تصمیم فرقه رجوی برای زنده بگورکردن نجات یافتگان در البانی

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیستم نوامبر ۲۰۱۷:… وضعیت درونی فرقه رجوی در حال حاظر بگونه ایست که هیچ علاجی برای ان نخواهد بود اگر علاجی بود مسعود رجوی ان رهبر دیوانه را گم و گور نمی کردند اما اعمالی که این فرقه بر سر جداشدگان در البانی می اورد یاداور زنده بگور کردن انسانهاست شرم و لعنت بر این فرقه باد که پس از اینهمه سال اوارگی این قربانیان نگونبخت دست از سرشان … 

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقفاجعه انسانی در راه است! هشدار در خصوص جابجایی فرقه رجوی به محلی دور افتاده در آلبانی!ا

http://iran-interlink.org

تصمیم فرقه رجوی برای زنده بگورکردن نجات یافتگان در البانی

مسعود رجوی در سالهای اوج مستی در دوران صدام حسین جنایکار دست به کمر میزد ومشت گره میکرد و خطاب به قربانیان نگونبخت در قرارگاههای اشرف فریاد میزد جداشدگان را با مشت اهنین پاسخ میدهیم اما  به چشم هم زدنی صدام سرنگون گشت  و در این فاصله بیش از هزار نفر از این فرقه گریختند ناگفته نماند همان مستی که این اربده ها را میکشید به سرنوشت تلخی دچار گشت با نابودی صدام حسین کاخ های رویائی مسعود رجوی نیز فرو ریختند او که در حریم صدام حسین مست ودیوانه و مجنون گشته بود فکر میکرد دنیا همیشه به همان منوال خواهد ماند اما دست روزگار و درس روزگار او را مانند زباله ای به زباله دان تاریخ  پرتاب کرد . امروزه دیگر مسعود رجوی نه صدا دارد و نه تصویر نه زنده است و نه مرده البته فرقی نمیکند که او زنده است یا مرده مسئله این است شیادی که شب و روز نسخه مرگ برای دیگران میپیچید و در مغز علیلش رویای حکومت میپروراند برای همیشه بعنوان لکه ننگ تاریخ ایران به ثبت رسیده .

پس از گذشت اینهمه سال درد و رنج و حرمان که قربانیان از دست  فرقه رجوی کشیده اند اینک که در کشور البانی میخواهند از این فرقه جدا شوند با دیواری به نام شیادی فرقه بی صاحب  مواجه میشوند همان کارهائی که مسعود رجوی میکرد اینک به شکل دیگری میکنند اما از انجا که کمی دستشان بسته است شگرد تیغ و تیر و تبر و تپانچه را کنار گذاشته و از شیوه های ضد انسانی دیگری استفاده میکنند از جمله در اختیار گرفتن امور مالی و اقتصادی افراد و ایضا امور مربوط به کیس پناهندگی افراد . موج جدائی از فرقه رجوی انچنان بالا گرفته که همچنون زلزله ای در درون فرقه است اواری که نتیجه اعمال دیوانه ای بود که گریخته است او این ویرانه را به مریم رجوی سپرده تا همان اعمال را به شیوه دیگری پیاده کنند اما هیهات که اینها هیچگاه نه از گذشته شان درس میگیرند و نه از تاریخ اگر بنا بود که با این شیوه ها جلوی موج ریزش را بگیرند پیش از اینها رجوی همه روش ها را بکار گرفته و نتوانسته از پس جدائی و ریزش نیرو براید .

وضعیت درونی فرقه رجوی در حال حاظر بگونه ایست که هیچ علاجی برای ان نخواهد بود اگر علاجی بود مسعود رجوی ان رهبر دیوانه را گم و گور نمی کردند اما اعمالی که این فرقه بر سر جداشدگان در البانی می اورد یاداور زنده بگور کردن انسانهاست شرم و لعنت بر این فرقه باد که پس از اینهمه سال اوارگی این قربانیان نگونبخت دست از سرشان برنداشته و همچنان با اعمال ضد انسانی و ضد بشری تلاش میکند که این قربانیان را در اسارت خویش نگه دارد  و یا انکه زنده بگورشان کند.

با امید به اینکه قربانیان جدا شده در البانی بتوانند هر چه زودتر به موقعیت مناسب برای زندگی در جامعه ازاد برسند و ایضا دیگر قربانیان فرقه بتوانند زنجیرهای اسارت را از هم بدرند و وارد جامعه ازاد شوند .

*