فرقه رجوی در البانی به ته خط رسیده، نه راه پیش دارد نه راه پس

http://iran-interlink.org

فرقه رجوی در البانی به ته خط رسیده. نه راه پیش دارد نه راه پس

دروغ و فریب و نیرنگ هم پایان دارد فرقه رجوی پس از اینهمه سال دوز و کلک و فریب قربانیان نگونبخت اینک دارد به پایان فریبکاری نزدیک میشود ، دیگر هیچ فریب و نیرنگی نمانده که فرقه رجوی به خورد قربانیانش بدهد در حقیقت رجوی تمام برگهایش را بازی کرده و اخرین برگش را هم روی میز قربانیان گذاشته است او به قربانیان  گفته تا بهمن ماه صبر کنید و اگر نشد بروید این اخرین برگ اوست ، پیش از این دهها برگ را سوزانده بود و اینک به اخرین برگ خود رسیده است .

رجوی همچون شعبده بازان و شیادان دروغگو قربانیانش را از این ستون به ان ستون میبرد شاید که تغاری بشکند و جهان گردد از ان کاسه لیسان ، اما خوشبختانه قربانیانی که به هوش امده اند خود را از شر این شعبده باز شارلاطان خلاص کردند و انها که باقیمانده اند شاید که به اخرین برگ رجوی چشم دوخته اند ، بی تردید رجوی بدلیل ماهیت ارتجاعی و عقب افتاده خود هرگز نمی تواند تحلیل درستی از شرایط و جامعه داشته باشد کما اینکه در ۳۸ سال گذشته چنین بوده است .

رجوی فرد بیماریست که تشنه قدرت است او تار و پود این فرقه را نیز با همین ریسمان بافته است ریسمانی که او را از ماه به چاه کشید و اینک در ناکجااباد پنهان شده است ، این بیمار روانی برای رسیدن به قدرت چه ها که نکرده است او همه چیز را قربانی رسیدنش به قدرت کرد ، در درون مناسباتش  مینیمم های انسانیت را زیر پا گذاشت  ، دستگاه شکنجه وزندان به راه انداخت ، و اعمال وحشیانه ای را در مناسبات فرقه به عنوان روش جاری برگزید که در تاریخ ایران بی سابقه است ، و دربیرون از مناسباتش  ، به هر کس و ناکسی اویخت تا او را به قدرت برسانند از صدام شروع کرد و اینک به جنگ طلبان امریکائی اویخته است ، منطق این شیاد چیزی جز  هدف وسیله را توجیح میکند نیست و در این راه خود را و فرقه اش را  به هر ننگی الوده است ، شاید که او و این فرقه جزئی از ان کاسه لیسان باشند .

خیانت های رجوی و فرقه اش یکی دو تا نیست که در این مطلب بگنجد اما نکته ای که قابل توجه است و قربانیان باقیمانده در فرقه باید به ان توجه کنند این است ، تا به کی باید زیر یوغ این شیاد جاه طلب و روانی باشند تا کی باید شاهد زیر پا گذاشتن ارزش های انسانی باشند و دم برنیاورند و تا کی انها میتوانند با این تناقض عمرشان را سپری کنند ، و شاهد این همه خیانت از جانب فرقه باشند .

برای رجوی و فرقه اش دیگر شرم و حیائی نمانده که از ان خجالت بکشند فرقه ای که از جانب جنگ طلبان هم توی سرشان میزنند هم وادارشان میکنند به هر خفت و خاری تن در بدهند و وطنشان را دو دستی تقدیم به دشمنان ایران کنند ، بی شک این فرقه خائن در خیانت به وطن هیچ مرزی ندارد اما قربانیان نگونبخت چطور ؟ بدون تردید هر ایرانی ازاده وشریفی کشورش ایران را دوست دارد زیرا که وطنش و سرمه چشمانش است و کسی حاظر نیست که کشورش طعمه گرگان و شغالان وکفتارها شود ، پس شما قربانیان باقیمانده در فرقه رجوی را چه شده که در برابر اینهمه خیانت به میهن ومردم چشم به راه برگ سوخته رجوی نشسته اید ، تاریخ هرگز اینهمه خیانت را فراموش نخواهد کرد .

وقت ان است که قربانیان باقیمانده در فرقه رجوی به هوش بیایند ، چشمانشان را باز کنند و ببینند که این فرقه چگونه در زد و بند با کفتاران و شغالان مشغول فروش میهن است  و برای ویرانی ان نقشه میکشند ،

اری وقت ان است که بر اینهمه خیانت رجوی و فرقه اش بر شورید و نگذارید ننگ رجوی و خیانتش به میهن دامن شما را بگیرد .