روزى جهانى زن، پتكى بر فرقه زن ستیز رجوى

روزى جهانى زن، پتكى بر فرقه زن ستیز رجوى

روزى جهانى زن، پتكى بر فرقه زن ستیز رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 12.03.2017

روز جهانى زن هشتم مارس، امسال هم گذشت و  در چشم انداز، سرنوشتى رو به پيش براى اين قشر از جامعه بشرى به معنى واقعى تساوى حقوق فردى و اجتماعى آنان نويد بخش آينده روشن  است كه مي رود تا با محو هرگونه پديده استثمارى و عقب نگهداشتن شأن و منزلت زن در جوامع عقب مانده و ارتجاعى و نيز برى كردن خود از سوء استفاده هاى جنسى و كالايى كردن ارزش زن در جوامع سرمايه دارى، عريان و بى بند و بارى،  ريشه ظلم و ستمى كه بر اين قشر از جامعه انسانى روا شده است، از ميان بردارد و جامعه اى عارى از نابرابرى بنا نهند. باشد كه روزى زنان تحت ستم در كشورهاى فقير و عقب مانده نيز الگوى قيام و پرچمدارى اين حركت عظيم انسانى جهت احياى حقوق خود باشند.

اما با نگاهى به جنايات و سركوب زنان در تشكيلات رجوى، بهتر به ماهيت اين شياطين انسان نما آشنا می شویم كه دم از حقوق زن مي زنند، ولى خود بانى اصلى سركوب و استثمار زنان در تشكيلات خود هستند.

آيا مي شود با اين اعمال اصولا ادعاى دفاع از حقوق زن را يدك كشيد كه مريم رجوى چندين سال است براى فريب افكار عمومى از روى جناياتش در حق افراد تشكيلات بخصوص زنان در دفاع كاذب از نقش زنان سينه چاك مي دهد.

 آيا مي دانستيد كه در درون تشكيلات رجوى زن حق هيچ گونه انتخابى از خود ندارد و فقط بايد وصل به خود رجوى باشد و مثل رباط كلیک مي شود و اعمال او را مو به مو انجام مي دهد و زن نبايد اما و اگر داشته باشد، در غير اين صورت سرنوشت وحشتناكى در انتظار اوست، آيا اين نقض حقوق و آزادى زن نيست؟

آيا جدا كردن زن از شوهر و فرزند از مادر و ندادن هيچ گونه حقى به مادر براى إظهار نظر، نقض حقوق زن در تشكيلات رجوى نيست؟

آيا تفكيك كردن زن و مرد حتى ترددات آنها نقض حقوق و آزادى زن نيست؟

آيا كتك كارى زن بعلت عدم سرسپارى مطلق به رهبرى سازمان، نقض حقوق و آزادى زن نيست؟

آيا وادار كردن زنان به كارهاى طاقت فرساى سنگين و يدى، تا جايى كه از نفس بيافتد، نقض حقوق زن و آزادى او نيست؟

آيا گرفتن عواطف مادرى از زن و سركوب و شكنجه فيزيكى او در صورتى كه إبراز تمايل و عاطفه به فرزند خود داشته باشد، نقض حقوق زن و آزادى او نيست؟

آيا إبراز علاقه زن به مرد، نقض حقوق زن و آزادى او نيست؟

آيا وادار كردن زنان براى موضع گيرى اجبارى عليه شوهر و فرزند، خود نقض حقوق و آزادى زن نيست؟

آيا گرفتن اختيار از زنان، نقض حقوق آنان نيست؟

آيا تفكيك زنان و مردان حتى در پمپ بنزين و يا جدايى خودروى آنان، نقض حقوق و آزادى زن نيست؟

آيا فريب زنان و در اختيار گرفتن جسم و روح آنان در تشكيلات رجوى، نقض حقوق و آزادى زن نيست؟

آيا بازى كردن با روح لطيف زن و سؤء استفاده رجوى  و در خدمت  گرفتن مطلق آنان، نقض حقوق زن و آزادى زن نيست و بسیاری دیگر. حال ببينيم از فرقه اى كه  عامل سركوب عريانِ زن در تشكيلات خود است و با شيوه هاى مخرب و سركوب، اعضاء را مجبور كرده است كه ابزارى براى پيش برد اهداف سياسى رهبران خود باشند، بخصوص زنان كه در اين فرقه بيشترين و وحشيانه ترين سركوبها را متحمل شده و ابزارى براى مجاب سازى بقيه در دست رهبرى اين فرقه يعنى مسعود و مريم رجوى، قرار گرفته اند تا آنان بتوانند بيشتر اسيران در بند خود را كنترل ذهن كرده و از هويت خود بيندازند تا بعنوان رباط هايى عمل كنند كه كنترل آنها در دست خودشان باشد و از آنها براى منافع حقير و مزدورى و خودفروشى خود با افزودن بر عمر نكبت بار و پر از خيانت و جنايت حتى براى يك روز بتوانند به همين زندگى خفت بار خود ادامه دهند.

هرساله مريم رجوى با وارونه گويى واقعيتهاى درون فرقه اش و سينه چاك دادن براى زنان بخصوص زنان جامعه ايران، خود را مدافع و طرفدار چند آتشه حقوق زن كرده و حتى خود را در طراز مبارزين واقعى حقوق زنان در گذشته و برهه كنونى قرار مي دهد و صحبت از ناجى زنان در مورد خود توسط گماشته هايش مطرح مي شود و مي خواهند خاكستر را بجاى مرواريد به جنبش ترقى خواهى جهانى زن تزريق نمايند، اما با افشاگرى بى وقفه زنان و مردانى كه تجربه اين فرقه را داشته و سالها خود قربانيان آن بوده اند، ديگر آن سور و سات گذشته و خرجهاى ميليونى راه انداختن „شو“ زنان در خدمت ناقض اصلى و سركوبگر فعال حقوق زن يعنى مريم رجوى، خبر چندانى نيست و امسال با دجاليت تمام براى جلوگيرى از ريزش افراد تشكيلات تمام جلسات خود را آنجا برگذار مي كند. چرا كه طناب دارى كه مسعود رجوى سالها پيش در بحث طعمه و خارجه گرايى، مطرح ميكرد و با آن شكنجه و سركوب عريان و حتى سربه نيست كردن افراد در دوران ديكتاتور بعث و در سال ١٣٨٠ به راه انداخت، الان دارد در خارجه و در قلب بورژوازى، عمل كرده و مي رود كه تار و پود مريم و مسعود را از هم بگسلد، لذا مريم رجوى، امسال به همين علت و با تمام توان مي خواهد از ريزش نيرو جلوگيرى كند و از اين زاويه هم اولويت يك خود را براى خام كردن زنان قرار داده و با شيادى حرفه اى كه در وجود اين زن است، براى فريب و بكارگيرى زنان براى كنترل هر چه بيشتر ريزش نيرو بسيج شده است. طبق خبرهاىی كه دوستان جديدا جدا شده از فرقه رجوی بيرون داده اند، مريم رجوى با وعده و وعيدهاى سر خرمنى به زنان به اصطلاح لايه بالا و در كليت شوراى رهبرى نشستهاى مستمر مي گذارد و به دنبال چاره جويى و كنترل ريزش نيرو است، اما همچنان روز به روز بر آمار جدا شده ها افزوده مي شود به صورتى كه نارضايتى در درون تشكيلات چنان بالا گرفته است كه نشست مريم رجوى و سرانش را بهم مي ريزند. حال درو كنند، آنچه كه از ظلم و ستم و سركوب كاشته بودند.

„پایان“