پنجاه و دومین سالگرد تاسیس فرقه ترو ریستی رجوی

لینک به منبع

پنجاه و دومین سالگرد تاسیس فرقه ترو ریستی رجوی در اوج واماندگی سیاسی استرا تژیکی و ایدولوژیکی را گرا می میداریم 

درست در روز گاری که فرقه ترو ریستی رجوی در مانده و وامانده شده است و تمامی پایگاه های سیاسی استرا تژیکی و ایدو لوژیکی خودش را از دست داده است چه در داخل ایران و چه در خاک عراق که مهمترین پایگاه به لحاظ سیاسی  استرا تژیکی و ایدو لوژیکی بود را از دست داد با آن همه کشته و زخمی و آن ابرو ریزی هایی که شخص رجوی برای خودش در اشرف به جا گذاشت و فرار را بر قرار ترجیح داد تا کمی بیشتر به زندگی مخفی خودش ادامه دهد .

بله امروز فرقه ترو ریستی رجوی در اوج وا ماندگی تاسیس  پنجا ه و دومین سال  سالگرد فرقه را که محمد حنیف نژاد و سایر بنیانگذاران دست در دست هم ساز مان مجاهدین خلق ایران را بنیان گذاری کردن را رجوی در اوج لاشخوری تمام و کمال سیاسی آنرا برفنا داد سازمانی که تنها خواسته بنیان گذا رانش دفاع از حق و حقوق یک ملت ستمدیده و غارت شده بود امروز رجوی سکان دار این ایدولوژی فاسد شده است و سکان هدایت را در دست مریم قجر داده است و خودش راهم سر نگون کرده است و خبر مرگ او را سعودی ها اعلام میکنند .

بله امروز فرقه ترو ریستی رجوی وارد پنجا ه و دومین سالگرد تاسیس خودش میشود و رجوی هم در گور خود ساخته خودش برای خود میبالد که پنجا ه و دوسال پرچم داری خیانت و کشتار و به خاک و خون کشیدن بسیاری از جوانان و مادران و پدران این سرزمین شده است  . براستی باید از این آقا و خانم پر مدعا پرسید بیلان کار شما در طی این چند سال چه بوده است چه کار کرده اید و به کجا رسیده اید و برای چی سنگ به سینه میکوبید و سر نگونی سر نگونی زیر پرچم امریکا و اسرائیل را علم کرده اید . چرا و به چه دلیل بین روابط ایران و عربستان سنگ اندازی میکنید  تا شاید جرقه و فتنه و جنگ دیگری را بر پا کنید و خودتان را وارد این جنگ کنید و در خیانت و  و طن فروشی همانند حکومت صدام با آل سعود گام شوید .

چرا امروز به شدت به دنبال بر هم زدن منطقه هستید و برای اینکه به خواسته خود برسید چاپلوسی و دم تکان دادنهایتان را برای ار بابان خود بیشتر و بیشتر میکنید

من امروزبعنوان یکی از هزاران فرد زخم خورده  شکنجه شده و زندانی شده از این تشکیلات فرقه ای اعلام میکنم که فرقه ترو ریستی رجوی اگر صدو بیست سال هم تاسیس این فرقه را جشن بگیرد باز باید پاسخگوی جنایتها و خیانتها و وطن فروشی هایش باشد و من و مای جدا شده از این فرقه هر روز  بیشترو بیشتر به دنیا اثبات خواهیم کرد که سردسته ترور و کشتار و جنگ داعش نیست فرقه ترو ریستی رجوی می باشد و این ننگی هست که پنجاه ودو سال این فرقه بر پیشانی خودش چسبانده است

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*