باز هم رجوی با مرگ جان مک کین به زیر کشیده شد

لینک به منبع

باز هم رجوی با مرگ جان مک کین به زیر کشیده شد 

درست چند روزی هست که یک خاطره از صحبتهای رجوی خائن در گوشم زمزمه میکند که رجوی میگفت هر بار خودم را به لبه دیوار میرسانم یکی اون بالا نشسته و محکم میزد روی دستم و مجبور میشم خودم را به پائین پرت کنم بله از قدیم گفتن چوب خدا صدا ندارد اگر هم بزند دوا و درمان ندارد

  فرقه تروریستی  رجوی برای اینکه بتواند خودش را در کنگره امریکا ودر دل ترامپ گاو چران جاکند  خودش را عنتر و منتر این مردک جاه طلب و جگ طلب کرده بود و داشت یکی یکی نبردبان کاخ سفید وکنگره را توسط این شیاد دزد و دلار پرست بالا میرفت و همه امید خودش را به این پیر خرفت تر از خود بسته بود که با مر گ جان مک کین کشتی جنگی رجوی به گل نشست و امروز با زدن بر سر خود و طایفه فرقه گرایانه اش به چکنم چکنم افتاده است

امروز رجوی از هر گونه نا بسامانی در ایران به نفع خود و فرقه اش سوء استفاده میکند از وضعیت بد معیشتی مردم گرفته تا فساد اجتماعی و فساد در دستگاه های دولتی و بهم ریختگی های مجلس و دولت  و در آخر هم خودش را حامی و پشتیبان ملتی میداند که هرگز این فرقه ترو ریستی را حمایت نکرده و نخواهد کرد

من بعنوان یک ایرانی و بعنوان یک جدا شده از دسگاه سرکوب و خفقان تروریستی رجوی اعلام میکنم که امریکا هرگز توان جنگ با همین ملت و دولت را نداشته و نخواهد داشت چرا که ایران عراق نیست افقانستان نیست که امریکابخواهد خودش را با این دستگاه جنگیش در گیر یک جنگ نا برابر کند و فرقه تروریستی رجوی باید این پنبه را از گوشش خارج کند که امریکا این ترو ریستها و ادمکشان را در ایران به قدرت برساند

فرقه تروریستی رجوی خود یک مافیا و یک پدر خوانده تروریست هست که سالیان سال مردم ایران را برای به قدرت رسیدن کشته و زخمی کرده و در جنگ ایران و عراق دست در دست دولت صدام بسیاری از جوانان این مرز و بوم را به اسارت گرفته

ودر تعرضهای نظامی به داخل خاک ایران با همدستی دولت عراق این را به ملت ایران اثبات کرده که هرگز ایران و ایرانی و خاک و پرچم ایران برایش مهم نبوده و نیست وتنها قدرت طلبی و رسیدن به خواسته های کثیف رجوی هست که باعث شده این فرقه خودش را دستمال دست امریکا و اسرائیل و عربستان بکند وبه همین دلیل هست که تا به امروز نتوانسته است سر سوزنی در دل مردم ایران جایگاه داشته باشد در همینجا باز هم به رجوی میگویم اگر هزاران بار دیگر با دستمال به دستی امریکا و اسرائیل و عربستان خودت را به لبه دیوار برسانی باز یکی هست که محکم بزند توی سرت و روی دستت واز اون بالا به پائین بیافتی به نکته توجه داشته باشید ایمان داشته باشید و یقین داشته باشید که ما پیروز هستیم و تو و فرقه تو نابود تر خواهند شد

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*