شرط بندی مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در خونه باخت

شرط بندی مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در خونه باخت

لینک به منبع

شرط بندی مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت (فرقه رجوی) در خونه باخت

درتحلیل سمت وسوی خاورمیانه که تابحال پنج قسمت انرا منتشرکرده ام گفتم ترامپ هرراهی درخاورمیانه برود بازنده است کمی به این میپردازم

با قراردادن سپاه درلیست تروریستی ازطرف ترامپ دو برداشت و تحلیل ارائه میشود یک جنگ میشود ودوم جنگ نمیشود انهایی که میگویند جنگ نمیشود تابحال دلیلی ارائه نکرده اند و یا حداقل بنده ندیده و نخونده ام برداشت ودلایل خود را درهردوتابلو بیان میکنم

یک جنگ نمیشود بخاطرویژگی و تاجر مسلکی ترامپ که هوک هم گفت ماخواهان مذاکره وتفاهم هستیم البته با دوازده ماده پمپئو دوم منطقه پذیرش جنگ ندارد سوم حاکمیت ازترسش کوتاه میاید چهارم چین وروسیه مثل ونزوئلا نیروی نظامی به ایران برده ودست ترامپ را میبندند پنجم کنگره وتو میکند بنده خواهان وتو کنگره هستم ؛ این غیر واقعیست زیرا مذاکره ومنطقه حرفهای پوشال است دوازده ماده یعنی تسلیم وسکوت حاکمیت یعنی گرسنگی ملت مثل یمن واعتراضات داخلی که فکرنمیکنم درچنین شرایطی ملت بخیابون بریزند چون قحطی وگرسنگی چنین چیزی درذاتش نیست امدن روسیه وچین انهم نظامی شاید که مثل جنگ دوم جهانی کشورما را بسمت تقسیم بین قدرتها ببرد وایا حاکمیت تن به این مسایل میدهد فکرنمیکنم درثانی اگرمملکت ومردم به چنین روزی بی افتند که امریکا سکوت نمیکند نظامی وارد میشود واتفاقا امریکا دنبال همین است

دوم جنگ میشود که بنده معتقدم جنگ میشود اولا اگرهدف استراتژیک امریکا روسیه وچین است ایران دروازه ورود به ایند وکشوراست تا ایران رانداشته باشد نمیتواند به روسیه وچین ضربه بزند اگرنجنگد که قافیه رادرمنطقه باخته باید دید هدف چیست ودعوا چرا ؛ هدف بدست اوردن هژمونی جهانی ونوشتن وتحمیل نظم جدید جهانیست که الان درحال فروپاشی ست اتفاقا ترامپ ازموضع ضعف وجلوگیری ازفروپاشی دست بچنین کاری زده یا باید عقب نشینی تا واشنگتن ویا جنگ وحفظ نظم خودش ؛ دراشرف بایکی درباره سوریه صحبت میکردیم او میگفت روسیه وارد نمیشود گفتم برادرمن اگرروسیه سوریه را ازدست بدهد وبنادرسوریه نباشد تا مسکو باید عقب برود و نابودی ؛ بهمین دلیل بود ونبود وارد میشود عینا داستان امریکا دراین نقطه است دعوای الان که درداستان سوریه شروع شد داستان بود ونبود ودنیای چند قطبی ورشد روسیه وچین بعنوان دوقدرت وامریکاست بود ونبود است ممکن است نبود راانتخاب ویا واردجنگ شود اگرنجنگد باخته وبدجوری هم میبازد بیانیه گروه هفت بیانگرحمایت اروپا ازامریکاست که وحشتناک ترسیده اند وفکرمیکنند اگرایران رابخاطرموشکی ومنطقه ای زیرفشاربگذارند درنتیجه معامله وتمام وانها هم منافع خودرامیبرند این دیدگاه بطرز وحشتناکی احمقانه است زیاد میشود صحبت کرد ولی دریک نوشتارنمیگنجد ؛ برای هردوطرف بود ونبود است هرکدام ببازد دورانش تمام است ولی ایا چین وروسیه درجنگ وارد میشوند ؟ وجهان بهم میریزد ویا سکوت میکنند مثل عراق ولیبی باید منتظرموند ودید این حرکات به چه قیمتی یا گرسنگی وقحطی درانتظارملت ایران است با عواقب خودش وورود امریکا دوم جنگ که ویرانی ودوباره ورود امریکاکه فکرنمیکنم چیزی به مجاهدین وسلطنت برسد بکام تجزیه طلبان خواهد بود اگردرهردومورد حاکمیت پیروزشود که فاتحه همه برای همیشه خونده است ولی درهردوتابلو اروپا خسارتهای سنکین خواهد خورد وبیشترین ضررنصیب ملت ایران خواهد شد وهرکس هم به حاکمیت برسد با اوضاع ده باربدترازعراق روبرو ومنطقه گرفتاراشوبهای چند ده ساله میشود سوال ایا ارزش این رادارد که وارد چنین بازیهایی شد ودرمیز جهان غرب بازی کرد ؟ میزی که تماما به ضرر ملت ایران وملتهای منطقه است وجهانی رابه اشوب میکشد ایا این عمل اوج فردیت وخود محوری وچیدن ازخود نیست ؟ که مجاهدین وشورا مشغول ان ومدعی مبارزه بی امان با فردیت وجنسیت هستند ازنظربنده پولی که رجوی وعضدانلو درخانه امریکا گذاشته اند بدانند  انکه تعیین میکند چرخ دوارقماردرکازینودرکدام خونه توقف کند به صحنه گردانان پشت صحنه وطبقه بالا مربوط است نه کسی که شرط بندی کرده کسی که قمارمیکند باید بیل به هوا به ایستد ودعا وخدا خدا کند که خانه او روبروی محل موردنظر بایستد وگفتم بندرت میرسد مگراینکه قمارباز جزحلقه نزدیکان و بازار گرم کن قمارخونه باشد که فهم این برمیگردد به ورود امریکا وسرنگونی اگررجوی وعضدانلو روی کار امدند میشود گفت جزءاندرونی بوده اند ولی امریکا به چلبی و علاوی ها و حامد کرزای ها چنین چیزی نداد امریکا دراشرف صدبارخیانت کرد ازحاکمیت چیزی میدهد فکر نمیکنم بهمین دلیل مجاهدین و شورا خود راچوب دو سرنجس کرده اند هرطرف بروند سرچوب نجس از دور پیداست

***