خروج آمريكا از برجام و سرنوشت تشكيلات رجوى

خروج آمريكا از برجام و سرنوشت تشكيلات رجوى

خروج آمريكا از برجام و سرنوشت تشكيلات رجوى

عبداکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 11.05.2018

خروج ترامپ بصورت يكجانبه از برجام بدون حمايت حتى يك كشور از اردوى خود نشانه ضعف مطلق آمريكا را در برابر ايران نشان ميدهد، چرا كه اين تصميم بيخردانه هيهأت حاكمه جنگ طلب آمريكا از سوزش شكسته شدن شاخ غولِ ابرقدرت جهان يعنى آمريكا در منطقه خاورميانه و ريزش ابهت اين هيولاى انسان كش و غارتگر ملتهاى مستضعف و تحت ستم است. بطورى كه اين غول پوشالى چنان در منجلاب تجاوزگرى خود مستأصل مانده است كه قادر به حل يك كشور كوچك و مصيبت ديده از تروريسم دست پرورده خود يعنى سوريه به نفع نور ديده خود در خاورميانه يعنى اسرائيل نخواهد بود و اين واقعيت سردمداران جنگ و ويرانى كاخ سفيد را به جنون كشانده و به فرافكنى و خروج از برجام روى آورده اند تا بلكه اذهان جهان را از روى اين واقعيت كه شاخ قدرت سلطه گرى و تجاوز آمريكا در سراسر جهان بخصوص منطقه خاورميانه شكسته شده است، منحرف كنند.

آمريكا ديگر توان جنگ و اشغال هيچ كشورى را ندارد حتى اگر اين كشور يمن پا برهنه ها و گرسنگان باشد چه رسد به يك كشورى كه توان نظامى و انسجام درونى خود را داشته باشد، بنابراين مانورهاى كاخ سفيد از جمله خروج يكجانبه از برجام سرپوش گذاشتن بر اين ضعف آمريكاست و به هر ترفندى دست بزنند از فروپاشى محتوم قدرت و يكپارچگى و انسجام ايالات متحده اى كه روزى ارباب اين گيتى بود، نخواهد كاست و روند رو به افول اين قدرت برتر نظامى و اقتصادى جهان روز به روز برجسته تَر خواهد شد تا اينكه مثل قدرت شرق يعنى شوروى سابق از هم بپاشد و اين روند از بعد از سال دو هزار ميلادى و خروج سرافكنانه قدرت ارتش آمريكا از عراق شروع شد و روز به روز  كند شدن اين تيغ برنده و قدرت بلامنازع جهان نمايان تَر و بى خاصيت تَر ميشود.

اين واقعيت افول قدرت آمريكا، متحد آن يعنى اسرائيل و نخست وزير بى مخ  آن را به جنون كشانده و مثل مارگزيده به خود ميپيچد و چون سرنوشتش گره خورده به آمريكاست از اين واقعيت به جنون آمده است كه آينده ناروشنى در تقدير حكومت كودك كش اش است به همين دليل مثل سگ هار روزانه پاشنه ديگران را گاز ميگيرد و ميخواهد قدرت وحشيگرى خود را در چشم اندازهاى افول خود به نمايش بگذارد و اين واقعيت و ضعفى كه سرنوشتى محتوم اش است به زعم خود بپوشاند اما بايد دانست كه اين روند افول قدرت ارباب و خادم مهار شدنى نخواهد بود و تا فروپاشى ارباب ادامه دارد و هر تقلا و كوبيدن سر به هر ديوار و جنون وار تصميم هاى غير عادى گرفتن و جنگ افروزى، ديگر دردى از آنها دوا نخواهد كرد بلكه حتى ارتش از هم پاشيده سوريه هم چنان جواب دندان شكنى به شما خواهد داد كه خود و اربابت زانوى غم بغل بگيريد.

