سیامک نادری و نشخوارحرفهای رجوی

سیامک نادری و نشخوارحرفهای رجوی

لینک به منبع

سیامک نادری و نشخوارحرفهای رجوی

بنده دومصاحبه سیامک نادری با اقای بهبهانی راگوش داده وبشدت گزیده شدم دراین مقاله میخواهم به نکاتی درباره این مصاحبه ها اشاره کنم ونمیدونم اومعانی سیاسی حرفهایش رامیفهمد یانه کمی انها راباز میکنم

سیامک نادری گفت که یک نفربمن گفته است کارخانم بتول سلطانی خیلی درست بود بله رقص رهایی وجود داشت ولی او چون بارژیم رفت کارما راخراب کرد یعنی اینکه خانم سلطانی مزدور رژیم است اولا چراحرفت رااززبان یکی دیگرمیزنی شهامت داشته باش حرفت رابازبون خودت بزن دوما اگه یادت باشد ما که ازچیزی خبرنداشتیم یک دفعه رجوی کفتارزنده خواردرنشست شروع کرد به لجن مال کردن خانم سلطانی وهرچه لاطاعلات بود باراو کردوعکسها نشان داد وگفت اوگفته من رقص رهایی راه انداختم اینجا بود که فهمیدیم چرا اورالجن مال میکند وکینه کشی شخصی انجام میدهد چرا چون درست بخال زده بود بنده شوکه شده بودم چرا چون او دم ازرهایی زن میزد واینکه زنها راپاک کرده است وسفید سفید وشورای رهبری تماما زن به بهانه تبعیض مثبت واینکه زنها باید حق خود رادرجنبش بدست بیاورند وادعای طرفداری اززنها میکرد انهم بنام اسلام وانقلاب وخود رارهبرعقیدتی ورهبرتمام مستضعفین جهان معرفی کرده بود رهبرانقلاب نوین مردم ایران باپشتوانه ۱۲۰۰۰۰شهید و۲۴۰۰۰۰شکنجه شده بود ولی درچند نشست که درباره سلطانی حرف زد مونده بودم این رهبر گفته شده است یا یک فرد چاله میدانی این حرفها چیست وچرااینقدرخود رانازل میکند خمینی زنها رابخاطرمسایل جنسی سنگ سارمیکرد ومیگفت چ.ربه این دلیل سنگسارشد واسمی نمیاورد رجوی که درس حقوق هم خونده بود بااسم ورسم وعکس وکارها که میگفت وبنده نمیتونم اینجا بگویم اورادربین همه لجن مال میکرد جرمش وعملش صدبارشنیع ترازعمل خمینی ست چون لجن مال میکند بدترین نوع تحقیروزنده بگورکردن تو هم که همان حرف رامیزنی لجن مال میکنی به چه دلیل با او چکارداری که خود راشایسته صلوات نشان بدهی میگوید این اپورتونیست درون جنبش است کدام جنبش رهبراین جنبش راهم احتمالا خودرامیدانی که اورابه اسم اپورتونیست خطاب میکنی اپورتونیسم حرف کیست غیرازرجوی کفتارزنده خوار

گفت که جداشده ها تفاله رجوی بودند چه کسی جداشده ها راتفاله خود میدانست غیرازرجوی اگرما تفاله هستیم لطفا تیزومشخص بگو خودت چی هستی ودرجای دیگرباشارلاتانی که این حرف رابپوشاند میگوید تفاله واقعی خودرجویست اگراوست چرا میگویی بقیه تفاله هستند کدام راباورکنیم

