب عشاير انقلابى به اين موجودات آدمخوار را يادآورى نمائيد و ببينيد چى شدید و به كجا رسيديد؟

ننگ و نفرين مردم ايران و آه ستمديدگان و كشته شدگان و كسانى كه به دست شما شكنجه و سربه نيست شدند، بدرقه راهتان باد و همين روند اضمحلال اصول، تشكيلاتى و نيرويى داشته باشيد كه انشاءالله به زودى در محكمه عدالت جوابگوى جنايات بي شمارتان باشيد.

„پایان“