تشكيلات رجوى راه حلى جز فروپاشى ندارد

تشكيلات رجوى راه حلى جز فروپاشى ندارد

تشكيلات رجوى راه حلى جز فروپاشى ندارد

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 14.01.2019

وعده رجوى مبنى بر سرنگونى و اتمام زمان تعهد افراد تشكيلات در بهمن ماه امسال  و اينكه اگر اين امر اتفاق نيفتاد اعضاء مي توانند مسير زندگى خود را آزادانه انتخاب كنند( البته بايد ياد آور شد كه در تشكيلات رجوى آزادى و انتخاب آزادانه معنى ندارد و بطور مطلق حق انتخاب و حتى حق زنده بودن هم از افراد گرفته شده است)  رو به اتمام است و نيروى تشكيلات در حالت طلبكارى و به اصطلاح تشكيلاتى روى ميز افتادن همگانى است و اين وعده سر خرمن رجوى از جنس هزاران بار دروغ سرنگونى وعده دادن هاى گذشته است كه در پايان مهلت آن ترفندى را پيدا كرده و ذهن افراد را از روى وعده و قول خود منحرف مي كردند.

اما اين بار مثل گذشته نيست و قرار گرفتن تشكيلات در قلب بورژوازى كه كابوس رجوى در طى سى سال گذشته بوده است  و نيز با ريزش و فرار نيرو و افشاگري هاى جدا شده ها، ضربه كارى را به تار و پود رجوى و سران جنايتكارش وارد كرده و باعث شده كه رجوى تيرهاى آخر خود را رها كند و با بستن دامن از رو شنيع ترين رفتارها و موضع گيري ها با خرج هاى هنگفت و در ضديت با مردم ايران، مقدارى حمايت  صورى كسب نمايد و بر عليه ملت ايران روى آنتن تبليغاتى خود ببرد و خود را آشكارا در معرض فروش و خيانت به كشور خود به بيگانگان و دشمنان قسم خورده ايران، قرار دهد و طرح داعشيزه كردن مجدد منطقه  با اربابان جنگ و تروريسم خود بعد از نابودى داعش در عراق و سوريه با به ميدان آوردن خود و خود را آشكارا در خدمت اين طرح آمريكايى/ اسرائيلى/ عربستانى، قرار دادن  است كه سرنخ هاى اين پيوند در عراق و پاكستان و برخى كشورهاى عربى با تحركات ضد ايرانى حكام كاخ سفيد، بروز پيدا كرده است و شايعاتى مطرح است كه با توجه به تحركات مخرب  كاخ سفيد در منطقه و همپيمانانش اسرائيل و عربستان و همچنين بحران درون تشكيلات رجوى از إتمام وعده سرنگونى در بهمن ماه، بعيد نيست كه حيله گرى و فتنه رجوى با اربابانش جنبه واقعى داشته باشد، لذا با توجه به تجربه بيست و پنج ساله از رهبرى و سران تشكيلات رجوى براى فرار از بحران دامنگير در درون تشكيلات و حل كردن تاكتيكى مسئله بقاء خود  و به قول معروف از اين ستون به آن ستون الفرج، اين بار رجوى هم مي خواهد كه اذهان افراد را گل گرفته و آن ها را به اين امر مشغوليت دهد و بار ديگر از طوفان سهمگين ريزش نيرو و فروپاشى جلوگيرى نمايد. اما بايد بداند كه خوابش براى بحران آفرينى در أطراف ايران ديگر محقق نخواهد شد. مردم منطقه از جنايات آمريكا و اسرائيل و عربستان و نوچه هايشان از جمله داعش و رجوى، كاملا آگاهند و هيچ وقت خواب شيطانى اين جانيان محقق نخواهد شد. بلكه روز به روز زوال اين تفكر و متحدان آن، در منطقه خانورميانه و كشورهاى همجوار ايران قابل رؤيت بوده و هست و ديگر پتانسيلى مانند داعش در منطقه محال است ساخته و پرداخته شود كه بخواهند بازيكن اصلى آن رجوى و پير و پاتال هاى زوار در رفته آن باشند.

مريم رجوى بايد بفهمد كه در كالبد مٓرده دميدن دردى از دردهاى لاعلاج اش دوا نخواهد كرد و با هر ترفندى  كه براى انحراف افكار افرادش از جدا شدن و فرار از تشكيلات بكار ببرد، ديگر نخواهد توانست اين روند رو به فزونى را علاج كند و گذشت زمانى كه سنگ ضد بورژوازى را به سينه ميزد و با اين ترفند نيرو را در چنگال خود اسير نگه مي داشت، الان  تشكيلات در دل بورژوازى قرار دارد و تزريق نوشادر در كالبد مٓرده، راهگشا نخواهد بود و هيچ كس از افراد تشكيلات ديگر تره براى رجوى و سرانش، خورد نخواهد كرد و هر ترفندى بكار ببرند و هر خودفروشى و مزدورى داشته باشند، نمي توانند ذهن نيروى در بندشان را اميدوار به وعده سرنگونى دروغى  كنند، بلكه ذهن ها  معطوف به رهايى و زندگى آزادانه است. به اميد رهايى تمام دوستان از چنگ اختاپوس زمان و به عدالت سپردن رجوى و سرانش.

„پایان“