تصاویر زنان قهرمان کونگ فوکار ایرانی

تصاویر زنان قهرمان کونگ فوکار ایرانی

در شهر شیراز بیش از ۹۰۰ ورزشکار در همایش قهرمانان „کونگ فو توآ“ زنان شرکت کردند. کونگ‌فو توآ یک یکی از سبک‌های ورزش رزمی کونگ‌فو است که پیشتر با بهره‌گیری از تجربه‌های یک ورزشکار پایه‌ریزی شده است.

  • تاریخ 19.08.2017