انتخابات ايران و بور شدن رجوى و فرقه اش

انتخابات ايران و بور شدن رجوى و فرقه اش

انتخابات ايران و بور شدن رجوى و فرقه اش

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 21.05.2017

انتخابات رياست جمهورى ايران به پايان رسيد و شركت گسترده مردم وطن پرست و آگاه، نشانه عزم جزم براى رسيدن  ايران به جايگاه واقعى خود در آزادى و دمكراسى و همچنين رونق اقتصادى كه حق ملت شريف ايران در سطح جهانى است.

اين انتخابات نشان داد كه فهم و شعور ملى مردم بسا فراتر از اين حرفهاست كه دشمنان اين مردم و ميهن بخواهند يأس در مردم إيجاد نمايند و مانع شركت مردم غيور ايران در عرصه سرنوشت خود و كشور شوند و به نيت شوم خود كه همان تسلط بيگانگان بر سرنوشت ملت و نيز نيتى چون از هم پاشى مردم ايران و حاكم كردن تسلط داعشى – عربى بر مملكت و تيكه تيكه كردن آن وجود داشت را به سياهى ديدگاه خائنين به ميهن و مردم تبديل كردند كه بايد به اين مردم فهيم و وظيفه شناس، درود و سپاس فرستاد.

يكى از اين گروههايى كه به معناى واقعى خائن به ملت ايران است و جز سياه نمايى براى ملت ايران چيزى در چنته ندارد و كاملا خود را به اتحادهاى بيگانه و عربى فروخته است، با تبليغات دروغين و اعلام دروغين تحريم انتخابات از طرف مردم گوش فلك را پر  كرده بود و جز دروغ و كلاشى اين مدت همگام با دشمنان ملت و ميهن ايران چيز ديگرى در رابطه با انتخابات بر روى آنتن تبليغاتى خود نداشتند، اما باز هم با اين شركت بالاى مردمى رجوى و رجوى صفتان كه در خدمت بيگانه و عربهاى ملخ خور عربستانى قرار گرفتند، بور و روسياه شدند و مردم فهيم ايران يكبار ديگر يك نه محكم و يك سيلى آبدار به بناگوش آنها زدند.

حال با منطق دو دو تا چهار تا ميخواهم رجوى و سران فرقه آن جواب بدهند كه؛

– آيا چهل ميليون رأى دهنده كه آراى خود را در صندوق رأى ريختند و كانديد مورد نظر خود را انتخاب كردند و نتيجه هم كه مشخص شده، بهتر سرنوشت كشور و خودشان را رقم خواهند زد يا شما كه در خارج فقط به مزدورى و خيانتكارى و اتحاد با جنايتكارترين ها كه خواهان نابودى كشور ايران هستند و ميخواهند كشور عزيزمان را را داعشيسم كنند؟ كدام؟

– شركت بى نظير ايرانيان خارج كشور در تعيين سرنوشت كشور، خود نشانه چيست؟ نكند همه ايرانيان شريفى كه به حق وطن خواه هستند همه را با منطق حيوانى و رجويسم  خويش مزدوران وزارت اطلاعات ميخوانيد؟

– آيا با منطق شما كسى كه مثل خودتان برود با دشمن ملت ايران همپيمان شود و با جانى ترين افراد ضد ايرانى و سران كشورى مثل عربستان كه تاريخاً ضد مردم ايران بوده اند و بارها نيت شوم خود در حمله  به كشور عزيزمان ايران را علنى كرده اند و ضد منافع كشور خود هستند، بايد ملت ايران كوركورانه از آن ها اطاعت كرده و أوامر آن ها را مثل تشكيلاتى كه درست كرده ايد و در جهت اهداف شومتان مغزشويى نموده ايد، بيايند و لبيك گوى شيطانى مثل شما باشند و برده و بنده ات گردند؟

– آقا و خانم رجوى، آيا شده يكبار در اين فرقه خود يك انتخابات برگزار كنيد؟ چرا اينقدر از آزادى و دمكراسى داد سخن ميرانيد، مگر من و امثال من سركوب شدگان و شكنجه شدگان و محبوسين دستگاه جهل و جنايت ايدئولوژى شما نبوديم؟ چه وقيحانه خودتان را حامى آزادى جا ميزنيد، در صورتى كه مخوف ترين تشكيلات غير دمكراتيك و  ضوابط ضد انسانى و ضد بشرى را داريد، به چه حقى اسم ايران و ايرانى را به لوث وجود متعفن خود آلوده ميكنيد؟

– صف هاى طولانى رأى دادن ايرانيان آزاده در خارج كشور، خارى در چشم خودت و خانم فرنگ نشسته ات نبود؟ عبرت نگرفتيد؟

– آقاى رجوى و خانم فرنگ نشسته، من مدت بيست و پنج سال در تشكيلات جهنمى شما بودم، ميدانيد كه من فقط ده سال در ايران دست چپ و راست خودم را فهميدم و در بيست سالگى با فريب و نيرنگ شما به مدت بيست پنج سال مرا برده و بنده خود كرده بوديد و انواع و أقسام توهين و شكنجه و رفتارهاى غير انسانى و غير دمكراتيك و زورگوييهاى ديكتاتورى – پليسى، در حق من و تك تك افراد روا داشتيد، آيا اين است معنى دمكراتيك و برابرى كه از آن دم ميزديد؟ آقا و خانم رجوى، بدانيد كه فقط شهوت قدرت شما را به چنين جنونى رسانده كه رئيس جمهور خود خوانده و مادام العمر براى خود انتخاب نموده و وقيحانه ملت ايران را خطاب توهين هاى رذل خود قرار ميدهيد و از دور براى مردم ايران واق واق راه ميندازيد كه در حق تعيين سرنوشت مملكت خود وارد نشوند، ديديد باز بور شديد، نظرتان در اينباره چيست؟

-آقا و خانم رجوى و سران فرقه رجوى، بدانيد كه شما جز ترويج تروريسم و كشت و كشتار و خونريزى و مزدورى و خود فروشى و خيانت  در كارنامه خود چيز مثبتى نداريد و اصلا بويى از آزادى و دمكراسى نبرده ايد، بنابراين شما رسواى ملت ايران هستيد و مردم برايتان پشيزى اهميت قائل نيستند، تا كى ميخواهيد با شيادى به اين زندگى خائنانه تان ادامه دهيد، باور بفرمائيد دوران شما بسر آمده است و اين انتخابات باز يك پتك محكمى است كه بر فرق تان فرود  آمده است و بيشتر رسواى عام و خاص خواهيد شد، لذا برخلاف تبليغات دروغين شما، فضا بر ضد خودتان است  و اين حمايتهاى دلارى را هم از دست خواهيد داد و اينكه لپ مطلب، آقاى رجوى، اين انتخابات نشان داد كه هيچ جايگاهى در بين مردم ايران نداريد و اربابانت نيز به خوبى اين را درك كرده اند، لذا باش كه صبح سياه دولتت بدمد و ديگر تيمارى براى همراهى نداشته باشيد.

„پایان“