رجوی نگذاشته تو حتی با پسرت ارتباط تلفنی داشته باشی

رجوی نگذاشته تو حتی با پسرت ارتباط تلفنی داشته باشی

رجوی نگذاشته تو حتی با پسرت ارتباط تلفنی داشته باشی

زهرا جان
این هم عکسهای پسرت و نوه هات هست عزیزم که تو آلمان زندگی میکنند.

نمایشگر ویدیو

رجوی لعنتی باعث شده تو هنوزکه هنوزاست نتوانی با آنها ارتباط تلفنی ویا دیداری داشته باشی که حتی در مخیله آدمی نمی گنجد دختر عزیزم .
مادرت هستم زهرا جان . من و بابا و خواهر بزرگت کبری برات پیام تصویری دادیم که زودی برگردی نزد ما و بچه و نوه هایت.
خدانگهدارت