پیام سخنگوی مجاهدین خلق از کجا نشات میگیرد

پیام سخنگوی مجاهدین خلق از کجا نشات میگیرد

لینک به منبع

پیام سخنگوی مجاهدین خلق ایران (فرقه رجوی) از کجا نشات میگیرد

مجاهدین یک سخنگو دارد که هرچند ی یکباربیرون آمده و پیام میدهد و سخنگویش هم مثل صفحات اجتماعیش نه نام دارد و نه نشان و بی هویت است  وبه این وسیله میخواهد هم بگوید رجوی زنده است و هم اینکه در موقع مناسب از زیر آن در برود و بگوید سخنگو بوده و یکی از غارنشینان را از زیر بوته بیرون آورده بگوید این سخنگو بوده .ولی برای ما که مشخص است وقتی میگوید سخنگو یعنی رجوی پیام داده و به این وسیله س رنیروهای تشکیلاتی را سرگرم و روحیه باختگی آنها را حل و فصل کند. ولی آیا میتواند؟

داستان از این قرا راست که دو روز بعد سیل سخنگو بیرون آمده وپیامی داده است پیام ازاین قراراست …(.به مردم وجوانان دلیرشیراز دست مریزاد به خاطرکمکهایتان به هموطنان هرگونه تعرض رژیم وزرهپوش ها به مردم باید درهم کوبیده شود ) کل پیام همین یک خط است حال میخواهیم ببینیم این پیام ازکجا نشات میگیرد وایا درست است ؟

چرا سخنگو همین یک خط را داده سخنگویی که برای هر مناسبتی روده درازش را باز ویاوه بافی میکرد احتمالا نتوانسته اند جملات و فرهنگ او را تقلید کنند و به یک خط بی نام و نشان بسنده کرده اند

از آنجایی که به اندازه کافی شناخت دارم میدونم که اینها نشسته وبرای هم یاوه گویی کرده ولاطائلات بافته اند وبه این نتیجه رسیده اند که بعد سیل ویا درحین سیل مردم بخیابونها میریزند وحاکمیت دینی برای سرکوب اززرهپوش وارتش وسپاه استفاده میکند کما اینکه رحمان کریمی توده ای دیروز ومثل کیانوری واحسان طبری مسلمان شده امروزهمین حرف رازده که درایران افشاگرش وجود دارد یعنی تحلیل راهم بخورد خلق مارکس وانگلس ولنین خورانده است  و شاید هم زره پوشهایی که برای کمک سیل زدگان رفته اند رادیده واین نتیجه راگرفته باشند درهرصورت بنده فکرنمیکنم مردم الان شورش کنند دوما فکرنمیکنم ارتش وسپاه اینقدرجانی وبیغیرت باشند که درچنین شرایطی جواب تظاهرات مسالمت امیز ملت رادرصورت وقوع با زره پوش جواب بدهند یک کاردیگر روانی که بااین پیام درحال پیاده کردن است اینه که جهان رابرعلیه ارتش وسپاه بشوراند وانها رازیرفشاربگذارد ویا صحبت ازتحریم ارتش وسپاه بکند کما اینکه دررابطه باسپاه همین خط راپیش میبرد رجوی همان کسی ست که درسالهای ۵۷ تا ۶۰ یکی ازخواسته های اصلی او این بود که ارتش رامنحل وارتش خلقی درست کن یعنی میخواست ارتش راازهم به پاشوند انوقت کشوردرنبود ارتش بیدفاع مانده وفردی مثل صدام به کشورحمله واشغال کند شاید چیزی به این هم بماسد یاداوری کنم وقتی امریکا ارتش عراق راازهم پاشوند دیدیم چه بلایی برسرملت عراق اوردند میخواست همین بلا راصدباربیشترسرملت ایران چهل سال پیش بیاورد فهمیدید چقدروطن پرست است الان هم همین خط رادنبال ویکی ازاهدافش ازاین حرفها برای این است که بگوید نیروهای نظامی سرکوب گرند وزمینه فروپاشی انها رافراهم کند تا وقتی اربابانش یعنی ترامپ ونتانیاهو وسلاخ عربستان وولیعهد اره بدستش وشیخک امارات که بدخترخودش هم رحم نمیکند خواستند به کشورما حمله کنند نیروی نظامی را ایزوله وسرکوبگر نشان داده باشد تا راحت انها را منحل وکاراربابان راراحت کند وبعد تروریسم وارد وکشورما راتکه تکه کنند همانگونه که سوریه راکردند ادلبش دردست ترکیه وجولانش دردست اسراییل وکردها وامریکا هم درشمال شرقی والتنف  بله تحلیل غلط ازشرایط بهترازاین نخواهد شد لازم به یاداوریست تحلیلهای صدمن یک غاز واشتباهات مهلک استراتژیک درطی سالیان بوفورداشته که به تعدادی ازاین اشتباهات قبلا اشاره کردم اینهم یکی دیگرازهمان تحلیلهای غلط است که فقط بدردنیروهای درغاردرالبانی میخورد وذره ای ارزش ندارد ودلخوش کنی نیرو وهواداران است ملت ایران خود باقیام سراسری ومسالمت امیز حاکمیت دینی واسلام سیاسی که توهم یکی ازانها هستی راجاروب خواهند کرد وراه هرگونه دخالت خارجی راخواهند بست خیالت راحت برو استراحت

***