نقش زنان در فرقه رجوى

نقش زنان در فرقه رجوى

نقش زنان در فرقه رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 07.11.2018

سازمان مجاهدين خلق كه مسعود و مريم رجوى رهبرى آنرا بر عهده دارند و در ظاهر مدعى برابرى حقوق زن  و مرد و حمايت حقوق زنان بطور مضاعف هستند و به قول خودشان در برنامه دولت آينده ايران حقوق اين قشر از جامعه تضمين شده است! آيا در عمل و در مناسبات درونى خودشان به آن جامه عمل پوشانده و بصورت واقعى حقوق اين قشر از مردم جامعه ما  به رسميت شناخته شده است يا ادعاى زوج رجوى  ظاهر فريبى است و استثمار مضاعف و سوء استفاده هاى شيطانى براى مقاصد و منافع  آنها در پس پرده آن وجود دارد؟

واقعيت اين است كه رجوى براى بقاء خود دست به هر خيانت و جنايتى ميزند كه حتى يك روز بر حيات ننگين خود بيفزايد. از رفتن به دامن دشمن در حال جنگ با ملت ايران يعنى ديكتاتور عراق صدام حسين، گرفته تا رفتن زير قباى سران مرتجع و قرون وسطاىی برخى از كشورهاى عربى كه با ملت و سرزمين ايران كينه و دشمنى تاريخى دارند و تا رفتن با سازمان هاى جاسوسى اسرائيل و آمريكا و عربستان،  بر ضد اهداف و خواسته هاى مردم ايران و خزيدن به زير چتر آمريكايى كه يك روز مبارزه و شعار حماسى اش  مرگ بر آمپرياليسم آمريكا و سركوچه كمينه مجاهد پر كينه، آمريكايى بيرون شو خون ات روى زمينه، بود. اما الان را ببين كه مريم رجوى با هدايت و مديريت شوهر فرارى اش چه جامه اى بر تن كرده و براى همان آمريكاى خصم گذشته چگونه خوشرقصى مي کند.

راستى اين همه سركوب و محدوديت و جو پليسى راه انداختن براى تشكيلات در عراق كه تا به امروز هم در آلبانى ادامه دارد و زندانى كردن و شكنجه و كشتن و سربه نيست كردن افراد ناراضى درون تشكيلات  كه با فرمان مسعود و مريم رجوى  و توسط زنان  لإيه اول به اصطلاح شوراى رهبرى  به اجرا گذاشته ميشد براى چى بود؟

برگذارى نشستهاى سركوب موسوم به ديگ كه توسط زنان در همين لإيه ذكر شده براى تحقير و به انزوا كشيدن و تهى كردن افراد از هويت خود برگذار ميشد براى چى بود؟ آيا با دادن مسئوليت اينچنينى و جانى و شكنجه گر درست كردن از زنان تضمين حقوق زن در آينده ايران بعد از سرنگونى مد نظر شما بود، يا درست كردن مشتى از زنان رباط صفت كه مو به مو فرمان هاى شيطانى و ضد انسانى شما را در حق ديگران در تشكيلات پياده كرده و هيچ حس و عاطفه اى در درون خود نداشته و فقط فكر و ذكرشان چسپيدن به كرسى اجراى بدون كم و كاستى فرمان رهبرى بود؟

واقعيت اين است كه زن در تشكيلات رجوى فقط بعنوان اهرم پيش برنده فرامين رهبرى سازمان و پياده كردن آن در تشكيلات بوده  آنهم زنانى كه در حرم قدرت بعد از مسعود و مريم قرار دارند و فقط نقش رباط انسان نما بازى ميكنند كه هر برنامه اى  كه رهبرى اين سازمان  به آنها تزريق ميكند همان را بدون كم و كاست اجرا ميكنند.

اين زنان نه تنها خود قربانى وسوسه كرسى خواهى و شهوت پرستى شخص مسعود رجوى هستند، در وهله اول ساير زنان زير دست خود را به شديد ترين وجه به استثمار كشيده و بى هويت ميكنند و به رهبرى سازمان تقديم  مينمايند براى سوء استفاده هاى غير انسانى در نگهدارى ساير افراد در تشكيلات كه آدم از ذكر فاكت اينچنينى شرم خواهد كرد.

زنان در رده هاى تشكيلاتى قربانى ناخواسته اى هستند كه خود از سرنوشت خود بي خبر بوده و توسط رآس حرم رهبرى اين سازمان به بردگى گرفته شده و سوء استفاده هاى  ضد بشرى از آنها در خدمت اهداف مسعود و مريم، صورت ميگيرد. در تشكيلات مجاهدين، هيچ زنى حق ندارد انتخاب فردى، پوشش و طرز فكر خود را داشته باشد.

هيچ زنى در تشكيلات رجوى حق ازدواج و داشتن همسر و خانواده را ندارد.

هيچ زنى در تشكيلات رجوى حق ابراز علاقه  به جنس مخالف خود را ندارد.

هيچ زنى در تشكيلات رجوى حق انتخاب براى خود ندارد كه حتى با كدام زن و دختر همرزم خود همكلام و هم سخن شود.

هيچ زنى در تشكيلات رجوى حق آرايش و استفاده از وسائل آرايشى ندارد.

هيچ زنى در تشكيلات رجوى حق مخالفت با آنچه از بالا برايشان مشخص ميشود ندارند.

هيچ زنى در تشكيلات رجوى بدون اوكى و هماهنگى با مسئول خود حتى جرأت آب خوردن ندارد.

هيچ زنى در تشكيلات رجوى حق ندارد هر مارك ناروائى در نشستها به او زده ميشود، جواب رد بدهد و بايد قبول كند در غير اين صورت بشدت سركوب و منزوى خواهد شد(مارك هاى نارواى جنسى براى خورد كردن شخصيت زن)

هيچ زنى در تشكيلات رجوى از خود اختيارى ندارد حتى انجام كارهاى فردى كه بايد با دستور بالاتر صورت پذيرد.

سوء استفاده رجوى از زنان براى نگهداشتن مردان در تشكيلات يكى از رذيلانه ترين سوء استفاده رجوى از زنان بوده و هست.

الان هم در تشكيلات به گل نشسته رجوى در البانى، همين رويه بغايت غير انسانى براى نگهداشتن مردان و سوء استفاده از زنان در اين مسير توسط شخص رأس شوراى رهبرى و با نظارت مريم رجوى، صورت ميگيرد اما نميدانند ديگر بعد از مرگ سهراب نوش دارو، بي فايده خواهد بود و مردان وقعى به طنازى و عشوه گرى شوراى رهبرى سازمان براى نگهدارى افراد نخواهند گذاشت و مريم رجوى بداند كه باز كردن دروازه هاى فريب و تحريك احساسات جنسى حتى براى لإيه هاى پائين تشكيلات ديگر فايده اى نخواهد داشت و روند فرار و فروپاشى برگشت ناپذير خواهد بود.

„پایان“