اما بر ميگرديم به ايرانى نماهاى وطنى كه تصميم ترامپ شكر را در دهانشان آب كرده است، آن دسته از اين خودفروشان وطنى كه براى ترامپ ديوانه و تصميمش بشكن و چٓهچٓههِ ميزنند و فشار اقتصادى بر هموطنان خود را خواستارند نتها ايرانى نيستند بلكه مزدور و خائن به ميهن و وطن و مردم و فرهنگ خود ميباشند و بدانند اين هياهو هم خواهد گذشت و روسياهى به زغال خواهد ماند و ملت سرافراز ايران سربلند تَر از آن بيرون خواهند آمد.

در ميان وطن فروشانى كه در خارج كشور از تصميم ترامپ حمايت كرده اند فرقه رجوى مثل گذشته گوى سبقت را در خيانت و وطن فروشى از ديگران ربوده است و با فاصله نجومى در خضوع و سرسپردگى خود به هيأت حاكمه جنگ طلب آمريكا، خود را در صدر اين قمپوزيسيون قرار داده است، واقعيت اين است كه اين فرقه تروريستى كه در خدمت صدام بر عليه مردمش در گذشته بوده و مسير رو به افول ارباب و خود و حاميان خود  رو  را تا اين نقطه نظاره گر بوده است خوب ميداند كه اين اعمال و كارها كه از كاخ سفيد و ارباب جديدش سر ميزنند هيچ دردى از  آنها دوا نخواهد كرد بله تداوم همان مسير ارباب قبلى آنهاست. رجويهاى وطن فروش و خائن تجربه ارباب اول خود يعنى صدام را دارند كه وقتى در جبهه هاى جنگ عليه ايران نيروهايش شكست ميخورد،  الكى سرتاسر عراق يك جشن و پايكوبى راه مينداخت و داعاى پيروزى و سربلندى ميكرد اما وقتى كه در جبهه اى نيروهايش پيشروى داشتند و موفقيتى كسب ميكردند چنان مزورانه سران ارتش خودش كه احتمال ميداد از فرمانش سرپيچى كنند به جوخه اعدام  ميسپرد و يا سانحه ساختگى برايشان درست كرده و سربه نيست ميكرد.

الان هم اين خصلت را نير رجوى در تشكيلات اش نهادينه كرده است و با اينكه ميداند اين همه خودفروشى و سرسپارى به دستگاه جنگ و هيأت حاكمه آمريكا برايش بها دارد و ميداند كه از اين اعمال سران كاخ سفيد آبى در آسيابش ريخته نخواهد شد و نيز رجوى اين شياد قرن خوب ميداند كه اربابانش روند رو به افول خود را چه در آمريكا و چه در منطقه خاورميانه طى طريق ميكنند اما براى يك روز بيشتر تنفس بدون توجه به عاقبت و سرنوشت، همچنان بوق تبليغاتى خود را بكار انداخته و بعد از خروج ترامپ مجنون از توافق هسته اى در خودسپارى و مزدورى، دست و پاى خود را گم كرده است و فكر ميكنند كه با اين ترفنده ها ميتوانند يك روز بر عمر تشكيلات خود بيفزايند و جلوى فرار و ريزش نيرو را در آلبانى بگيرند، از اين رو مريم رجوى تمام همتش را روى روحيه دادن به روحيه باختگان تشكيلات رجوى گذاشته است اما فرار و جدايى أفراد بعد از فرمان ترامپ هم مثل گذشته است و نيروها ديگر تره براى شيادى مريم رجوى و سرانش خورد نميكنند و نخواهند كرد.

به مريم رجوى و شوهر فرارى اش بايد يادآورى كرد كه اين باد هم گذر خواهد كرد و ديگر تيرى براى شيره ماليدن بر سر افراد تشكيلاتت در كمان نخواهيد داشت و اين شتابان رفتن شما يك پس به تمرگ جانانه به دنبال خود  دارد كه آنهم به قطع يقين فروپاشى تمام عيار تشكيلات پوسيده تان خواهد بود.

„پایان“