چاره جويى مريم رجوى براى تشكيلاتش در آلبانى

چاره جويى مريم رجوى براى تشكيلاتش در آلبانى

چاره جويى مريم رجوى براى تشكيلاتش در آلبانى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 29.10.2018

وضعيت تشكيلاتى گروه مريم رجوى در كشور آلبانى به نقطه جوش و انفجار خود رسيده است كه به گفته دوستان جديداً جدا شده از تشكيلات فرقه، سگ صاحب خود را نميشناسد و هرج و مرج عريان در تشكيلاتى كه يك روز با جو پليسى و ديكتاتورى و سركوب آنرا با نام های پر طمطراق چون پولادين ميناميدند، خود را در فرارها و عدم اجراى دستورات تشكيلاتى توسط نفرات و يا مقاومت افراد در برابر خواسته هاى ناحق و نامشروع سران تشكيلات، نشان ميدهد و فرماندهانش مستأصل از به انسجام در آوردن  نيروهاى تحت امر خود زير تيغ و تپانچه مريم رجوى، قرار گرفته اند.

مريم رجوى هم به اين دليل مقر خود واقع در حومه پاريس اور، را موقتاً به سمت آلبانى از هفته پيش ترك كرده تا شايد مفری و ترفندى براى اين معضل بيابد، اما از قرائن و شواهد موجود چنين بر ميآيد كه مريم رجوى هم ديگر چيزى در چنته خود ندارد كه بتواند به اصطلاح با انقلاب(زجر و تحقير) درونى نفرات را قانع كند و روز به روز بر تعداد فراري ها از تشكيلات افزوده ميشود. تنها ترفند مريم رجوى كه قطعا از صاحب مرده و فرارى فرقه يعنى مسعود رجوى، به إرث برده است، بحث اجتماعى و روى آوردن به ملأ پيرامون خود يعنى مردم و دولت مردان آلبانى است كه اين هم با هر هزينه هنگفتى كه اجرا شود، جواب نخواهد داد و مردم و دولت مردان آلبانى كاملا به تروريست بودن و تفرقه افكنى باند رجوى در كشور خود، واقف هستند و خواب رجوى در اين مورد نیز تعبير نخواهد شد. در ضمن، نفرات هم تجربه گذشته ننگين چنين ولخرجي هاى بى ثمرى را دارند و اين ترفند هم در درون تشكيلات گيرايى نخواهد داشت و كسى وقعى به آن نخواهد گذاشت و تعهد و مسئوليتى نخواهند پذيرفت.

 در اين ميان، مريم رجوى مانده است كه چكار كند. از بس مورد نفرت  همگان است كه حتى از نزديكى با محرم ترین و با اعتمادترين رده هاى تشكيلاتى خود هراس داشته و به جاى اينكه در پادگان بسته و خود ساخته براى اسيران در آلبانى به نام اشرف ٣ رحل أقامت گزيند و در بين به اصطلاح جگر گوشه هاى تشكيلاتى اش، قرار گیرد، در يك هتل پنج ستاره شيك در تيرانا، مسكن موقت گزيده و از آنجا هدايت كشتى به گل نشسته اش را بر عهده گرفته است و روزانه با برگذارى مهماني هاى زياد و دعوت از دولت مردان و مردم آلبانى براى شركت در اين مهماني ها، مي خواهد به افراد روحيه باخته و متزلزل و ناراضى درون تشكيلات، روحيه داده و جو نارضايتى و فرار را موقتاً سد نمايد. اما محال است كه مثل گذشته موفق شود و اين بازار مريم رجوى هم با كسادی و سردى مواجه شده است و خواهد شد.

اما جالب ترين نكته در اين بين تبليغات شيطان سازى مريم رجوى است كه براى انحراف افكار ديگران تمام هم و غم  خود را بر ضد جدا شدگان و به ستوه آمده هاى تشكيلاتش  گذاشته و اصطلاح مزدور وزرات اطلاعات، براى آن ها تزريق مينمايد و اطلاعيه پشت اطلاعيه بر عليه جدا شدگان اخير كه  حتى تا هفته قبل در پادگان اشرف ٣ در آلبانى بودند و آن ها را „مجاهد لم يرتابو“ و گوهران بى بديل و مجاهدين صديق، خطاب ميكرد، به يك شبه وقتى از تشكيلاتش بيرون آمده و خواهان ملحق شدن به خانه و خانواده خود هستند، مزدور وزارت اطلاعات خطاب ميكند و ميخواهد بدينوسيله از افراد درون تشكيلات زهر چشم گرفته و آن ها را بترساند، اما مريم رجوى  نميفهمد كه ديگر اين ترفند نخ نما براى همه رو شده و طنابش پوسيده است و اين زوج شيطان صفت رجوى است كه دستش هر روز بيشتر براى مردم ايران و جهان و افراد خودش رو ميشود،  آن ها هستند كه از ملت خود بريده و به ملت خود پشت كرده اند و جوانان اين مرز و بوم را به خاك و خون كشانده اند و مزدور و خود فروش  بيگانگان شده اند. با این وصف، ننگ و نفرين أبدى بر اين زوج ضد بشر و درنده خو و شياد و روبه صفت که در قرن بیست و یک و با کمک اربابان خارجی، به دنبال برده داری و گروگانگیری از مردم ایران است.

„پایان“