نامه سرگشاده عبدالکریم ابراهیمی به آقای هورست زهوفر وزير كشور آلمان

نامه سرگشاده عبدالکریم ابراهیمی به آقای هورست زهوفر وزير كشور آلمان

نامه سرگشاده عبدالکریم ابراهیمی به آقای هورست زهوفر وزير كشور آلمان

!جناب آقای وزیر، با درود فراوان

سازمان مجاهدين خلق كه توسط مسعود و مريم رجوى رهبرى ميشود و اكنون تشكيلات آن با شيوه پليسى – امنيتى و ايدئولوژى بر آمده از افكار فرقه گرايى و ترويج خشونت و تروريسم با شيوه هاى مغزشويى پيچيده، افراد را در يك كمپ در كشور البانى أسير و در چنگ خود نگهداشته است، ميخواهد به مناسبت سالروز به اصطلاح مبارزه مسلحانه كه همان شروع خشونت آشكار و كشت و كشتار مردم بيگناه كسبه و بازارى در کشور ايران، شروع كرده بود و بعد اين استراتژى و مبارزه مسلحانه تروريستى با پيوند با ديكتاتور عراق صدام حسين، گره زد و در خدمت دستگاه استخبارات و امنيت آن براى سركوب مردم شيعه جنوب و كشتار وحشيانه مردم كرُد شمال عراق، در حمايت از صدام حسین قرار گرفت، در حومه شهر پاريس، گردهمايى براى ترويج افكار تروريستى خود برگذار كند.

از آنجايى كه اين سازمان و رهبرى آن بعلت ترور بيش از هفده هزار تن از مردم ايران عميقا مورد تنفر تك تك احاد ملت ايران قرار دارند و همچنین هيچگونه پايگاهى نه در ايران و نه ميان ايرانيان خارج از کشور ایران، ندارد لذا براى خود نشاندادن و إبراز وجود و البته ترويج خشونت و تروريسم با خرجهاى نجومى براى كشاندن پناهندگان ديگر كشورها از جمله افغان تبارها و عرب زبانها و افريقايى تباران در كمپ ها از جمله كمپ هاى پناهندگى درايالتهاى کشور آلمان با وعده يك تور مسافرتى و شركت در ميتينگ آنها بصورت غير قانونى و با اختصاص اتوبوس و در مواردى خودروى شخصى، افراد را در روز بيست و نهم و سى ام يونى، به پاريس به صورت گروه گروه  انتقال خواهد داد.

!جناب وزیر محترم

اينجانب عبدالكريم ابراهيمى ساكن ألمان، كه بيش از نصف عمرم يعنى يك ربع قرن، بالاجبار و با زندانى و شكنجه مجبور بودم با تشكيلات مخوف آنها ساخته تا قربانى سركوب آنها نشوم، ولى اكنون در كشور آزاد و آباد المان زندگى ميكنم از شما بعنوان وزير كشور ألمان تقاضا دارم كه در ايام ذكر شده مرزهاى زمينى خود را با کشور فرانسه، بيش از پيش، كنترل كرده و نگذاريد افراد بدون داشتن پاسپورت و شناسنامه معتبر از ألمان، وارد فرانسه شوند و چه بسا در اين ميان افراد گروههاى تروريستى شناخته شده مثل داعش كه رجوى اسم عشاير انقلابى را بر اين جانيان آدم كش نهاده است، براى ترويج اين افكار پوسيده تروريستى و انجام دسيسه هاى شيطانى به پاريس سفر داشته باشند. لذا از شما تقاضا دارم كه امنيت اروپا و در وهله اول امنيت شهروندان خود را در اولويت قرار داده و مانعى براى ترويج خشونت و افكار تروريستى فوق الذکر باشيد. با آرزوى موفقيت در امر مسئوليت جدى تان در اين خصوص و صلح و امنیت جهانی.، پیروز باشید.

عبدالكريم ابراهيمى، آلمان، سیزدهم ماه یونی سال 2018

:رونوشت

وزير خارجه آلمان

وزير دادگسترى آلمان