شرکت اعضای انجمن زنان و کانون آوا درنشستهای متعدد پارلمان اروپا

لینک به منبع

شرکت اعضای انجمن زنان و کانون آوا درنشستهای متعدد پارلمان اروپا

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۷ و ۸ مارچ ۲۰۱۸ تعدادی از اعضای انجمن زنان و کانون آوا شامل خانمها بتول سلطانی، زهرا معینی، امیرموثقی، رضاجبلی و علی اکبرراستگو در جلساتی در پارلمان اروپا بمناسبت روز جهانی زن و همچنین در نشست “جلوگیری از دسترسی تروریستها به سلاحهای بیولوژیکی و شیمیایی” شرکت کردند.

شرکت جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در نشستهای پارلمان اروپا

اعضای انجمن زنان در این جلسات ضمن تماس با نمایندگان پارلمان اروپا توجه آنان را به درد ورنج اعضای زن اسیر در فرقه رجوی در آلبانی جلب کردند. خانمها سلطانی و معینی از ستم مضاعفی که بر این زنان نگون بخت از طرف تشکیلات مخوف مجاهدین برهبری مسعود و مریم رجوی روا می شود، سخن گفتند و خواستار احقاق حقوق حقه انان در آستانه روزجهانی زن گردیدند.

مواردزیر بخصوص توجه نمایندگان پارلمان اروپا را بخود جلب نمود:

– در درون مناسبات اینفرقه مقررات و قوانین سخت بر زنان حاکم است که عدول از آنان وضعیت و شرایط بسیار هولناکی را برای آنان ایجاد میکند

– حجاب در فرقه رجوی کاملا اجباری است و حتی یک تار موی آنان نباید دیده شود

صحبت کردن زنان با مردان در این فرقه اکیدا ممنوع میباشد

– صحبت بین یک مرد و یک زن کاملا ممنوع است و باید یک زن و یا یک مرد دیگر نیز حضور داشته باشند

– در حین صحبت کردن چه مرد و چه زن نباید مستقیم چشم در چشم یکدیگرنگاه کنند

– در حین صحبت کردن خندیدن مجاز نیست مخصوصا برای زنان

– سوار شدن در خودرویی که راننده آن زن میباشد برای مردان فرقه و یا بلعکس اکیدا ممنوع میباشد و مرز سرخ است

– سالن غذاخوری مردان و زنان جدا از یکدیگر است

– ساعتهای مراجعه به پمپ بنزین قرارگاه سابق اشرف جهت سوخت زدن به خودروها بین زنان و مردان ساعت بندی شده بود و در ساعتهای مربوط به زنان مراجعه مردان و یا بلعکس به پمپ بنزین اکیدا ممنوع بود

– حضور زنان و یا مردان به عنوان تماشاچی در مسابقات یکدیگر جهت تماشا و یا تشویق اکیدا ممنوع بود، لازم به توضیح است که مسابقات چه در قسمت مردان و یا زنان با حجاب و پوشش کامل انجام میشد

– در فرقه مجاهدین زنها و مردها بدستور رهبری از هم طلاق گرفته و اجازه رابطه جنسی ندارند و حق دیدن و یا صحبت کردن و حتی فکر کردن به یکدیگر را هم ندارند.

این اظهارات مورد بهت وحیرت تمامی نمایندگان قرارگرفت.

شرکت جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در نشستهای پارلمان اروپا

در نشست “جلوگیری از دسترسی تروریستها به سلاحهای بیولوژیکی و شیمیایی” نمایندگان پارلمان اروپا از جمله

خانمها

Hilde Vautmans MEP

Nathalie Griesbeck MEP

وآقایان

Miguel Da Silva

Emmanuel Saliot

Hans Das

Urmas Paet

Maurizio Barbeschi

Benjamin Queyriaux

و همچنین آقای Robert Kaldec وزیرمشاور در وزارت بهداشت آمریکا بعنوان سخنران حضور داشتند

شرکت جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در نشستهای پارلمان اروپا

آقای رضاجبلی بنمایندگی از طرف جداشدگان در این جلسه طی سخنان کوتاهی توجه حضار را به خطر حضور سازمان مجاهدین در اروپا برای مردم این قاره جلب کردند که بسیار مورد توجه قرارگرفت. ویدیوی صحبت ایشان و جواب دوتن از سخنرانان را در زیر می توانید ملاحظه کنید

اعضای جداشده میزگرد کوتاهی نیز در محل پارلمان اروپا در رابطه با سالگرد روزجهانی زن و حمایت از خواستهای حقه ۱۰۰۰ زن اسیر در فرقه رجوی برپا کردند و ازتمامی جنبشهای دادخواهی و آزادی زن و مجامع حقوق بشری خواستار رسیدگی به وضعیت زنان و بازدید از پایگاه های آنها در فرقه رجوی شدند.

ویدیوی میزگرد اعضای انجمن زنان و کانون آوا در محل پارلمان اروپا را میتوانیددرلینک زیرملاحظه نمائید:

لینک به تصاویر بیشتر

**