سرنگونى با مريم رجوى و مسيح علينژاد

سرنگونى با مريم رجوى و مسيح علينژاد

سرنگونى با مريم رجوى و مسيح علينژاد

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 06.02.2019

 سردمداران جنگ طلب و سرمايه داران كاخ سفيد براى براندازى حكومت هاى مستقل كه برخواسته از آراى مردم خود آن كشور بوده و دست درازى شيطان را براى بلعيدن منابع اقتصادى و مالى و فرهنگى كشور شان، كوتاه كرده اند و مي خواهند با اراده مردم كشور خود پيش بروند، با واضح ترين صورت امروز در كشور ونزوئلا شاهد هستيم.

البته اين خصيصه با توجه به افول قدرت تك قطبى آمريكا در جهان ديگر جواب ندارد و سران كاخ سفيد هم مي دانند كه ديگر قادر به پياده كردن خواسته هاى خود و تحميل اراده خود بر ديگر كشورها نيستند و نخواهند بود و حتى قدرت تخريب و به ويرانى كشاندن كشور مورد غضب شيطان هم چون عراق و افغانستان و ليبى ديگر كار آن ها نيست و نخواهد بود و در واقع در توان آن ها نيست.

نمونه بارز آن در حال حاضر كشور سوريه است كه آمريكا  تمام تلاش و همت و اراده نظامى و سياسى و تروريست پرورى خود را بكار گرفت كه اراده مردم و حكومت آن كشور را در هم بشكنند و اراده خود را بر مردم آن كشور تحميل كنند اما نتوانستند.

الان مردم سوريه و حكومت آن به ريش ارباب كاخ سفيد، آقاى ترامپ و مشاور امنيت ملى آن جان بولتون ستيزه جو و وزير خارجه آن ها آقاى پمپئو مي خندند چرا كه آقاى ترامپ با سرافكندگى مجبور به اعلام خروج از سوريه شد بدون دستآورد مورد نظرش يعنى ساقط كردن حكومت بشار أسد و روى كار آوردن يك حكومت مطيع و دست پرورده.

اين روزها مي بينیم كه چگونه جنگ طلبان كاخ سفيد با بكارگيرى حداكثر سياست خارجى شان بر عليه مردم ايران با براه انداختن ظالمانه ترين تحريم ها و شاخ و شانه كشيدن هاى توخالى سردمداران جنگ و ويرانى با تبليغ كنفرانس ضد ايرانى لهستان، مي خواهند به قول خودشان  به آرزوى به گور رفته خود برسند اما مردم ايران آن بیدى نيستند كه با هر بادى بلرزند و مقهور تشرهاى ترامپ و جان بولتون و پمپئو شوند.

جالب است كه دست به دامن شدن كاخ سفيد به عفريته ترور و كشتار مردم ايران و عراق، يعنى مريم رجوى ليدر سازمان مجاهدين، كه مورد تنفر قريب به اتفاق مردم ايران هستند و اين كه اين عجوزه خوب براى كاخ سفيد و دستگاه جنگ و نفرت آن خوشرقصى مي كند، آن را برجسته كرده اند كه الگوى حكومت آينده ايران شود. عجب! ببينيد وضعيت كاخ سفيد و جان بولتون جنگ طلب به كجا رسيده كه دست به دامان چه كسى شده اند.

به نمونه زير توجه شود كه در سايت و فيس بوك وزارت خارجه آمريكا درج شده است، قضاوت با خواننده،

تصویر روز: دیدار وزیر خارجه پمپئو با نویسنده، خبرنگار و فعال حقوق زنان، مسیح علینژاد.

معاون سخنگوی وزارت خارجه در بیانیه ای گفت: در دیدار امروز، وزیر خارجه از خانم علینژاد بخاطر شجاعتش و  تعهد ادامه دارش و دفاع از حقوق بشر در ایران سپاسگزاری کرد. وزیر خارجه بر تعهد ایالات متحده نسبت به تقویت صدای مردم ایران و محکوم کردن رژیم ایران بخاطر نقض های ادامه دار حقوق بشرش تاکید کرد. ایالات متحده از جامعه بین الملل می خواهد تا در محکوم کردن رژیم ایران بخاطر سرکوب مردم خودش، به ما بپیوندند.

خيلى جالب است كه يك فرد اين چنينى براى مردم با فرهنگ و متمدن ايران شاخص آزادى مي كنند، اين نشاندهنده درماندگى سران كاخ سفيد و سياست خارجى شان است كه به چنين فاكت هايى رو مي آورند و نشانه ضعف و رو به افول سیاست هاى كاخ سفيد است، بگذريم كه دست به دامان شدن و شخصيت ساختن پوچ از آدم هاى بى محتوا، دردى از كاخ سفيد دوا نخواهد كرد بلكه بر عكس، اراده مردم ايران براى پيشرفت و استقلال خواهى شان  جزم تر كرده و مسير را بدور از هياهوى اربابان زور و قدرت، ادامه مي دهند و خواهند داد. بنابراين، آقايان ترامپ و جان بولتون، بدانند كه دوره قلدرى آمپرياليسم بسر آمده است و شاخ شانه كشيدن براى مردم ايران و هارت و پورت كردن دردى از آن ها و قلاده به گردن هايشان در منطقه خاورميانه، دوا نخواهد كرد.

امسال رجوى ها و مسيح علينژادها هم بدانند كه جز بر نفرت عموم مردم ايران از عملكردشان نمي افزايند و فقط كأسه ليسى دشمنان مردم ايران نصيب شان شده و به همين وطن فروشى خود ادامه دهند.

„پایان“