نامه سرگشاده به سفیر آلبانی در آلمان

نامه سرگشاده به سفیر آلبانی در آلمان

نامه سرگشاده به سفیر آلبانی در آلمان

جناب آقای سفير آلبانی، با درود فراوان

اينجانب عبدالكريم ابراهيمى، عضو جدا شده از سازمان مجاهدين كه مدت بيش از بيست و پنج سال در اسارت اين سازمان و تشكيلات آن بوده و با گوشت و پوست خود جنايات شخص مسعود و مريم رجوى چه در درون و در حق اعضاى ناراضى خود و  چه در بيرون اين سازمان با مردم  ايران و همچنين مردم عراق، ديده و لمس كرده ام و هم اكنون  تشكيلات سازمان بعد از اخراج از عراق در كشور شما بصورت جمعى در يك پادگان (زندان خودساخته توسط مريم رجوى ليدر اين گروه) ساكن ميباشند. اين سازمان، يك گروه و فرقه مخرب تروريستى است كه در كشتار مردم ايران و عراق دست داشته و مسبب  جنايتىهاى ضد انسانى و كشتار و قتل عام مردم بيگناه است و همچنين حامى و پشتيبان اصلى گروههاى تندرو و تروريست اسلامى در خاورميانه ميباشد كه در عراق و سوريه مردم اين دو كشور را به خاك و خون كشيدند و مريم رجوى به حمايت از آنها اقدام ميكرد و آنها را انقلابيون و عشاير انقلابى ميناميد،  آدم خوارهاى داعش و جناياتش در كشور عراق را مي ستود و آنرا تبليغ و ترويج ميكرد و ميان دولت مردان  و مردم عراق با پرداخت پول به افراد اقدام به اختلاف افكنى مينمود و وضعيت حاد و بحرانى و كشت و كشتار در اين كشور براه مى انداخت. نيت و هدف اين فرقه در هر مكانى كه حضور داشته اند، ترويج همين تفكر بوده است و شكى نيست در كشور شما هم با خرج هاى ميليونى  و خريد افراد به عضوگيرى در ميان ملت شما مبادرت خواهد كرد، از جمله دعوت  و شركت وزير مهاجرين دولت متبوع تان در مراسم آنها در حومه پاريس از جمله اين واقعيات است و تحولات كشور شما را به سمت خود سوق خواهد داد. با همين منطق و استدلال  هم الان  جنگ طلبان در آمريكا با دريافت رشوه و پول هاى كلان اين سازمان تروريستى را تبليغ كرده و در مراسمات مريم رجوى شركت ميكنند و نيز تحميل استقرار اين گروه در خاك كشور شما با وساطت همين شياطين جنگ طلب آمريكا امكان پذير شد.

بنابر اين، شركت آقاى پاندولى مايكو كه وزير مهاجرين در كابينه دولت شما كه در گردهمايى اين سازمان كه ٣٠ ژوئن در حومه پاريس  توسط مريم رجوى برگزار شد  شركت كرده است! براى من جاى بسى تعجب است كه يك مقام رسمى از دولت شما در اين مراسم كه رسميت بخشيدن به فرقه گرايى و حمايت از تروريسم و خشونتگرايى است، بدون بازخوانى سابقه تروريستى مريم رجوى، مهمان ويژه اين بزم چندش آور بوده  و اين عمل توهين به فرهنگ و شعور يك ملت متمدن و بزرگ است و از شما تقاضامندم كه اين موضوع را به دولت متبوع خود انتقال داده و در اين سياست پول در مقابل انسانيت، وجدان و همت خود را بكار گيريد.

با احترام

عبدالكريم ابراهيمى، آلمان، پانزدهم ماه یولی، سال 2018

رونوشت:

سفارت خانه هاى آلبانى در كشورهاى اروپايى

فرانسه

اتريش

انگليس

بلژيك

ايتاليا

هلند

دانمارك

نروژ