چرا مسئولین مجاهدین از برگزاری ختم مسعود رجوی جلوگیری می کنند

چرا مسئولین مجاهدین از برگزاری ختم مسعود رجوی جلوگیری می کنند

لینک به منبع

چرا مسئولین سازمان مجاهدین از برگزاری مراسم ختم مسعود رجوی جلوگیری می کنند.

آیا مسئله تقسیم ارث و میرآث در کار است؟

مرگ مسعود رجوی توسط پرنس ترکی الفیصل عربستان اعلام شد

فرامرز دادرسدر ژوئیه ۲۰۱۶، ترکی الفیصل، شازده سعودی که سال ها رئیس سازمان استخبارات عربستان سعودی بود در گردهمایی مجاهدین در حومه پاریس دو بار مریم رجوی را زوجه مرحوم ! مسعود رجوی نامید و به این وسیله مرگ مسعود رجوی را اعلام کرد.

خلاف خواسته سرکردگان کنونی این گروه که مایلند مرگ رهبر تاریخ سازشان را پنهان نگهدارند،شماری از اعضای مجاهدین و همسران بیشمار مرحوم رجوی این حق را دارندکه در سوگ او عزاداری کنند و هر ساله مراسمی در بزرگداشت مرحوم متوفی برگزار کنند و بر پایه باور های مذهبی خود حتی به سینه زنی و زنجیر زنی بپردازند.

بجز باور های اسلامی و شیعه ، در فرهنگ ایرانیان عزاداری و بدرقه شخص متوفی از جایگاه ویژه آی برخوردار آست.
خاک سپاری، مجلس ترحیم، هفته، چهلم، سال و…از مسائل عادی بشمار می روند و در همه ادیان مراسم خاص خود را دارند.

سال ها است مسعود رجوی از انظار عموم پنهان است، و هیچ یک از اعضای این سازمان یارای پرسیدن در باره سرنوشت رهبر تاریخی خود را ندارند.

تا اینکه تابستان گذشته ترکی الفیصل یکی از منابع مالی سازمان مجاهدین در یک گرد همایی عمومی در برابر چند هزار شرکت کننده که اغلب آنان خارحی بودند ، مرگ مسعود رجوی را اعلام کرد.

حال پرسش آین است ؛ چرا سازمان مجاهدین از تایید سخنان ترکی الفیصل خود داری می کند ؟

چرا سازمان مجاهدین به خانواده مسعود رجوی ، فرزندش و همسران وی که همگی از اعضای این سازمان می باشند اجازه سوگواری نمی دهد ؟

آیا مسئله تقسیم ارث و میراث وی در کار است؟

می دانیم که کلیه اموال، املاک و میلیون ها دلار دارایی های سازمان به نام مسعود و بستگان وی می باشد.

در صورت اعلام رسمی مرگ مسعود رجوی دولت فرانسه و دولت هایی که اموال آین سازمان در خاک آنان واقع آست با بهره گیری از مالیات بر ارث می توانند مالیات کلانی از میلیون ها دلار از دارایی های مرحوم مسعود رجوی درخواست کنند.