کانون آوا و انجمن زنان در گردهمائی شخصیتهای سیاسی در هامبورگ آلمان

لینک به منبع

شرکت کانون آوا و انجمن زنان در گردهمائی بزرگ شخصیتهای سیاسی در شهر هامبورگ آلمان

فیلم بخشی از سخنان خانم حمیرا محمد نژاد از انجمن زنان در این گردهمائی

روز گذشته پنج شنبه ۱۲٫۰۴٫۲۰۱۸ گردهمائی بزرگی با حضور تشکلها و شخصیتهای مختلف سیاسی در مورد امور پناهندگان و امنیت در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد در این گردهمائی خانم موگرینی پیام تصویری برا شرکت کنندگان در جلسه فرستاد.

در این گردهمائی پیرامون مسئله پناهندگی و امنیت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

انجمن زنان و کانون آوا در این گرد همائی با صحبت در گرد همائی با نمایندگان و شخصیتهای مختلف در مورد خطر فرقه رجوی مفصلا برای آنها توضیح دادند.

خانم حمیرا محمد نژاد از انجمن زنان در این گردهمائی برای حاضرین مسئله خطر فرقه و ناآگاهی پناهندگان و افتادن آنها دردام این فرقه با پتانسیل تروریستی هشدار دادند.

فرقه رجوی بعد از فروپاشی محل اصلی آنها در عراق بصورتی فرقه ای و با حفظ قید و بندهای فرقه ای و روان گردان شده توسط تشکیلات عمدتا به کشور آلبانی و از آنجا به کشورهای دیگر اروپائی و از جمله آلمان سرازیر شده و تا زمانیکه پیوستگی فرقه ای آنها با رجوی باقی است. بسیار خطر ناک می باشند مگر اینکه اعلام جدائی کرده و با استقلال فردی جذب جامعه آزاد شده باشند.

خطر آنها از این بابت هست که آنها بصورتی رباط وار دستورات دیکته شده از جانب فرقه و رهبری آن را اجرا می کنند. کسانی که دارای رفتارهای نابهنجار هستند. گاهی بسیار معقول و منطقی و در قالبی قشنگ مدعی دمکراسی و حقوق بشر و حقوق زن می شوند و گاهی خود شکنجه گر و قاتل شده و حمله می کنند و کارهای تروریستی انجام می دهند.

همه این ها سرچشمه اش در دست مریم و مسعود رجوی رهبر غایب این فرقه می باشد.

عناصر وابسته به این فرقه بصورتی دیکته شده از بالا در کمپهای پناهندگی حاضر شده و اقدام به فریب پناهندگان تازه وارد بخصوص ایرانی و افغانی و حتی سایر پناهندگان می کند و از آنها بصورتهای مختلف که در ذیل آورده می شود سوء استفاده می کننند.

۱- برای پناهندگان ایرانی و افغانی مترجم اختصاص می دهند و از همه مسائل پناهنده مطلع شده و سپس اقدام به باجگیری و تهدید فرد با این هدف که وی به پایگاههای آنها برود و ارتباطش را نفرات و عوامل فرقه حفظ کنند و هر کاری که آنها می خواهند انجام بدهند.

۲- از این نفرات سوء استفاده کرده و آنها را بهمراه سایر نفرات عرب یا سایر ملیتها برای تظاهرات خود سوء استفاده تبلیغاتی می کنند.

 در اعتقادات فرقه چیزی عوض نشده است وآرم آنها با سلاح کماکان معتبر و الهام بخش آنهاست و آنها تبلیغ کننده خشونت وکارهای تروریستی و حتی خود کشی و خود سوزی از نمونه کارهای انتحاری مانند بوکو حرام و داعش هستند.

در جریان این گردهمائی اعضای منتقد فرقه رجوی بروشورهائی به زبان آلمانی و انگلیسی در میان سایر نمایندگان پخش نمودند و با تعدادی از این نمایندگان صحبت مفصل همراه با اسناد و مدارک انجام دادند.

شرکت جداشدگان و منتقدین مجاهدین خلق مریم رجوی در جلسه هامبورگ

شرکت جداشدگان و منتقدین مجاهدین خلق مریم رجوی در جلسه هامبورگ

لینک به تصاویر بیشتر