„مقالات سعید ناصری و حمید دهدار در ارتباط با „ترور در پارلمان اروپا

„مقالات سعید ناصری و حمید دهدار در ارتباط با „ترور در پارلمان اروپا

درد و سوزش مریم رجوی از حظور جداشدگان در پارلمان

درد و سوزش مریم رجوی از حظور جداشدگان در پارلمان

مریم رجوی حرفها ودروغهای زیادی برای پارلمان سر هم کرده بود وبه قول خودشان با دست پر رفته

بودند که سرنگون کنند گذشته از پولهای کلانی که داده بودند چندین شبانه‌روز فکر کرده بود واز شوهر

قبلیش کلی حرفها یاداشت کرده بود وبا شوق زیادی برای سخنرانی خودش را آماده کرده بود اما امان

از دست این جدا شده ها که نمیگزارند آب راحت از گلوی این فرقه پایین برود وقتی که مریم رجوی وارد

جلسه شد تمام سیستم وحرفها وکلیشه هایی که آماده کرده بود را فراموش کرد

ومتوجه شد که تعدادی از جداشدگان نیز در پارلمان اروپا مشغول دیدار وگفتگو هستند این اقدام

جسورانه تمام دستگاه مریم رجوی را بهم ریخت وبه جیره خواران ومزدورانش دستور داد که با آن‌ها

درگیر شوند وانها را مورد بی‌حرمتی قرار دهند واین کار باعث شد که تمامی اعضای پارلمان به بی‌ارزش

بودن ودروغین جلوه دادن خود در مقابل چشم دیگران واینکه ذات این سازمان همچون ذات گرگ

میباشد پی ببرند همچنین روزنامه دنیا الوطن این گردهمایی بی‌نظیر از جداشدگان را انعکاس  داد این

در حالی بود که مریم رجوی فکرش را هم نمیکرد که اینگونه در پارلمان اروپا افتضاح و آبرو ریزی به بار

آورد ونتواند حرفهای کلیشه ای همیشگیش را دوباره تکرار کند واز طرف دیگر با واقعیتهایی که از جدا

شدگان در سخنرانیهایشان از دروغ وحیله بازیها از اذیت وشکنجه اسیران از درست گردن قرارگاه اشرف

سه برای اینکه بتوانند هدف شومی را که دارند دوباره به آن برسند از حمایتهای دروغین مردم ایران

وهزاران دروغ دیگر دهان مریم رجوی رابسته بود ونتوانست چیزی را که در کله داشت وان همه دروغی

را که سر هم کرده بود بزند ودست از پا دراز تر به لانه‌اش برگشت

سران سازمان نیز از قدیم وان زمان در اشرف ودر عراق هم گفته بودند که باید تنها از کسانی که از این

سازمان بریده ورفته اند باید ترسید زیرا آن‌ها واقعیتهای ما را میدانند وما نیز در برابر آن‌ها نمیتوانیم

کاری را از پیش ببریم به همین خاطر بود که بعد از ختم جلسه اروپا چماقداران رجوی با تعدادی از جدا

شدگان درگیر شده وانها را کتکاری کرده وپا به فرار گذاشته‌اند تا شاید اینگونه اندکی دل مریم رجوی

خنک شود

سعید ناصری انجمن یاران ایران

فرقه رجوی و سیاست استفاده از چماق درمقابل مخالفان خود

بعد ازظهر چهارشنبه 15 آذرماه 96 تعدادی از اعضای سابق فرقه رجوی ساکن در کشورهای اروپایی به دعوت فراکسیون سوسیال دمکرات پارلمان اروپا در کنفرانس “پناهندگان وحقوق بشر” که درمحل پارلمان اروپا برگزار شد شرکت داشته وبه افشای ماهیت تروریستی فرقه رجوی پرداختند .
ازقرارمعلوم مریم قجرسرکرده فرقه تروریستی رجوی نیز با زدوبند وپرداخت دلارهای کثیف به لابی های خود به این پارلمان رفته بود که البته ازبابت حضور او درچنین کنفرانسی باید به اهداف آن شک کرد وحسرت خورد که تا کجا موضوع حقوق بشر بازیچه قرارگرفته است .بهرحال سرکردگان فرقه وقتی متوجه حضور اعضای جداشده دراین کنفرانس می شوند چماقداران خود را به صحنه فرستاده وآنها را همراه با تهدید به قتل مورد ضرب شتم قرار می دهند اما در ورای اقدام سخیف چماق داران فرقه رجوی باید گفت اصلا مریم قجر بعنوان سرکرده یک گروه خشن وتروریست چه پیشینه مثبتی درزمینه رعایت حقوق بشر دارد ؟ لابی های مریم رجوی شیاد باید بروند ازخود شرم کنند که چرا حاضر شدند موضوع حقوق بشر را درمقابل دلارهای آلوده به خون این فرقه ذبح کنند . سرکرده گروه تروریستی رجوی که طی سالیان سیاست استفاده ازچماق ،تهمت وافتراء برای خاموش کردن مخالفان خود دنبال کرده ،ابتدایی ترین حقوق انسانی اعضای خود را به بدترین شکل آن نقض و اعضای معترض وخواهان جدایی ازفرقه را روانه زندان مخوف ابوغریب کرده ویا هردروغ ودغلی را برای اجرای تحریمات بیشترعلیه مردم ایران سرهم بندی کرده ومی کند واخیرا هم درکشوری که دمکراسی برآن حاکم است چماق داران خود را برای ضرب وشتم مخالفانش می فرستد اصلا صلاحیت اظهار نظر درمورد رعایت مسائل حقوق بشر را ندارد .
البته باید گفت که مریم قجردیگرنمی تواند با خرج دلارهای کثیف چهره زشت ضد انسانی خود وفرقه اش را بپوشاند دروغگویی های سرکرده این فرقه حتی برای اعضای خودش هم مصرفی ندارد چون آنها درحال حاضر شاهد هستند که چگونه سران فرقه درآلبانی بعنوان یک کشور اروپایی هنوز می خواهند آنها را ازداشتن آزادی عمل محروم کنند .بنابراین فرقه رجوی ازهرطرف که بچرخد دیگر قادرنخواهد بود که ماهیت ضد انسانی خود را بپوشاند . درپایان من بعنوان یکی از اعضای سابق فرقه ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی وسخیف چماق داران مریم قجر از تلاش های دوستان خود در اروپا که در افشای ماهیت ضدبشری فرقه رجوی که باعث گردید اینگونه عنان از کف بدهد وماهیت واقعی ضد دموکراتیک خود را بروز دهد حمایت وبرای آن از دوستانی که دراثر حمله چماق داران رجوی مصدوم شدند آرزوی بهبود وسلامتی زودرس را دارم .
حمید دهدار