…آه و فقان فرقه ترو ریستی رجوی از حمایتهای جدا شدگان از نیروهای

لینک به منبع

آه و فقان فرقه ترو ریستی رجوی از حمایتهای جدا شدگان از نیروهای در اسارت رجوی در البانی

در روز های گذشته فرقه ترو ریستی رجوی در برنامه سرا پا کذب پرونده از آه و فقان فرقه ترو ریستی رجوی پرده برداشت که از حمایتها و نا مه نگا ری های اعضای جدا شده از این فرقه به رئیس جمهور و مقا مات البانی  به فریاد  کشیدن در سیمای آزادی دست زده اند و چند مزدوری را در این برنامه به نمایش کشانده اند تا بر علیه جدا شدگان و فعالیتهای آنان بر علیه سیستم های سر کوب گرانه فرقه ترو ریستی رجوی در کشور البانی  که برای نیرو هایی که در اسارت این فرقه هستند اعمال میکنند را به نمایش کشاندند .

 جالب اینجاست که این فرقه ترو ریستی که همواره از نیرو های جدا شده از این تشکیلات ضربات سنگین خورده و میخورد با فریاد کشیدن بر علیه جدا شدگان و کسانی که با زحمت بسیار و مایه گذاری های بسیار ندای خودشان را بگوش دو لتمردان  آلبانی میرسانند و هر گز این اجا زه را به فرقه ترو ریستی رجوی نخواهند داد که مجددا پایگاه های تر و ریستی خودش را در کشور آلبانی بر پا کند و هر گز اجا زه نخواهیم داد که دو باره این با قی مانده نیرو ها در پشت سیم خار دار های اردو گاه های مرگ رجوی به نابودی کشانده شوند .

امروز ما جدا شدگان با فریاد هایی که میکشیم و با اعلام همدردی با نیرو های در اسارت فرقه ترو ریستی رجوی این را به جها نیان و به طور خاص به  دو لتمردان آلبا نی هشدار میدهیم که هر گز اجازه ندهند اردو گاه های مرگ هیتلر در کشورشان توسط فرقه ترو ریستی رجوی مجددا بنیان گذاری شود .

من و ما جدا شدگان از سران حکومت در کشور آلبانی در خواست میکنیم که هرچه سریع تر تشکیلات فرقه ای رجوی را در خاک البانی منحل سازند و اجازه ندهند که فرقه ترو ریستی رجوی در خاک آلبانی جنایتهای هیتلری را مجددا بر نا مه ریزی کنند امروز مریم قجر با هما هنگی وبا رشوه دادن به چندین شهر دار و چندین سناتور در کشور آلبانی و با پول خرج کردن های کلان در پی پایگاه سازی در آلبانی می باشد و من به شخصه خودم را در این رابطه مسئول میدانم که به دو لت آلبانی هشدار بدهم که مبادا  در آینده ای نزدیک از این عمل ضد انسانی خود پشیمان شود و هر گز ملت ایران این فضیحت را که در آلبانی شکل میگیرد را نخواهد پذیرفت و داغ ننگی خواهد بود بر پیشانی دو لت و ملت آلبانی  هر گز فرقه ترو ریستی رجوی را در خاک آلبانی مورد حمایتهای خود قرار ندهید و پایگاه های این فرقه را از بین ببرید و هرگز اجازه ندهید که نیرو های گرفتار در چنگالشان د ر این اسا رتگاه های هیتلری  در خاک البانی از بین بروند

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*