خيمه شب بازى مريم رجوى، بدون حضور ايرانیان با غيرت و وطن پرست

خيمه شب بازى مريم رجوى، بدون حضور ايرانیان با غيرت و وطن پرست

خيمه شب بازى مريم رجوى، بدون حضور ايرانیان با غيرت و وطن پرست

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 25.06.2018

فعاليت و تبليغات جنون آمیز فرقه رجوى در دنياى مجازى و تك رسانه اسيران در بندشان موسوم به سيماى آزادى(سيماى جعل و دروغ ) براى پررنگ كردن و پر رنگ نشاندادن حضور افراد از مليتهاى گوناگون با يك تور مسافرتى و وعده هاى غذايى و البته پول توجيبى  به اسم ايرانيان هوادار فرقه كه بي خبر از نيات شوم سران تشكيلات و مسئولين برگذار كننده اين „شوى“ ضد ايرانى و ضد ميهني براى دست بوسى جنگ طلبان و ديوانگان حاكم بر كاخ سفيد و ابراز وجود كاذب فرقه  و تشكيلاتش آنهم بعد از تقريبا در آستانه فروپاشى قرار  گرفتن و روزانه و هفتگى سيل فرار و رهايى اسراى در بند  كه نفس از سران فرقه بخصوص شخص مريم رجوى بريده است،  به اين سيرك تبليغاتى دعوت ميشوند. مريم رجوى، ميخواهد با سوء استفاده و فرصت طلبى شيادانه در راستاى خط ترامپ و نومحافظه كاران جنگ طلب دربارى كاخ سفيد از جمله جان بولتون و پمپئو، مزدورى و خيانت و سرسپارى خود بر عليه ملت و سرزمين عزيز ايران در راستاى تبلغ جنگ و تحريم اقتصادى به اربابش را نشان دهد و بدين وسيله خط مزدورى خود را پيش ببرد، اما در مقابل ايرانيان آزاده كه از جهنم ملا بالإجبار جلاى وطن كرده اند همزمان  فرقه تروريستى رجوى و نيت شوم مريم رجوى از برگزارى اين شوى تبليغاتى به خوبى بر ملا كرده و در برابر خواست ارباب آنها براى راه اندازى يك جنگ خانمانسوز بر عليه ملت و سرزمين ايران با صدايى رسا با يك غيرت و عرُق ميهنى و وطن پرستانه يك „نه“ بزرگ به ترامپ و يك بتمرگ پس نشستن ملى به اين زن هرزه يعنى مريم رجوى، فرياد زدند و واقعيات اين خيمه شب بازى را بر ملا نموده اند.

رجوى قصد دارد كه براى شركت در اين خيمه شب بازى، يك رقم نجومى بالاى صد هزار شركت كننده در آن را روى آنتن تبليغاتى خود ببرد و طبق سنوات گذشته كلاشانه دروغ هاى گوبلزى  به خورد مخاطب نداشته خود تزريق كند، اما واقعيت اين است سالنى كه براى اينكار اجاره كرده اند و خرج هاى هنگفت براى آماده كردن و تزئينات آن متقبل ميشوند، حداكثر گنجايش سه تا چهار هزار نَفَر را دارد و بيرون دادن چنين آمارِ بغايت دروغينى فقط و فقط از دامن اين فرقه و شخص مريم رجوى آنهم با پرداخت نجومى  قابل رسانه اى كردن است چرا كه اين فرقه و رهبرى آن به هيچ پرنسيب و اصولى چه در شكل و چه در محتوا، پاييند نيست و نبوده است و هارت و پورت كردن و تبليغات شيطانى آنها در بين ايرانيان آزاده هيچ خريدارى نداشته و ندارد و نخواهد داشت.

ايرانيان عزيزى كه در خارج از ايران ساكن هستند، خيلى خوب نسبت به خيانت و جنايت هاى رهبرى فرقه تروريستى رجوى آگاه هستند و خوب ميدانند كه رهبرى اين فرقه هويت ايرانى خود را به بيگانگان و دشمنان خونى ملت و اين آب و خاك فروخته اند و نميشود ايرانى بودن به آنها اطلاق كرد و  در قاموس ملت با فرهنگ ايران هيچ جايگاهى براى خودفروشى به بيگانه و دشمن  و خيانت به ملت و سرزمين شان، نداشته و ندارد و مورد تنفر كل ملت هستند  و عدم شركت ايرانيان و پناهندگان سياسى خارج كشور در اين خيمه شب بازى مريم رجوى درحومه پاريس در سنوات گذشته ثابت شده است و اين نشاندهنده عدم وجود پايگاه مردمى فرقه مريم ومسعود رجوى، حتى در بين اپوزيسون خارج از كشور است.

طبق اطلاعاتى كه از درون پايگاه مريم رجوى به بيرون درز كرده است، مريم رجوى در غياب شوهر بز دل و ترسوى خود ميخواهد علاوه بر ابراز سرسپارى  به جنگ طلبان حاكم بر كاخ سفيد، يك سورپرايز براى تشكيلات به گل نشسته اش داشته باشد تا بلكه بتواند از ريزش و انحلال قريب الوقوع آن به زعم خود و شوهر بزدلش، جلوگيرى نمايد و آنهم علنى كردن  وضعيت فيزيكى مسعود رجوى است كه براى مدتى ديگر افراد تشكيلات را با آن سرگرم و مشغوليت دهند تا شايد جلوى اين سونامى فروپاشى را موقتاً بگيرند اما غافل از اينكه نوش دارو بعد از مرگ سهراب، بى فايده بوده و خواهد بود.

„پيش به سوى يك „نه“ جانانه به فرقه رجوى و إبراز  انزجار از عملكرد و خيانت و خودفروشى و وطن فروشی اين فرقه و شخص مسعود و مريم رجوى“. پاینده ایران.

„پایان“