قانون جنگل را محکوم می کنیم

قانون جنگل را محکوم می کنیم

قانون جنگل را محکوم می کنیم

ایران فانوس، 15.04.2018

پس از حمله نظامی کشورهای آمریکا و فرانسه و انگلستان به خاک سوریه که از سحرگاه روز شنبه چهاردهم ماه آوریل، آغاز شد و در اولین ساعات بیش از 100 موشک توسط کشتی و هواپیما، شلیک شد، واکنشهای منفی و مثبت مختلفی را برانگیخت که کشورهای چین و روسیه و ایران و همچنین تعدادی از احزاب و گروهها جزو مخالفین جنگ و تجاوز بودند و در مقابل نیز اتحادیه اروپا، اسراییل، ترکیه، قطر و پیمان ناتو، جزو موافقین حمله به سوریه بوده اند.

بهانه حمله به سوریه علل الظاهر استفاده از سلاح شیمیایی توسط بشار اسد بوده است که پس از انجام موفقیت آمیز حمله، دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا، اعلام داشت که این حمله هشداری به روسیه و ایران بوده است. به همین سادگی دم خروس از لای قبای رییس جمهور آمریکا، بیرون زد که سلاح شیمیایی بهانه است و اصل، دعوا با کشورهایی چون ایران و روسیه، بوده است. بر فرض، اگر هم سلاح شیمیایی از جانب بشار اسد استفاده شده باشد، باز هم کشورهای آمریکا و فرانسه و انگلستان، اجازه تجاوز به خاک سوریه و بمباران مردم را ندارند و این موضوع می بایست ابتدا به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می شد  و کارشناسی بی طرف دال بر این که آیا بشار اسد، مقصر است و یا انواع و اقسام کشورهای ذینفع و گروهای تروریستی که در سوریه به وظایف خود مشغولند مقصر استفاده از سلاح شیمیایی اند.

با این وصف، کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس، جنگ تجاوزکارانه آمریکا و انگلستان و فرانسه، را به سوریه محکوم می کند. ما به عنوان گروهی شدیداً ضد جنگ، اعلام می داریم که یکی و تنها یکی از تبعات جنگ، تروریسم است که همین تروریسم هر از گاه دامن کشورهای اروپایی را گرفته و ما به عنوان نیرویی ضد تروریسم فی الفور آن را بی هیچ اما و اگر محکوم کرده و محکوم خواهیم کرد بدون توجه به این که ترور، علیه چه کسی و در کجا انجام گرفته باشد. همچنین، با جنگ و تجاوز و قانون جنگل، مخالفیم صرفنظر از این که جنگ به چه بهانه و علیه چه کسی انجام گرفته باشد. ما به جز جنگ دفاعی و در دفاع از خاک و مردم و ارزشهای ملی و تاریخی، با جنگهایی با خصلت تجاوز و کشورگشایی و قانون جنگل، به جد مخالفیم، فرقی نمی کند که جنگ در کجای این جهان و علیه چه کسی اتفاق افتاده باشد به ویژه مخالفیم با جنگهای تجاوزکارانه و جنایتکارانه کشورهای قوی علیه کشوری جنگ زده و ضعیف که اساساً قدرت دفاع از خود را ندارد. به امید جهانی بدون جنگ و ترور.

کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس