عملیاتهای داخله بنام آ؛ ۷۷یا سرگرم کردن نیرو و وسیله شکنجه روحی

عملیاتهای داخله بنام آ؛ ۷۷یا سرگرم کردن نیرو و وسیله شکنجه روحی

عملیاتهای داخله بنام آ؛ ۷۷یا سرگرم کردن نیرو و وسیله شکنجه روحی وروانی وپاک کردن نیروهای مخالف دردرون تشکیلات؟

علی شیرزاد، فریاد آزادی
لینک به منبع

درسال۷۷ یک دفعه گفته شد وارد آ؛ ۷۷ میشویم یعنی عملیاتهای داخله بخاطراین دوباره مثل سالهای ۶۷قرارگاههای مختلفی درسراسرعراق راه اندازی شد وهدفش رابعدا رجوی کفتارزنده خوار درلابلای حرفهایش اشکارکرد هدف راه اندازی جنگ ایران وعراق بود تابتواند خودرا اززمینگیرشدن دراورده ودوباره خودرااحیا وباتوپ وتانک بارژیم بجنگد ازاینکه راه بازشود بنده خیلی موافق بودم ولی ایا این راه ؛ راه جنگ رابازمیکرد هرگزوبه هیچ عنوان چرابه دودلیل

یک :همانطورکه درمقاله حنگ ایران وعراق نوشتم بدلیل اینکه عراق ازجنگ چیزی بدست نیاورده بود وازطرف دیگرخیلی چیزها راازدست داده بود برای بیرون امدن ازمخمصه به کویت رفت ودرانجا شکست خورده وتحریم شده بود تمامی سلاحهای شیمیایی وموشکی راازاو گرفته بودند وتوان اقتصادی نداشت کردستان راازعراق جدا کرده بودند مردم عراق جانشون به لب رسیده وزیربارتحریم له شده خیلی ازمردم به علف خوری افتاده بودند

دو:رژیم خمینی هم همینطوردرمخمصه های زیادی گرفتاربود ومهمترازهمه یک ارتش اموزش دیده باتانک وتوپ درپشت مرزها ایستاده بود زمانی که باسلاحهای سبک لشگرخمینی راجمع میکرد باتانک وتوپ معلوم بود که سرنگونی را باچشم می دید قطعا عقلش راازدست نداده بود که بخاطرچند عملیات درداخل راه ورود این نیرو رابا واردشدن به جنگ بازکند

به این دودلیل بنده هرگزجنگ دوباره رادرتقدیرنمیدیدم به همین دلیل گزارش نوشته وبا اوردن دلایل گفتم بنده هرگزجنگ دوکشوررادرتقدیرنمی بینم وتاکید کرده وزیراین نوشته برای تاکید ومهم بودن جمله خط کشیدم تا ازدست درنرود (نوشتم که اگرفکرمیکنید این دوکشورباهم میجنگند اشتباه میکنید واین دوکشورهرگزوهرگزبا بودن رژیم خمینی وصدام باهم جنگ نخواهندکرد) درهرصورت عملیاتها شروع وجنگ اعصابها وشکنجه های روحی وروانی وفشارهای کارجسمی وبیخوابی ها شروع شد انهایی که عملیات میرفتند یه طوری وانهایی که درقرارگاهها بودند بیشترزیرفشارها بودند درنشستها که واویلا هرچیزی رابهانه کرده وبنام اینکه بقیه جون میدهند وشمایان مفت خوری میکنید انواع توهینها وتحقیرها رانثاراعضا میکردند شبها تا خوابت میبردصدا میزدند ومیگفتند اطلاعیه امده میرفتیم ودرسالن زدن خمپاره وموشک رااعلام وبعد سخنرانی دورقاب چینها وتعریف وتمجیدهای مجیزگوها دوساعتی میرفت بعد میگفتند بروید وقت نمازاست ونمازراخونده سرکارها بروید وباعملیاتها مسولیت صدبرابرواردشوید این داستان هرشب وازبین بردن ومحروم کردن دوساعت خواب شبانه روزی بود ادمها درحین کار؛ ایستاده ودرحال راه رفتن ورانندگی میخوابیدند وزیرفشارکار۲۴ساعته نه اعصابی مونده بود ونه روحی وروانی تا اینکه یک روزبه مسولم گفتم این چه داستانیست ملت دارند نابود میشوند به انواع واقسام بیماری های روحی وروانی وجسمی گرفتارشده اند چه لزومی داره همه راازخواب بیدارواطلاعیه میخوانید اگه دوساعت دیرتربخونید کفرمیشود یا شرک یا قران غلط میافتد یااسمان بزمین میاید بخدا عرش کبریایی ازاین کارهای شما وفشارهای روحی وجسمی به ملت بلرزه درامده است ایا شما نمی بینید ونمیشنوید که اگربخواهم به نمونه ها اشاره کنم زیاد است بله علاوه برفشارها که کفتارزنده خوار(مسعود رجوی)به نیروها میاورد تاشرایط جنگی رابه انها بقبولاند تا ازوارفتگی دربیاورد عملیاتهای داخله وسیله ای بود برای حذف مخالفین یا خودشون برده ومیکشتند یا انها راوارد میادین مین کرده به کشتن میدادند ویا درانطرف مرزول کردن نیرو تا رفتارمشکوک تارژیم خمینی متوجه ؛ انها رادستگیرویا به رگبارببندد بنده چون درپشتیبانی بودم درحد همین قدرکه ازنیروها شنیدم درجریانش هستم کسانی که خودشون مستقیم درجریان عملیاتها بودند ودیده اند باید بگویند که چند نمونه اش راتابحال گفته اند دو نمونه رابنده شنیدم میگویم

حجت زمانی :با من دوست بود وتحت امرمن درانبارغذایی واشپزخانه میامد ومخالف بود وبسیارناراحت اورابداخل فرستادند وموقع برگشت زخمی شده بود رفتن اورابیاورند با یکی ازکسانی که رفته بود صحبت کردم گفت ما رفتیم ودرصحنه به اونزدیک شدیم درحدی که هم ما وهم اوصدای مارا میشنید ولی یک دفعه ازبالا با بیسیم گفتند رژیم منطقه رامحاصره کرده برگردید ومن به فرمانده ام گفتم ما صدای همدیگررا میشنویم وهیچ تحرک رژیم دیده نمیشود بگذارچند دقیقه اورابرداشته برویم که قبول نکرد وما برگشتیم وحجت نمیدانم چی شد که بعدها سازمان علم شنگه ای بخاطرکشته شدن او بپا کرد

دو عظیم جهانیان:او قبلا ازفرماندهان بالا وبعد انقلاب ایدئولوژیک درسال ۶۸ خلع رده شده وبه عنوان رزمنده کارمیکرد با هم دوست بودیم ادمی بسیارساده ومهربون بود مدتی بنده تحت فرماندهی او بودم یک تیمی درست کردند به فرماندهی همین عظیم که چهارنفربودند یا شش نفردقیقا یادم نیست اینها همه به نوعی مشگل داربودند کم یازیاد انها به عملیات رفتن وبعد اعلام شد که درخاک عراق رفته اند اب ازچشمه بردارند رژیم که واردخاک عراق شده بود انها رادرکمین انداخته وهمه را به رگباربسته وکشته است بایکی ازنفراتی که برای اوردن انها رفته بودن صحبت کردم گفت انجا کیلومترها ازمرزفاصله دارد وامکان کمین نبود درثانی من نفهمیدم که فرد نظامی وکارکشته ای مثل عظیم چطوری درکمین افتاده انهم درخاک عراق کمین حداقل ازدوطرف یاسه طرف انجام میشود تا کسی درنرود ولی اینها همه ازپشت گلوله خورده بودند انهم ازچند متری امکان ندارد انها متوجه حضورنیروهای رژیم درچند متری خود نشده باشند همه درفاصله نزدیک هم افتاده بودند حجم وکثرت گلوله ها نشان ازان داشت که حجم عظیمی ازاتش درعرض یکی دودقیقه روی انها ریخته شده بود وقتی نیروهای عمل کننده به مرزمیروند همراه انها تا مرزیک تیم حفاظتی میرود چراتیم حفاظت باانها نرفته جای سوال دارد گفتم یعنی نیروی خودی انها رابه رگباربسته گفت نمیدانم ولی من به نحوه کشته شدن انها شک دارم

بله این دونمونه رانوشتم تابدانید سازمان چطوری نیروهای مخالف خود را ازسرراه برداشته وحذف میکرد عملیاتها کارکردهای مختلفی برای کفتارزنده خوارداشت وازان برای مطامع خود استفاده میکرد اینهم ازعملیاتهای آ؛۷۷ با شکنجه های روحی وروانی وجسمی وکشته شدن نیروها قطعا یک روزی حقایق برملا خواهد شد شک نکنید

علی شیرزاد:اروپا ۲۰۱۸ / ۰۱ / ۲۵

کثیف ترین بازی دنیا

سعید زمانی (مستعار)، فریاد آزادی
لینک به منبع

پینوکیو کشت و به کشتن داد تا دیگه رفیق گرمابه و گلستانش مجبور شد مزر رو ببنده به آتش بس آخرش رضایت داد

پینوکیو چهار دست و پاش رفت توی پوست گردو یک دفعه راه حلی به ذهنش زد البته طبق معمول کپی برداری از استاد اعظمش ( رهبر عقیدتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی )

توی پرانتز بگم کلا جانوانی مثل اینها عادت دارند از حرفای دهن پر کن استفاده کنند مثل پدر خلق، رهبر عقیدتی، جامعه بی طبقه ” البته ۹ طبقه ووو

استالین هم یک کلمه ابداع کرده بود مثل همین جامعه ۹ طبقه

بهشت سوسیالیستی که کلی قتل های سیاسی داشت جناب “پدر ملت ” بعد میگفت توی بهشت قتلی انجام نمیشه

از مسئله اصلی دور نشیم

رجوی هم سریع یه کپی برداری کرد به اسم

عملیات راهگشایی اره درست فهمیدید

چون خود طرف هم دیگه بالا آورده بود که توی بن بست بوده از اول

ولی جدی جدی این خیمه‌شب‌بازی جدید برای زدن چهار تا پاسگاه پلیس ووو بود

خوب اینم توش هست ” توی فرقه یک اصطلاح بود وقتی تو صد را داری نود هم پیشته”

ولی در اصل این خیمه‌شب‌بازی جدید فقط و فقط برای از سر راه برداشتن نفرات به قول خودشون مورد دار و در اصل این یک راه بی بازگشت بود

وگرنه کیه که ندونه با چهار نفر فرستادن توی شهرهای مختلف چکار میتونه بکنه اون چهار نفر چکاری ازشون بر میاد اینو دیگه بچه هم میدونه که بقول معروف دو نفری نمیشه رفت توی یک محله دیگه دعوا راه انداخت

اینها نفراتی بودن که باید تصفیه میشدن نود درصد اونا جزو کسانی بودن که سر خود رجوی به قول معروف حرف داشتن رجوی با یک حرکت دو هدف را اجرا کرد

اولا از دست این نفرات راحت شد دیگه کسی نبود که دیکتاتوری او را زیر سوال ببرد .

دوما طبق معمول اشک تمساح بریزه که جوانان غیور وطن ووو

نود و نه درصد این نفرات برگشتن البته قرار هم بود که بر نگردن حتی طرف طرح زاپاس هم داشت که اگر کشته نشدن و زنده ماندن توسط یکی از خود همون نفرات از پست بهشون شلیک بشه

نمونش عدالتیان اون خودش از طرف رجوی دستور داشت که این کار رو انجام بده بعد رجوی و دار و دسته اش الکی شلوغ کردن که این نفوذی بوده که رفته خودش رو تحویل داده

به قول معروف پ ن پ میخواستی برگرده اشرف اون وقت تیکه پاره اش کنند کیه که باور کنه که ماموریت نفر این بوده

البته بودند نفراتی که به قول معروف شک امنیتی میکردن

چون رجوی ادعا می کرد که نفراتی رو که میخواد به کشتن بده از هزار فیلتر امنیتی رد می کرده

بعد خودش ادعا میکنه که ما بهش شک داشتیم ووو

که این حرف چرت محضه کیه که باور کنه که به نفر شک امنیتی داشتن بعد برای ماموریت خرابکاری فرستاده باشن اونو بلاخره اینم راهی بود برای بکشتن دادان نفرات معترض

ولی همیشه در روی یک پاشنه نمی چرخه بلاخره زمان حساب پس دادن هم میرسه دور نیست اون روزی که باید بیاد

نفر جدا از فرقه رجوی البانی سعید زمانی ۲۰۱۸ /۰۱ / ۲۵

(پایان)

**