مریم قجر در آلبانی آچمز شده است

مریم قجر در آلبانی آچمز شده است

مریم قجر در آلبانی آچمز شده است

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 11.03.2019

ضربات و شكست هاى پى در پى بر پيكره فرسوده تشكيلات رجوى به خاطر دل خوش كردن و دل بستن به سراب پوچ و فريب هاى رهبرى، از جمله وعده دروغين سرنگونى و حضور در تهران تا بيست و دوم بهمن ماه امسال و شكست مفتضحانه سردمداران جنگ و خشونت و ويرانى در كنفرانس ورشو و خواب هاى پنبه دانه آن ها و رهبرى فرقه براى سرزمين عزيزمان ايران، و پوچى سرمايه گذارى شخص مريم رجوى در غياب شوهر مفقود شده اش روى اين نشست و تبديل كردن آن براى سرنگونى در اذهان اسراى در بند فرقه  به جايى راه نبرد و اين نقشه ها و فريب هاى هزاران بار تكرارى  پيامد هاى منفى  براى اسراى در بند تشكيلات رجوى دارد  و مريم رجوى به هر ترفندى رو بياورد فقط براى تبليغات و إظهار وجود دروغين در سرفصل ريزش و فروپاشى تشكيلاتش در آلبانى است و از درون تشكيلات طبق اظهارات دوستان تازه جدا شده در آلبانى، حتى يك نفر خريدار نداشته و نخواهد داشت. بنابر اين، خطابم به شخص مريم رجوى است و بعنوان يك عضو با سابقه بيش از يك ربع قرن در تشكيلاتش و جدا شده كنونى، فرياد ميزنم و به اين عفريته جهل و جنايت، مي گويم ديگر بس است، دست از اين شيادي ها برداريد، با پرداخت پول و خريد لابى و اجاره كردن يك سالن در پارلمان فرانسه و عده اى دور خود جمع كردن و تبليغات دروغ و شيطان سازى، دردى از شما دوا نخواهد كرد. مطمئن باش كه هم مردم و هم دولت مردان فرانسه از شما و فرقه تروريست تان متنفر و منزجر هستند، لطفا از آزادى درون اين كشورها  سوءاستفاده هاى رذيلانه براى فريب اذهان اسيران در بند تشكيلاتت، نفرمائيد. البته بايد يادآور شوم كه تشكيلات هم وقعى به اين سفيد نمائي هاى دروغين شما نمى نهند و آن را فريبى براى در بند و اسير نگهداشتن خود پنداشته و طغيان آن ها را براى شما بدنبال دارد.

خانم بزك كرده و مهر ناتابان مسعود رجوى! با چه رويى دم از حقوق زن ميزنى و روز جهانى زن را با آن چنان آب و تابى به زبان ميآورى انگار كه تنها منجى و عدالت گستر براى زنان عالم هستى!

اى شياد و اى  ام تروريست هاى داعشى – عربى، لطفا اسم مقدس زن را با آن دهن كثيف ات بيش از اين آلوده نكن . لطف كنيد، ذره اى آزادى به زنان بدبخت تشكيلاتت بدهيد. آزادى بقيه زنان عالم از قيد بندگى و بردگى پيش كش شما، اين قدر سنگ رهايى زن و حقوق برابرى را به سينه نزن! براى من كه در درون تشكيلاتت بودم و با گوشت و پوست خود ديده و لمس كردم كه شقى ترين رفتار با زنان در تشكيلات شما مي شود تمام آزادي هاى فردى و اجتماعى بطور مضاعف از زنان را در درون تشكيلات گرفته ايد! اى روباه مكار، چطور خجالت نمي كشيد و سنگ آزادى زنان را به سينه ميزنى!

خانم رجوى، شما يك راه بيشتر نداريد و آن هم رفتن و پنهان شدن در لانه شوهرتان است. ادامه تبليغات دروغين در بيرون هيچ دردى ديگر از شما دوا نخواهد كرد، وضعيت نيروهايت در البانى را ببين و از غصه دق كن و بمير. ببين چطور تمرد زياد شده است، پچ پچ كردن و محفل زدن در تمام لإيه هاى سازمان حتى در لإيه مسئولين بالا نشانه چيست؟ تره خرد نكردن افراد پائين تر نسبت به رده های بالاتر از خود نشانه چيست؟ عاجز شدن زنان رهبرى كننده ات از برگذارى نشست هاى سركوب براى افراد نشانه چيست؟ عجز و درماندگى فرماندهان از اوتوريته بر افراد نشانه چيست؟ فرار و جدايى روزانه و هفتگى افراد از زندان اشرف ٣ نشانه چيست!؟

خانم رجوى، هر چه بخواهيد خودتان را حى و زنده نشان دهيد فايده ندارد، شما هم بلحاظ فيزيكى و هم بلحاظ تاريخى مٓرده ايد، راه و مسير و جنايات شما درس عبرتى خواهد بود براى نسل آينده و جز لعن و نفرين براى خودتان و شوهر بي مقدارتان  بدرقه راهى نداريد و نخواهيد داشت.

يادآورى اين نكته هم به خانم رجوى عارى از لطف نيست كه توطئه هاى شما براى آتش افروزى و آتش سوزى و خسارت به مردم ايران با راه اندازى تبليغات شيطان سازى براى روز چهارشنبه سورى و ايّام عيد هم ديگر برايتان روسياهى به دنبال داشته و مردم فهيم ايران وقعى به چرنديات شما براى اهداف شوم تان نخواهند گذاشت و در امنيت و ايمنى كامل بهترين چهارشنبه سورى و جشن هاى عيد خواهند داشت، تا كور شود چشم شما و شوهر ناپديد شده تان.

„پایان“