بادی درغبغب انداخته ومیگوید من به هتل مهاجرنرفتم واین رادلیل برتری خود میداند خیراینطورنیست رجوی هتل مهاجررا اخ وبوگندو کرده بود چرا برای اینکه بقیه رابترساند که جدانشوند وبروند میگفت درهتل مهاجرادمها راازبیضه ها اویزان میکنند دندانهایشون راباانبردست میکشند دست وپاهایشون راقطع وبدترین شکنجه ها رامیدهند ودرنهایت هم یا انها میشوند شکنجه گران دوستان خود وتیرخلاص زن ودرنهایت توسط شبه نظامیانش دست بسته تیرباران وجنازه اش رادردجله وفرات میاندازند ویا مزدورشده به اروپا میاید که به دست وپای مریم بپیچد ادمها رااینطوری دردرون تشکیلات میترسوندولجن مال وترورشخصیت میکرد تا کسی جرات جداشدن پیدا نکند بله رفتن به هتل مهاجردل شیروجگرمیخواست گرده ای به پهنای وسعت زمین میخواست همه حرفهای رجوی رابجان بخری وبا انتخاب همه عواقب ان بروی انهم با اگاهی ودراختیارکامل ویا اینکه تسلیم ودرخفت وخواری تن به ذلت وبیچارگی بدهی وبه زندگی وحیات خفیف وخائنانه خود ادامه بدهی انهایی که به هتل مهاجررفتند اینطوری بودند همه رابجان خریدند تا حیات خفیف وخائنانه نداشته باشند حال فهمیدی چرا تو انتخاب نکردی چون درچنبره رجوی گرفتاربودی وجرئت وشجاعت کندن ودادن قیمت ان را انهم با بدترین انتخاب نداشتی به این دلیل به زندگی درتشکیلات رجوی انهم بقول خودت با بلاهایی که به سرت میاوردند ادامه دادی ودوروزرادرننگ وفلاکت وبدبختی گذراندی وحالا امده بقیه راباالهام ازرجوی ترورشخصیت میکنی

بنده با گذشته تو هیچ کاری ندارم چه زندانت وچه درون تشکیلات با همین الان ومصاحبه هایت کاردارم این مزخرفات چیست میبافی ماموریت تو چیست وازطرف کی به توماموریت داده شده که بیایی حرفهای رجوی درباره جداشده ها رانشخوارکنی نکند ازقانون هشتاد بیست رجوی تبعیت میکنی وهشتاد تا حرفهای تکراری هزاربارگفته شده را درباره رجوی میگویی واین وسط بیست تا هم به جداشده ها میزنی کدام است چرا این حرفها رادرسه سال جدایی ننوشتی ورفتی درتلویزیون میزنی اگرفکرمیکنی با اعلام برائت ازجداشده ها میتوانی برای خود کلاه نمدی درست کنی اشتباه میکنی ما که جلو رجوی انهم درزمان صدام ازروزاول ایستادیم که همه را تابه الان نوشتم تودیگرجای خود داری پس درقد وقواره خودت تنظیم کن اگرمثل ما درون تشکیلات بودی هرگزوهرگزتو رابه ان قسمتهایی که گفتی نمیبردند ودران قسمتها سازماندهی نمیکردند مثل اینکه بنده بیشترازتو دردرون این تشکیلات زندگی کردم وخوب خوب میدونم داستان چیست

ادعا میکند که از۱۵۰۰نفرجداشده ۸۰۰نفرازانها درسایت انجمن نجات و ایران اینترلینک با رژیم همکاری میکنند میشود اسم این هشت صد نفررابگویی توکه بااماروارقام ادعایی سروکارداری چرا به این همه تهمت وافترا میزنی این حرف کیست رجوی میگفت هرکس بیرون رفته بارژیم همکاری میکند توهم که همان حرف رامیزنی

طوری صحبت میکند و سخنگوی اسلو رامطرح میکند وبا استفاده ازکلمات به شنونده القا میکند که رجوی زنده است درصورتی که خود سازمان درسکوت است منظورت چیست چراتیزصحبت نمیکند نمیدونم

باید گفت سیامک نادری تماما حرف رجوی رامیزند ومثل او ادمها رازنده زنده میخورد مسیرلجن مال کردن بقیه همان راه رجویست وتبلیغات نظرات اوست و بقول اسمائیل یغمایی باید گفت سیامک نادری درمدارجاذبه رجویست

علی شیرزاد . اروپا ۲۰۱۸ / ۰۲ /۰۴